Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Οδηγός Σπουδών Αξιολόγηση στη Γ΄ Λυκείου Όλα τα στοιχεία

Αρχές Αξιολόγησης στη Γ΄Λυκείου σε Εθνικό Επίπεδο


Τα μαθήματα της Γ΄τάξης του Γενικού Λυκείου

 

Τα μαθήματα της Γ΄τάξης του Γενικού Λυκείου κατανέμονται σε τέσσερις ομάδες:

 

 • Η ομάδα Α περιλαμβάνει τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που εξετάζονται γραπτώς.
 • Η ομάδα Β περιλαμβάνει τα μαθήματα των Κατευθύνσεων που εξετάζονται γραπτώς.
 • Η ομάδα Γ περιλαμβάνει τα μαθήματα Επιλογής που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου και ο βαθμός τους συνυπολογίζεται για την εξαγωγή του Γενικού Μέσου Όρου (Γ.Μ.Ο.) της τάξης.
 • Η ομάδα Δ περιλαμβάνει τα μαθήματα της Φυσικής Αγωγής, Εφαρμογές Υπολογιστών, Εφαρμογές Λογισμικού και Πολυμέσα - Δίκτυα που δεν εξετάζονται γραπτώς.

 

Τα μαθήματα των δύο αυτών τάξεων που εξετάζονται γραπτά διακρίνονται, επίσης, ανάλογα με τον τρόπο εξέτασής τους, σε δύο κατηγορίες και ειδικότερα σε μαθήματα τα οποία:

 

 • Εξετάζονται σε Επίπεδο Σχολικής Μονάδας (εξετάζονται σε θέματα που επιλέγονται με ευθύνη του συλλόγου διδασκόντων κάθε λυκείου χωριστά),
 • Εξετάζονται σε Εθνικό Επίπεδο (εξετάζονται ταυτόχρονα και με κοινά σε εθνικό επίπεδο θέματα για όλα τα Λύκεια). Από τη σχολική χρονιά 2005-2006 οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου εξεταζονται σε 6 ή 7 μαθήματα σε εθνικό επίπεδο.

 

Τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτά, είτε σε επίπεδο σχολικής μονάδας είτε σε εθνικό επίπεδο, είναι ισοδύναμα και μετέχουν ισότιμα στη διαμόρφωση του Βαθμού του Απολυτηρίου του Γενικού Λυκείου. Τα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτά δεν λαμβάνονται υπόψη για την προαγωγή και απόλυση ούτε φυσικά για τη διαμόρφωση του βαθμού του απολυτηρίου.

 

Τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτά σε εθνικό επίπεδο συμμετέχουν στη διαμόρφωση του Βαθμού Πρόσβασης της Τάξης και επομένως στο Γενικό Βαθμό Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 

Τα μαθήματα επιλογής εξετάζονται κατά κανόνα γραπτά σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Κατ’ εξαίρεση στο μάθημα επιλογής της Γ΄ τάξης Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ο μαθητής μπορεί να εξεταστεί με αίτησή του σε εθνικό επίπεδο, εφόσον επιθυμεί η επίδοσή του σ’ αυτό να ληφθεί υπόψη στη βεβαίωση για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Διαφορετικά το μάθημα αυτό το εξετάζεται, όπως και τα άλλα επιλογής, σε επίπεδο σχολικής μονάδας.

 

Στη Γ΄ Λυκείου διδάσκονται:

 

 • 10 Γενικά Μαθήματα ή Μαθήματα Γενικής Παιδείας (υποχρεωτικά) διάρκειας 16 ωρών συνολικά την εβδομάδα.
 • 4 Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατευθύνσεων διάρκειας συνολικά 12 ωρών την εβδομάδα.
 • 1 Μάθημα Επιλογής το οποίο διδάσκεται δύο ώρες την εβδομάδα και επιλέγει ο μαθητής ανάμεσα σε 18 μαθήματα (για όλες τις κατευθύνσεις). Ο μαθητής έχει επίσης το δικαίωμα να παρακολουθήσει και ένα δεύτερο μάθημα επιλογής.

 

Το διδακτικό έτος χωρίζεται σε δύο τετράμηνα. Στο τέλος κάθε τετραμήνου ο μαθητής αξιολογείται, όπως και στις προηγούμενες δύο τάξεις.

 

Οι Βαθμοί στη Γ' Λυκείου

 

Το διδακτικό έτος χωρίζεται σε δύο (2) τετράμηνα. Ο μαθητής κατά τη διάρκεια κάθε τετραμήνου αξιολογείται για καθένα από τα διδασκόμενα μαθήματα με βάση τις προφορικές εξετάσεις, τις επιδόσεις στα πρόχειρα διαγωνίσματα, τις ατομικές ή ομαδικές εργασίες και τη γενικότερη παρουσία του στην τάξη. Η αξιολόγηση αυτή εκφράζεται με τον προφορικό βαθμό κάθε τετραμήνου.

 

Η συνολική αξιολόγηση του μαθητή στη Γ΄Λυκείου και για την πρόσβασή του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση βασίζεται για κάθε μάθημα, όπως και στην Α΄ και Β΄ Λυκείου, στον προφορικό βαθμό του καθηγητή και στο βαθμό των γραπτών προαγωγικών εξετάσεων του Ιουνίου είτε το μάθημα εξετάζεται σε Επίπεδο Σχολικής Μονάδας είτε εξετάζεται σε Εθνικό Επίπεδο.

 

Ο προφορικός βαθμός υπόκειται σε Διαδικασία Διόρθωσης σε περίπτωση απόκλισης μεταξύ προφορικού και γραπτού βαθμού μεγαλύτερης των δύο μονάδων όσον αφορά στον υπολογισμό του στο βαθμό πρόσβασης του μαθήματος.

 

Στη Γ΄τάξη του Γενικού Λυκείου, για την αξιολόγηση του μαθητή, χρησιμοποιούνται οι εξής περιπτώσεις βαθμών:

 

 1. Προφορικός Βαθμός Μαθήματος (Π.Β.Μ.)
 2. Γραπτός Βαθμός Μαθήματος (Γ.Β.Μ.)
 3. Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης Μαθήματος (Β.Ε.Ε.Μ.)
 4. Γενικός Μέσος Όρος Τάξης (Γ.Μ.Ο.)
 5. Βαθμός Πρόσβασης Μαθήματος (Β.Π.Μ.)
 6. Βαθμός Πρόσβασης Τάξης (Β.Π.Τ.)
 7. Βαθμός Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου (Β.Α.)
 8. Γενικός Βαθμός Πρόσβασης (Γ.Β.Π.)

