Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Οδηγός Σπουδών Τρόπος Εξέτασης - Βαθμολόγησης Μαθημάτων Γενικού Λυκείου

Τρόπος Εξέτασης - Βαθμολόγησης Μαθημάτων Γενικού Λυκείου

Τα θέματα των γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων λαμβάνονται από την ύλη που ορίζεται ως εξεταστέα για κάθε μάθημα κατά το έτος που γίνονται οι εξετάσεις. Οι ερωτήσεις είναι ανάλογες προς εκείνες που υπάρχουν στα σχολικά εγχειρίδια και στις οδηγίες του Π.Ι., διατρέχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης, ελέγχουν ευρύ φάσμα διδακτικών στόχων και είναι κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας. Οι μαθητές απαντούν υποχρεωτικά σε όλα τα θέματα.

Σε περίπτωση κατά την οποία ένα θέμα αναλύεται σε υποερωτήματα, η βαθμολογία που προβλέπεται γι’ αυτό κατανέμεται ισότιμα στις επιμέρους ερωτήσεις, εκτός αν κατά την ανακοίνωση των θεμάτων καθορίζεται διαφορετικός βαθμός για κάθε μια από αυτές.

Βαθμολογική Κλίμακα

Η βαθμολογική κλίμακα με βάση την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των μαθητών σε όλα τα μαθήματα, είναι 0 - 20 και προσδιορίζεται λεκτικά με τους παρακάτω χαρακτηρισμούς:

 • Κακώς 0 - 5.
 • Ανεπαρκώς 5,1 - 9,4.
 • Σχεδόν καλώς 9,5 - 13.
 • Καλώς 13,1 - 16.
 • Λίαν καλώς 16,1 - 18.
 • Άριστα 18,1 - 20.

Η βαθμολόγηση των γραπτών των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων γίνεται στην κλίμακα 0 - 100 με ακεραίους μόνο αριθμούς και ο τελικός βαθμός του γραπτού ανάγεται στην κλίμακα 0 - 20 και γράφεται ως δεκαδικός, όπου απαιτείται, με προσέγγιση δεκάτου.

2. Οι προφορικοί βαθμοί της αξιολόγησης των μαθητών δίνονται σε ακέραιους αριθμούς. Ο Μ.Ο. των προφορικών βαθμολογιών των δύο τετραμήνων αποτελεί τον ετήσιο προφορικό βαθμό του μαθητή σε κάθε μάθημα και δίνεται με προσέγγιση δεκάτου.

3. Ο βαθμός προαγωγής και απόλυσης κατά μάθημα και ο γενικός μέσος όρος (Γ.Μ.Ο.) γράφονται ως δεκαδικοί με προσέγγιση δεκάτου.

Επίσης, σχετικά με τις βαθμολογίες των μαθητών του Γενικού Λυκείου ισχύουν τα εξής:

 • Ο Προφορικός Βαθμός του κάθε τετραμήνου δίδεται σε ακέραιο αριθμό στην κλίμακα 0 έως 20.
 • Τα Γραπτά των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, βαθμολογούνται αρχικά σε κλίμακα από 0 έως 100 και τελικά ανάγονται στην κλίμακα 0-20 (γράφονται ως δεκαδικοί με προσέγγιση δεκάτου). Ο Τελικός Βαθμός του Μαθήματος δίδεται με προσέγγιση δεκάτου.
 • Ο βαθμός προαγωγής και απόλυσης κατά μάθημα και ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) γράφονται ως δεκαδικοί με προσέγγιση δεκάτου.

Σημείωση: Όπου αναφέρεται υπολογισμός βαθμού με προσέγγιση δεκάτου νοείται ότι στις περιπτώσεις που κατά τον υπολογισμό του βαθμού προκύπτουν περισσότερα του ενός δεκαδικά ψηφία τότε αν το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5) το πρώτο δεκαδικό ψηφίο προσαυξάνεται στο αμέσως επόμενο παραλειπομένων των λοιπών και αν είναι μικρότερο του πέντε (5) παραλείπονται όλα τα υπόλοιπα πλην του πρώτου δεκαδικά ψηφία.

 1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία (Γ. Παιδείας)
 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία (Κατεύθυνσης)
 3. Νεοελληνική Γλώσσα
 4. Λογοτεχνία
 5. Λατινικά Β' Λυκείου
 6. Λατινικά Γ' Λυκείου
 7. Ιστορία
 8. Μαθηματικά
 9. Φυσική και Χημεία
 10. Χημεία - Βιοχημεία
 11. Στοιχεία Αστρονομίας & Διαστημικής
 12. Βιολογία
 13. Αρχές Περιβαλλοντικών Επιστημών
 14. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
 15. Αρχές Λογιστικής
 16. Άλλα Μαθήματα Κοιν.-Οικ. & Πολ. Επιστημών
 17. Θρησκευτικά
 18. Ελεύθερο Σχέδιο
 19. Γραμμικό Σχέδιο
 20. Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
 21. Τεχνικό Σχέδιο
 22. Μαθήματα Πληροφορικής-Υπολογιστών (Γραπτώς Εξεταζόμενα)
 23. Μαθήματα Πληροφορικής-Υπολογιστών (Εξεταζόμενα μέσω Εργασιών)
 24. Ξένες Γλώσσες
 25. Τεχνολογία
 26. Τεχνολογία Επικοινωνιών
 27. Λοιπά Μαθήματα
Visitors:
Site Meter
Hits:
Online Visitors