 

1. Προφορικός Βαθμός

 

Ο προφορικός βαθμός του μαθητή είναι ο μέσος όρος των προφορικών βαθμών των δύο τετραμήνων. Δίδεται από τον καθηγητή και βασίζεται στην επίδοση του μαθητή στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Για την αξιολόγηση του μαθητή κατά τετράμηνο, ο διδάσκων συνεκτιμά:

 

 • Τη συμμετοχή του στη διδακτική - μαθησιακή διαδικασία.
 • Την επιμέλεια και το ενδιαφέρον του για το συγκεκριμένο μάθημα.
 • Την επίδοσή του στις ολιγόλεπτες και ωριαίες γραπτές δοκιμασίες.
 • Τις εργασίες που εκτελεί στο σπίτι ή το Σχολείο.
 • Το φάκελο επιδόσεων και δραστηριοτήτων του μαθητή, όπου αυτός υπάρχει.

 

Ο προφορικός βαθμός των μαθητών της Γ΄ Λυκείου δίδεται από τον καθηγητή του κάθε μαθήματος και συνυπολογίζεται:

 

 • Ισότιμα με το Γραπτό Βαθμό για τον υπολογισμό του Βαθμού Ετήσιας Επίδοσης του Μαθήματος ο οποίος χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του Γενικού Μέσου Όρου της Τάξης.
 • Σε ποσοστό 30% έναντι 70% του γραπτού βαθμού για τον υπολογισμό του Βαθμού Πρόσβασης του Μαθήματος.

 

Σε περίπτωση που ο Προφορικός βαθμός του μαθήματος είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος των δύο μονάδων από το γραπτό βαθμό, προσαρμόζεται κατά τρόπο που να διαφέρει του γραπτού μόνο κατά δύο (2) μονάδες. Στη Διόρθωση Απόκλισης Προφορικού-Γραπτού Βαθμού υπόκειται ο Προφορικός Βαθμός μόνον όσον αφορά στο Βαθμό Πρόσβασης του Μαθήματος.

Όταν ο προφορικός βαθμός συνυπολογίζεται στο Βαθμό Ετήσιας Επίδοσης του Μαθήματος ο οποίος χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του Γενικού Μέσου Όρου της Τάξης, δεν υπόκειται σε διαδικασία διόρθωσης. Προκύπτει ως ο μέσος όρος προφορικού και γραπτού βαθμού, ανεξάρτητα από το μέγεθος της διαφοράς προφορικού-γραπτού βαθμού.

 

2. Γραπτός Βαθμός

 

 α. Γραπτός Βαθμός & Εξετάσεις στη Γ΄ Λυκείου

 

Γραπτός βαθμός του μαθήματος είναι ο βαθμός που θα επιτύχει ο μαθητής στις τελικές εξετάσεις που διενεργούνται στο τέλος του διδακτικού έτους. Η εξεταστέα ύλη, η οποία ταυτίζεται με τη διδακτέα ύλη, και το πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων της Γ' τάξης του Γενικού Λυκείου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων:

 

 • Η εξεταστέα ύλη, το αργότερο ως τα τέλη Οκτωβρίου.
 • Το Πρόγραμμα Διεξαγωγής των Εξετάσεων, το αργότερο ως το τέλος Απριλίου.

 

Τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτά, είτε σε επίπεδο σχολικής μονάδας είτε σε εθνικό επίπεδο, είναι ισοδύναμα και μετέχουν ισότιμα στη διαμόρφωση του Βαθμού του Απολυτηρίου του Γενικού Λυκείου. Τα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτά, δεν λαμβάνονται υπόψη για απόλυση ούτε φυσικά για τη διαμόρφωση του βαθμού του απολυτηρίου.

Τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτά σε εθνικό επίπεδο συμμετέχουν στη διαμόρφωση του Βαθμού Πρόσβασης της Τάξης και επομένως στο Γενικό Βαθμό Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Οι γραπτές απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών της Γ΄ τάξης στα μαθήματα που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται για τις εξετάσεις σε επίπεδο σχολικής μονάδας ενώ όσον αφορά τα ιδιωτικά λύκεια θα πρέπει να ακολουθούνται και τα προβλεπόμενα για τις απολυτήριες εξετάσεις των ιδιωτικών λυκείων.

Tα γραπτά των προαγωγικών εξετάσεων στην Α΄ και Β΄ τάξη και των απολυτηρίων εξετάσεων στη Γ΄ τάξη στα μαθήματα που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας διορθώνονται και βαθμολογούνται από τον καθηγητή, ο οποίος δίδαξε το αντίστοιχο μάθημα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Οι βαθμοί παραδίδονται μαζί με τα γραπτά στη Διεύθυνση του Λυκείου μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη διενέργεια των εξετάσεων.

Μετά το τέλος των εξετάσεων αυτών, με ευθύνη του Διευθυντή κάθε Γενικού Λυκείου, αποστέλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση ή Γραφείο Δ.Ε. κατάσταση με τα ονόματα των μαθητών της Γ΄τάξης, στην οποία αναγράφεται η γραπτή βαθμολογία τους στα μαθήματα που εξετάστηκαν σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Οι καταστάσεις αυτές επικυρώνονται από το Διευθυντή του Γενικού Λυκείου και είναι δυνατόν να τροποποιηθούν, μόνον εφόσον οι μαθητές υποβάλουν αίτηση αναβαθμολόγησης και η βαθμολογία του γραπτού δοκιμίου τροποποιηθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

β.  Γραπτές Εξετάσεις στα Μαθήματα που Εξετάζονται σε Εθνικό Επίπεδο

 

Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων του Β΄Τετραμήνου το πρόγραμμα διεξαγωγής των απολυτήριων εξετάσεων της Γ΄τάξης για τα μαθήματα που εξετάζονται σε κοινά σε εθνικό επίπεδο θέματα. Τα προγράμματα των εξετάσεων αυτών γνωστοποιούνται στις Διευθύνσεις και στα Γραφεία Δ.Ε. και στη συνέχεια στα Γενικά Λύκεια της χώρας όπου και αναρτώνται στους πίνακες ανακοινώσεων και ενημερώνονται οι μαθητές από το Διευθυντή του Λυκείου.

 

Η διαδικασία των Γραπτών Εξετάσεων γίνεται σε δύο φάσεις:

 • Αρχικά διεξάγονται οι εξετάσεις των μαθημάτων που εξετάζονται σε Εθνικό Επίπεδο.

 • Στη συνέχεια διεξάγονται οι εξετάσεις των μαθημάτων που εξετάζονται σε επίπεδο Σχολικής Μονάδας.

 • Τέλος εξετάζονται τα Ειδικά Μαθήματα.

 

i. Επιλογή & Διατύπωση Θεμάτων Εξετάσεων

 

Στα μαθήματα που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο τα θέματα των εξετάσεων καθορίζονται από την οικεία Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων. Για το σκοπό αυτό η ΚΕΕ συνέρχεται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Υπουργείου Παιδείας πριν από την έναρξη των εξετάσεων. Με ευθύνη της ΚΕΕ γίνονται όλες οι αναγκαίες ενέργειες για να αποφευχθούν τυχόν λάθη, ελλείψεις ή ασάφειες στα θέματα και για να διασφαλισθεί ότι αυτά είναι κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας, περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη, ανταποκρίνονται στις δυνατότητες των μαθητών και μπορούν να απαντηθούν στο χρόνο που οι τελευταίοι έχουν στη διάθεσή τους. Η ΚΕΕ καθορίζει τις διευκρινίσεις και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που πρέπει να δοθούν στους εξεταζομένους.

 

Σχετικά με την επιλογή και τη διατύπωση των θεμάτων των γραπτών εξετάσεων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου, ισχύουν τα εξής:

 

 • Αριθμός, επιλογή και αποστολή θεμάτων: Δίνονται 4 θέματα ή δύο ομάδες θεμάτων. Ο μαθητής σε 3 ώρες πρέπει να απαντήσει όλα τα θέματα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Τα θέματα λαμβάνονται από την ύλη που ορίστηκε ως εξεταστέα για κάθε μάθημα, κατά το έτος που γίνονται οι εξετάσεις, δίνονται από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων και είναι ίδια για όλα τα λύκεια. Τα θέματα αποστέλλονται στα Λύκεια μετά την είσοδο των μαθητών στις αίθουσες εξετάσεων και δίνονται στους μαθητές σε φωτοαντίγραφα.
 • Τύποι θεμάτων: Σε κάθε μάθημα επιδιώκεται η χρησιμοποίηση συνδυασμού ερωτήσεων διαφορετικών μορφών και τύπων (ερωτήσεις ανάπτυξης, σύντομης απάντησης, κλειστού τύπου: πολλαπλής επιλογής, διαζευκτικής απάντησης, συμπλήρωσης, αντιστοίχισης, διάταξης), ανάλογα με τη φύση κάθε μαθήματος και τους διδακτικούς στόχους που ελέγχονται. Οι ερωτήσεις είναι ανάλογες προς εκείνες που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του αντίστοιχου σχολικού έτους, διατρέχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης, ελέγχουν ευρύ φάσμα διδακτικών στόχων και είναι οπωσδήποτε διαφορετικού βαθμού δυσκολίας. Τα θέματα καλύπτουν 4 επίπεδα δυσκολίας: πολύ εύκολα, σχετικά εύκολα, δύσκολα και αρκετά δύσκολα θέματα.

 

Όλα τα θέματα που τίθενται στις εξετάσεις των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο διαβαθμίζονται ως προς το βαθμό δυσκολίας τους και οι μαθητές θα γνωρίζουν το συντελεστή βαρύτητας κάθε θέματος.

 

ii. Διαβίβαση Θεμάτων Εξετάσεων

Οι μαθητές υποχρεούνται να προσέρχονται στα Λύκεια σε χρόνο που ορίζεται κάθε φορά από το ΥΠΕΠΘ.

Τα θέματα αποστέλλονται ηλεκτρονικά σε όλα τα Εξεταστικά Κέντρα της χώρας την ώρα έναρξης των εξετάσεων και μετά την είσοδο των μαθητών στα εξεταστικά κέντρα. Παράλληλα αποστέλλονται και στις Νομαρχιακές Επιτροπές, οι οποίες τα διαβιβάζουν με ηλεκτρονικό τρόπο ή με φαξ ή με καθηγητές συνδέσμους, όπου δεν είναι δυνατή ή διαβίβασή τους απευθείας από την ΚΕΕ. Μαζί με τα θέματα στέλλονται και όλες οι αναγκαίες διευκρινίσεις για τους μαθητές.

 

Οι Λυκειακές Επιτροπές αναπαράγουν τα θέματα σε τόσα φωτοαντίγραφα όσος είναι ο αριθμός των εξεταζομένων.

 

iii. Διεξαγωγή Εξετάσεων

 

Οι μαθητές υποχρεούνται να προσέρχονται στα Λύκεια σε χρόνο που ορίζεται κάθε φορά από το ΥΠΕΠΘ.

Tα μέλη τόσο της ΚΕΕ, όσο και των Νομαρχιακών και Λυκειακών Επιτροπών δεν επιτρέπεται να εξέλθουν από το χώρο συνεδρίασης των Επιτροπών ή το χώρο του Σχολείου αντίστοιχα, αν δεν παρέλθει ο προσδιορισμένος από την ΚΕΕ ελάχιστος χρόνος δυνατής αποχώρησης των εξεταζομένων. Δεν επιτρέπεται να επικοινωνούν τηλεφωνικά με οποιοδήποτε πρόσωπο και απαγορεύεται να φέρουν μαζί τους κινητό τηλέφωνο. Αν απαιτείται τηλεφωνική επικοινωνία με προϊστάμενες επιτροπές, αυτή γίνεται μόνο από τους Προέδρους των Λυκειακών ή Νομαρχιακών Επιτροπών. Δεν επιτρέπεται η είσοδος στις αίθουσες εξετάσεων άλλου προσώπου, συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα οικεία Λύκεια, εκτός των επιτηρητών και των μελών της Λυκειακής Επιτροπής. Εξαιρείται το προσωπικό παροχής βοήθειας σε έκτακτες ανάγκες.

 

Οι γραπτές απολυτήριες εξετάσεις της Γ΄ Τάξης του Γενικού Λυκείου για τα μαθήματα που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο διεξάγονται ταυτόχρονα σε όλα τα Λύκεια, μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας των Λυκείων και διαρκούν 3 ώρες.

 

Τα θέματα των εξετάσεων δίνονται στους μαθητές σε φωτοαντίγραφα και οι απαντήσεις τους σημειώνονται σε ειδικό τετράδιο ή φύλλο απαντήσεων, (εκτός αν δίνεται άλλη ειδική οδηγία), στο οποίο προβλέπεται ειδικός χώρος για την αναγραφή των ατομικών στοιχείων του κάθε μαθητή, καθώς και ειδικός χώρος αναγραφής της βαθμολογίας των δύο βαθμολογητών και του τυχόν τρίτου βαθμολογητή, σε περίπτωση που το γραπτό παραπέμπεται σε αναβαθμολόγηση.

 

Τα ατομικά στοιχεία των μαθητών καλύπτονται με ευθύνη των επιτηρητών κατά την παράδοση των τετραδίων ή των φύλλων απαντήσεων. Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών παραδίδονται μέσα σε φάκελο, με πρωτόκολλο παραλαβής - παράδοσης, από τους επιτηρητές στη Λυκειακή Επιτροπή.

 

iv. Επιτήρηση Εξετάσεων

 

Οι εξετάσεις διενεργούνται ενώπιον δύο (2) επιτηρητών - καθηγητών. Και οι δύο επιτηρητές είναι υποχρεωτικά καθηγητές άλλου σχολείου. Για να υπάρχει στην περίπτωση αυτή επάρκεια επιτηρητών, με ενέργειες της Λυκειακής Επιτροπής των Εξετάσεων και σε συνεργασία με την αντίστοιχη Νομαρχιακή, είναι δυνατόν καθηγητές των γειτονικών Γυμνασίων ή Λυκείων, εφόσον υπάρχει πλεονάζων αριθμός καθηγητών, να διατίθενται στα Λύκεια ως επιτηρητές. Ως επιτηρητές μπορούν να χρησιμοποιούνται και καθηγητές των ιδιωτικών σχολείων. Οι επιτηρητές ορίζονται με απόφαση του οικείου Προϊσταμένου Δ/νσης ή Γραφείου Εκπαίδευσης.

 

v. Υποχρεώσεις Μαθητών στην Εξέταση

 

Οι μαθητές έχουν τις εξής υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της εξέτασης:

 

1.  Η κατανομή των μαθητών στις αίθουσες εξέτασης, για τα μαθήματα που εξετάζονται με κοινά σε εθνικό επίπεδο θέματα, γίνεται με αλφαβητική σειρά και με την ευθύνη της Λυκειακής Επιτροπής, η οποία συντάσσει ονομαστική κατάσταση εξεταζομένων σε κάθε αίθουσα. Για τα μαθήματα που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας, η κατανομή των μαθητών στις αίθουσες εξέτασης, με αλφαβητική σειρά, γίνεται με την ευθύνη του Διευθυντή του οικείου Λυκείου, ο οποίος συντάσσει ονομαστική κατάσταση εξεταζομένων σε κάθε αίθουσα. Η τοποθέτηση των μαθητών στις θέσεις και ο έλεγχος είναι ευθύνη των επιτηρητών. Παρέκκλιση επιβάλλεται στην περίπτωση αδελφών ή συγγενών μαθητών.

2. Οι μαθητές κατά την είσοδό τους στην αίθουσα της εξέτασης δεν επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, διορθωτικό (blanco), κινητά τηλέφωνα, υπολογιστικές μηχανές, ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης πληροφοριών ή άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά που επιτρέπει η ΚΕΕ ή ο οικείος Σύλλογος Διδασκόντων, αν πρόκειται για εξέταση μαθήματος σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Για τον έλεγχο υπεύθυνοι είναι οι επιτηρητές.

3. Μαθητής που φέρει μαζί του στην αίθουσα στην οποία εξετάζεται αντικείμενο ή μέσο από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 παραπάνω ή αντιγράφει κατά τη διάρκεια της εξέτασης από βιβλίο ή οποιουδήποτε είδους σημειώσεις ή από γραπτό δοκίμιο άλλου εξεταζόμενου ή θορυβεί και δε συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των επιτηρητών, επιχειρώντας να αντιγράψει ή εμποδίζοντας την εξέταση άλλων εξεταζομένων ή δολιεύεται με άλλο τρόπο την εξέτασή του απομακρύνεται από την αίθουσα εξέτασης με αιτιολογημένη απόφαση της Λυκειακής Επιτροπής ή προκειμένου για μαθήματα που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας με απόφαση του Διευθυντή του Λυκείου, ύστερα από εισήγηση των διδασκόντων το εξεταζόμενο μάθημα ή με απόφαση της επιτροπής διενέργειας των εξετάσεων αν πρόκειται για ιδιωτικό Γενικό Λύκειο, και βαθμολογείται με τον κατώτερο βαθμό μηδέν (0). Η Λυκειακή Επιτροπή πριν από την επιβολή της ανωτέρω ποινής καλεί σε προφορική απολογία το μαθητή και συντάσσει σχετικό πρακτικό που υπογράφεται από τον πρόεδρο, τα δύο της μέλη και το γραμματέα αυτής. Αν πρόκειται για μάθημα που εξετάζεται σε επίπεδο σχολικής μονάδας κατά την εφαρμογή της παρούσας διάταξης όπου αναφέρεται Λυκειακή Επιτροπή νοείται ο Διευθυντής του Λυκείου, οι επιτηρητές και οι διδάσκοντες το εξεταζόμενο μάθημα ή η επιτροπή διενέργειας των εξετάσεων αν πρόκειται για ιδιωτικό Γενικό Λύκειο.

 

vi. Σύσταση Οργάνων Εξετάσεων

 

Για την προετοιμασία, την οργάνωση, τη διεξαγωγή, το συντονισμό, την εποπτεία και την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων στα μαθήματα των δύο τελευταίων τάξεων του Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, συστήνονται οι ακόλουθες επιτροπές με τις αντίστοιχες για κάθε μια αρμοδιότητες:

 

1. Επιτροπή Οργάνωσης Εξετάσεων

Η Επιτροπή Οργάνωσης των Εξετάσεων αποτελείται από τρία μέλη και το γραμματέα, υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή εκπαιδευτικούς λειτουργούς Δ.Ε.

Έργο της επιτροπής είναι η δημιουργία του ηλεκτρονικού αρχείου των μαθητών της Γ΄τάξης του Λυκείου, η συγκέντρωση και καταχώριση στην κεντρική μονάδα του υπολογιστή των βαθμολογικών στοιχείων των μαθητών αυτών, ο εφοδιασμός των Λυκείων που λειτουργούν ως εξεταστικά κέντρα με το απαραίτητο έντυπο υλικό και των μηχανογραφικών καταστάσεων των μαθητών για τη διεξαγωγή των εξετάσεων και γενικά η αντιμετώπιση κάθε θέματος που αφορά την προετοιμασία για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων.

Τα μέλη της επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ένα εκ των οποίων ορίζεται ως πρόεδρος της επιτροπής. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο γραμματέας της επιτροπής.

Η επιτροπή στο έργο της συνεπικουρείται από το αναγκαίο προσωπικό, δημοσίους υπαλλήλους ή υπαλλήλους Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμών του Δημοσίου, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

2. Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων

Στα μαθήματα που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο τα θέματα των εξετάσεων καθορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων. Συγκροτούνται δύο κεντρικές επιτροπές εξετάσεων: 1. Κ.Ε.Ε. Hμερήσιων Γενικών Λυκείων και 2. Κ.Ε.Ε. Εσπερινών Γενικών Λυκείων.

 

Έργο κάθε μιας από της ανωτέρω Κ.Ε.Ε. είναι η γενική εποπτεία και ο συντονισμός διενέργειας των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των δύο τελευταίων τάξεων των ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων αντίστοιχα, στα μαθήματα που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, η επιλογή και τελική διαμόρφωση των θεμάτων των εξετάσεων αυτών, η αποστολή τους με τον ασφαλέστερο τρόπο στα λύκεια που λειτουργούν ως εξεταστικά κέντρα και στις νομαρχιακές επιτροπές και η λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για τη διασφάλιση της αδιάβλητης διεξαγωγής των εξετάσεων, η παροχή των αναγκαίων κατά την κρίση της διευκρινίσεων και οδηγιών στα Βαθμολογικά Κέντρα για την ομαλή και απρόσκοπτη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων και τη διασφάλιση ενιαίων κριτηρίων αξιολόγησης σε όλα τα βαθμολογικά κέντρα, η επίλυση οποιουδήποτε θέματος ήθελε προκύψει στα εξεταστικά ή βαθμολογικά κέντρα και για το οποίο δεν προβλέπεται λύση από τις κείμενες διατάξεις, η διασφάλιση εφαρμογής των κείμενων διατάξεων από όλους τους εμπλεκόμενους στις εξετάσεις, η παράταση του χρόνου της εξέτασης σε ορισμένα ή σε όλα τα εξεταστικά κέντρα, εφόσον κατά την κρίση της συντρέχουν λόγοι που επιβάλλουν την παράταση αυτή και γενικά η λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για την ομαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση των διαδικασιών των εξετάσεων και της βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων.

 

Οι Κ.Ε.Ε. εφόσον κρίνουν αναγκαίο για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων μπορούν να ζητούν την συνδρομή των αστυνομικών αρχών και άλλων δημόσιων υπηρεσιών και Οργανισμών του Δημοσίου.

 

Κάθε Κ.Ε.Ε. συγκροτείται από τακτικά και έκτακτα μέλη και τη γραμματεία, ως ακολούθως:

 

α)  Τακτικά μέλη. Στα τακτικά μέλη περιλαμβάνονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και δέκα πέντε (15) μέλη και είναι: i) Ο πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) ή ένας των αντιπροέδρων του Π.Ι. ή ένας καθηγητής Α.Ε.Ι. ως πρόεδρος. ii) Ένας αντιπρόεδρος ή σύμβουλος του Π.Ι. ή καθηγητής Α.Ε.Ι. ως αντιπρόεδρος. iii) Δώδεκα (12) μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ή Ε.Π. Τ.Ε.Ι. ή σχολικοί σύμβουλοι ή εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με βαθμό Α΄, από τους οποίους δύο τουλάχιστον ειδικότητας φιλολόγου και τουλάχιστον ένας σχετικής με τα εξεταζόμενα μαθήματα ειδικότητας. Από τα μέλη αυτά τουλάχιστον τέσσερα (4) είναι μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ή Ε.Π. Τ.Ε.Ι. και τουλάχιστον δύο (2) είναι σχολικοί σύμβουλοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δύο (2) τουλάχιστον είναι καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με βαθμό Α΄. Οι καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ορίζονται ως τακτικά μέλη πρέπει να έχουν διδάξει το ίδιο σχολικό έτος τουλάχιστον ένα από τα εξεταζόμενα μαθήματα της Γ΄τάξης του Γενικού Λυκείου (τρεις τουλάχιστον ειδικότητας φιλολόγου, δύο μαθηματικού, και από ένας φυσικού, χημικού, βιολόγου, οικονομολόγου, ηλεκτρολόγου, πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων). Από τα μέλη αυτά τουλάχιστον πέντε (5) είναι μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ή Ε.Π. Τ.Ε.Ι. και τουλάχιστον δύο (2) εκπαιδευτικοί Δ.Ε. με βαθμό Α΄ από αυτούς που δίδαξαν ένα τουλάχιστον από τα εξεταζόμενα μαθήματα των δύο τελευταίων τάξεων του Γενικού Λυκείου.) iv) Ο νομικός σύμβουλος του ΥΠΕΠΘ ή άλλος εκπρόσωπος της νομικής υπηρεσίας του ΥΠΕΠΘ. v) Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σπουδών Δ.Ε. του ΥΠΕΠΘ ή άλλος εκπαιδευτικός Δ.Ε. με βαθμό Α΄ αποσπασμένος στη Διεύθυνση αυτή. vi) Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων του ΥΠΕΠΘ ή άλλος Διοικητικός υπάλληλος κατηγορίας Π.Ε., με βαθμό Α΄, της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ.

 

β)  Έκτακτα μέλη. Για κάθε εξεταζόμενο μάθημα ορίζονται τρία έκτακτα μέλη τα οποία μαζί με ένα τακτικό μέλος της Κ.Ε.Ε. εισηγούνται στην ολομέλεια της Επιτροπής τα θέματα που θα δοθούν στους εξεταζόμενους. Από τα τρία έκτακτα μέλη το ένα είναι μέλος ΔΕΠ Α.Ε.Ι. ή ΕΠ Τ.Ε.Ι. ή σχολικός σύμβουλος ή καθηγητής Δ.Ε. με βαθμό Α΄ και τα άλλα δύο καθηγητές Δ.Ε. με βαθμό Α΄ αντίστοιχης ειδικότητας με το εξεταζόμενο μάθημα.

 

γ)  Γραμματεία. Η γραμματεία αποτελείται από το γραμματέα και πέντε βοηθούς γραμματείς από διοικητικούς υπαλλήλους του ΥΠΕΠΘ ή εκπαιδευτικούς Δ.Ε. Τα μέλη των Κ.Ε.Ε. ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., προκειμένου για τα μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ αντίστοιχα και του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δ.Ε. (ΚΥΣΔΕ), προκειμένου για τους σχολικούς συμβούλους και τους καθηγητές Δ.Ε. οι οποίοι πρέπει να έχουν διδάξει το οικείο μάθημα στην οικεία τάξη κατά το ίδιο σχολικό έτος. Οι γνώμες αυτές πρέπει να διατυπωθούν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός από την υποβολή του σχετικού ερωτήματος. Με την ίδια απόφαση ορίζονται η γραμματεία και τα αναπληρωματικά μέλη του Αντιπροέδρου, των μελών, του Γραμματέα και των βοηθών Γραμματέων.

 

Για την υποβοήθηση της Κ.Ε.Ε. στο έργο της μπορεί με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων να ορίζονται μέχρι τριάντα δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμών του Δημοσίου ή εκπαιδευτικοί Δ.Ε.

Η ΚΕΕ συνέρχεται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Υπουργείου Παιδείας πριν από την έναρξη των εξετάσεων. Με ευθύνη της ΚΕΕ γίνονται όλες οι αναγκαίες ενέργειες για να αποφευχθούν τυχόν λάθη, ελλείψεις ή ασάφειες στα θέματα και για να διασφαλισθεί ότι αυτά είναι κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας, περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη, ανταποκρίνονται στις δυνατότητες των μαθητών και μπορούν να απαντηθούν στο χρόνο που οι τελευταίοι έχουν στη διάθεσή τους. Η ΚΕΕ καθορίζει τις διευκρινίσεις και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που πρέπει να δοθούν στους εξεταζόμενους.

Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων βρίσκεται σε απαρτία όταν στη συνεδρίαση παρευρίσκονται ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρός της και τα μισά τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη της. Αν η συνεδρίαση αφορά επεξεργασία, επιλογή και τελική διαμόρφωση θεμάτων ή διευκρινίσεις επί των δοθέντων θεμάτων, απαιτείται επιπλέον και η παρουσία των δύο (2) τουλάχιστον από τα τρία έκτακτα μέλη - εισηγητές του μαθήματος.

Τα μέλη τόσο της ΚΕΕ, όσο και των Νομαρχιακών και Λυκειακών Επιτροπών, δεν επιτρέπεται να εξέλθουν από το χώρο συνεδρίασης των Επιτροπών ή το χώρο του Σχολείου αντίστοιχα, αν δεν παρέλθει ο προσδιοριζόμενος από την ΚΕΕ ελάχιστος χρόνος δυνατής αποχώρησης των εξεταζομένων. Δεν επιτρέπεται να επικοινωνούν τηλεφωνικά με οποιοδήποτε πρόσωπο και απαγορεύεται να φέρουν μαζί τους κινητό τηλέφωνο. Αν απαιτείται τηλεφωνική επικοινωνία με προϊστάμενες επιτροπές, αυτή γίνεται μόνο από τους Προέδρους των Λυκειακών ή Νομαρχιακών Επιτροπών. Δεν επιτρέπεται η είσοδος στις αίθουσες εξετάσεων άλλου προσώπου, συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα οικεία Λύκεια, εκτός των επιτηρητών και των μελών της Λυκειακής Επιτροπής. Εξαιρείται το προσωπικό παροχής βοήθειας σε έκτακτες ανάγκες.

 

Αν οι εξετάσεις σε ένα ή περισσότερα μαθήματα της Γ΄τάξης από αυτά που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, δεν πραγματοποιηθούν ή διακοπούν για λόγους ανωτέρας βίας ή άλλους αντικειμενικούς λόγους σε ένα ή περισσότερα από τα σχολεία που χρησιμοποιούνται ως εξεταστικά κέντρα ή καταστεί αδύνατη η ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας και της βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων των μαθητών που εξετάστηκαν σε ένα ή περισσότερα από τα εξεταστικά αυτά κέντρα για τους ίδιους λόγους, οι εξετάσεις στα συγκεκριμένα εξεταστικά κέντρα επαναλαμβάνονται για τα αντίστοιχα μαθήματα με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από γνώμη της οικείας Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων αυτών οι οποίες διενεργούνται επί θεμάτων που ορίζονται εκ νέου από την οικεία Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων.

 

3. Περιφερειακός Επόπτης Εξετάσεων

Την Εποπτεία των εξετάσεων σε επίπεδο περιφέρειας έχει ο Περιφερειακός Επόπτης εξετάσεων. Χρέη Περιφερειακού επόπτη εξετάσεων ασκεί ο οικείος Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, ο οποίος συγκροτεί με απόφασή του, ύστερα από πρόταση των οικείων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τις Νομαρχιακές Επιτροπές Εξετάσεων.

Για τις Διευθύνσεις Δ.Ε. που υπάγονται στην αρμοδιότητά του αποφασίζει, σε συνεργασία με τους οικείους Διευθυντές Δ.Ε., για την μετακίνηση εκπαιδευτικών μεταξύ όμορων Διευθύνσεων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως επιτηρητές ή βαθμολογητές ή ως μέλη της επιτροπής εξέτασης "φυσικώς αδυνάτων", συντονίζει τις Νομαρχιακές Επιτροπές Εξετάσεων κατά τη διακίνηση των γραπτών δοκιμίων από τα εξεταστικά κέντρα στα βαθμολογικά κέντρα και τη διακίνηση των βαθμών και των αποκομμάτων των γραπτών δοκιμίων από τα βαθμολογικά κέντρα προς τις Νομαρχιακές Επιτροπές και αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα αρμοδιότητάς του που προκύπτει από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος.

 

4. Νομαρχιακές Επιτροπές Εξετάσεων

Σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συγκροτείται Νομαρχιακή Επιτροπή Εξετάσεων ή οποία αποτελείται από:

α)  τον προϊστάμενο της Δ/νσης ως πρόεδρο.

β)  τους προϊσταμένους των οικείων γραφείων Δ.Ε. στην αρμοδιότητα των οποίων ανήκουν οι σχολικές μονάδες που χρησιμοποιούνται ως εξεταστικά κέντρα.

γ)  Δύο σχολικούς συμβούλους ή εφόσον δεν υπάρχουν, καθηγητές Δ.Ε. με βαθμό Α΄.

 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Ν.Ε.Ε. ορίζονται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, με την ίδια απόφαση ορίζεται ένας διοικητικός υπάλληλος ή καθηγητής Δ.Ε. ως γραμματέας, ένας βοηθός γραμματέας, ένας χειριστής του συστήματος λήψης των θεμάτων, ο σύνδεσμος της Ν.Ε.Ε. με το οικείο βαθμολογικό κέντρο και ο οδηγός για τη διακίνηση των γραπτών και των βαθμών. Αν τα εξεταστικά κέντρα αρμοδιότητας της Ν.Ε.Ε. είναι περισσότερα από επτά και μέχρι δεκατέσσερα, μπορεί να ορίζεται και δεύτερος βοηθός γραμματέας, αν είναι περισσότερα από δεκατέσσερα και μέχρι είκοσι ένα, τρίτος κ.ο.κ. Ο σύνδεσμος της ΝΕΕ με το ΒΚ και ο οδηγός μπορεί να είναι διαφορετικοί για κάθε ημέρα των εξετάσεων.

Έργο της Ν.Ε.Ε. είναι η διαβίβαση των θεμάτων στα λύκεια στα οποία δεν κατέστη εφικτή η απ’ ευθείας αποστολή τους από την Κεντρική Επιτροπή, η λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων στην περιφέρεια ευθύνης της, η επίβλεψη εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας και των οδηγιών της Κεντρικής Επιτροπής από τις λυκειακές επιτροπές, τους επιτηρητές και κάθε εμπλεκόμενο στις εξετάσεις, η άμεση αντικατάσταση και η παραπομπή για πειθαρχικό έλεγχο οποιουδήποτε μέλους λυκειακής επιτροπής, επιτηρητή, γραμματέα ή βοηθού γραμματέα ή επικουρικού προσωπικού δεν ασκεί με την ενδεδειγμένη υπευθυνότητα την αποστολή του ή θέτει σε κίνδυνο το αδιάβλητο των εξετάσεων και η άμεση ενημέρωση της Κ.Ε.Ε., η αποστολή των γραπτών δοκιμίων στο οικείο βαθμολογικό κέντρο και η παραλαβή των βαθμών από αυτό και η αποστολή τους στα λύκεια, η συνδρομή των προέδρων των βαθμολογικών κέντρων για την εξασφάλιση των αναγκαίων βαθμολογητών και η λήψη γενικά κάθε μέτρου αναγκαίου για την ομαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση των διαδικασιών των εξετάσεων στην περιοχή ευθύνης τους.

 

5. Λυκειακές Επιτροπές Εξετάσεων

Σε κάθε Γενικό Λύκειο που χρησιμοποιείται ως εξεταστικό κέντρο συγκροτείται τριμελής Λυκειακή Επιτροπή Εξετάσεων αποτελούμενη από το διευθυντή του οικείου Λυκείου και σε περίπτωση κωλύματος από τον Υποδιευθυντή ή καθηγητή του οικείου Λυκείου με βαθμό Α΄και δύο καθηγητές Δ.Ε. κατά προτίμηση από άλλο Λύκειο, που ορίζονται από τον οικείο προϊστάμενο της Δ/νσης ή του Γραφείου Δ.Ε., με την ίδια απόφαση ορίζονται ένας διοικητικός υπάλληλος ή καθηγητής Δ.Ε. ως γραμματέας, ένας βοηθός γραμματέας, δύο χειριστές του συστήματος λήψης των θεμάτων, ένας καθηγητής Δ.Ε. σύνδεσμος με τη Ν.Ε.Ε. που μπορεί να είναι και ο βοηθός γραμματέας, για τη διακίνηση των γραπτών και των βαθμών προς και από την Ν.Ε.Ε., και μέχρι τρία άτομα βοηθητικό και υπηρετικό προσωπικό. Αν οι εξεταζόμενοι μαθητές είναι περισσότεροι από εξήντα και μέχρι εκατόν τριάντα, μπορεί να ορίζεται και δεύτερος βοηθός γραμματέας, και αν είναι περισσότεροι από εκατόν τριάντα και μέχρι εκατόν ογδόντα, τρίτος, και αν είναι περισσότεροι από εκατόν ογδόντα, τέταρτος βοηθός γραμματέας.

Ειδικά στα ιδιωτικά λύκεια η τριμελής επιτροπή αποτελείται από δύο καθηγητές δημόσιων Γενικών Λυκείων και ένα καθηγητή του αντίστοιχου ιδιωτικού Λυκείου. Πρόεδρος της επιτροπής αυτής ορίζεται ο αρχαιότερος από τους δύο καθηγητές των δημόσιων Γενικών Λυκείων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου.

Έργο της Λ.Ε.Ε. είναι η διοργάνωση του εξεταστικού κέντρου, η εποπτεία για την ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων στο εξεταστικό κέντρο ευθύνης της, η κατανομή των επιτηρητών στις αίθουσες εξετάσεων μεριμνώντας να μην είναι στην ίδια αίθουσα οι ίδιοι επιτηρητές όλες τις ημέρες των εξετάσεων, αλλά να εναλλάσσονται κάθε ημέρα εξετάσεων, η αναπαραγωγή των θεμάτων σε φωτοαντίγραφα, ο έλεγχος της πιστής και ακριβούς αναπαραγωγής των θεμάτων και η διανομή τους στους εξεταζομένους, η άμεση ενημέρωση της Ν.Ε.Ε. και της ΚΕΕ για οποιοδήποτε σοβαρό ζήτημα προκύψει στο εξεταστικό κέντρο, η εποπτεία και ο έλεγχος των επιτηρητών που δεν εκτελούν με την επιβεβλημένη υπευθυνότητα τα καθήκοντά τους και η γνωστοποίηση των παρατηρήσεων της στη Ν.Ε.Ε., η συγκέντρωση και αποστολή στην Ν.Ε.Ε. των γραπτών δοκιμίων, η αντιπαραβολή των βαθμών από την ειδική κατάσταση με τα αντίστοιχα αποκόμματα των γραπτών δοκιμίων και γενικά η λήψη των απαραίτητων μέτρων για την ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων.

Για τη διευκόλυνση του έργου της λυκειακής επιτροπής τα τακτικά μέλη της απαλλάσσονται από τις εξωδιδακτικές εργασίες του σχολείου, όχι όμως από τη βαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων, εφόσον ορισθούν ως βαθμολογητές από πρόεδρο Β.Κ., καθώς και του μαθήματος της Α΄ή Β΄ τάξης που ενδεχομένως διδάσκουν.

 

6. Κωλύματα Συμμετοχής σε Επιτροπές Εξετάσεων

Υπάρχουν τα εξής κωλύματα συμμετοχής στις επιτροπές των εξετάσεων:

 • Δεν μπορεί να συμμετέχει στην Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων σύζυγος μαθητή και γενικά όποιος έχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού με εξεταζόμενο μαθητή.
 • Δεν μπορεί να μετέχει στη Λυκειακή Επιτροπή ή στην οικεία ομάδα επιτηρητών σύζυγος μαθητή και γενικά όποιος έχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού με μαθητή που εξετάζεται στο λύκειο αυτό.
 • Δεν μπορεί να μετέχει στην Επιτροπή Βαθμολογικού Κέντρου (Β.Κ.) με οποιαδήποτε ιδιότητα ή ως βαθμολογητής - αναβαθμολογητής σε Β.Κ. σύζυγος μαθητή και γενικά όποιος έχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού με μαθητή τα γραπτά του οποίου βαθμολογούνται σ’ αυτό το Β.Κ.

γ. Βαθμολόγηση Γραπτών στη Γ΄ Λυκείου

Η βαθμολόγηση των γραπτών στα μαθήματα που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο γίνεται σε Βαθμολογικά Κέντρα (Β.Κ.) που συστήνονται σε νομαρχιακό επίπεδο. Τα γραπτά διορθώνονται από δύο διορθωτές, καθηγητές άλλου λυκείου από αυτό που φοιτά ο μαθητής. Ο μέσος όρος των βαθμών που θα δώσουν οι δύο καθηγητές είναι ο γραπτός βαθμός του μαθητή.

Τα γραπτά των απολυτηρίων εξετάσεων στη Γ΄ τάξη του Γενικού Λυκείου στα μαθήματα που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας διορθώνονται και Βαθμολογούνται από τον καθηγητή, ο οποίος δίδαξε το αντίστοιχο μάθημα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

 

i. Βαθμολογικά Κέντρα

 

Σχετικά με τη συγκρότηση των βαθμολογικών κέντρων και τις διαδικασίες διόρθωσης και βαθμολόγησης των γραπτών σε αυτά ισχύουν τα εξής:

 

1.  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτούνται τα αναγκαία Βαθμολογικά Κέντρα (Β.Κ.) για τη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο οι μαθητές της τελευταίας τάξης των Γενικών Λυκείων ημερήσιων και εσπερινών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Τα Βαθμολογικά αυτά Κέντρα μπορεί να είναι διαφορετικά για κάθε τάξη. Με την απόφαση συγκρότησης των Β.Κ. ορίζονται οι Δ/νσεις Δ.Ε. στις περιφέρειες των οποίων θα λειτουργήσουν Β.Κ., το σχολικό συγκρότημα στο οποίο θα λειτουργήσει το καθένα από αυτά και οι πρόεδροί τους, οι οποίοι μπορεί να είναι σχολικοί σύμβουλοι ή εκπαιδευτικοί Δ.Ε. δημόσιας εκπαίδευσης με βαθμό Α΄. Με όμοια απόφαση ορίζονται τα εξεταστικά κέντρα τα γραπτά των οποίων βαθμολογούνται σε κάθε Β.Κ. κατά τρόπον ώστε τα γραπτά που ανήκουν στα εξεταστικά κέντρα κάθε Διεύθυνσης Δ.Ε να βαθμολογούνται σε Β.Κ. που εδρεύει σε άλλη Διεύθυνση Δ.Ε.

2.  Με απόφαση του Προέδρου του Β.Κ. ανάλογα με τον αριθμό των γραπτών δοκιμίων του Κέντρου, ορίζονται τα μέλη της Επιτροπής του Β.Κ., ανάλογα με τον αριθμό των γραπτών που αναμένεται να βαθμολογηθούν στο οικείο Β.Κ. και μέχρι δεκατρία (13) κατ’ ανώτατο όριο από τα οποία το ένα ορίζεται ως αντιπρόεδρος. Ως μέλη μπορούν να ορίζονται Σχολικοί Σύμβουλοι Δ.Ε. ή εκπαιδευτικοί λειτουργοί Δημόσιων Λυκείων με βαθμό Α΄κλάδων ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ9, ΠΕ12, ΠΕ19 και ΠΕ20. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν διδάξει κατά το τελευταίο έτος ένα τουλάχιστον από τα εξεταζόμενα μαθήματα. Με την ίδια απόφαση ο Πρόεδρος του Β.Κ. ορίζει το Γραμματέα της Επιτροπής του Β.Κ. και ένα βοηθό γραμματέα, καθώς και τους απαραίτητους υπαλλήλους ανάλογα με τον αριθμό των γραπτών, από το εκπαιδευτικό, διοικητικό ή βοηθητικό ή υπηρετικό προσωπικό για την υποβοήθηση της επιτροπής στο έργο της. Με όμοια απόφαση ο πρόεδρος του Β.Κ. ορίζει τους αναγκαίους βαθμολογητές των γραπτών κάθε μαθήματος από εκπαιδευτικούς Δ.Ε. της οικείας ή όμορης Δ/νσης ή Γραφείου ΔΕ, κατά προτίμηση από αυτούς που έχουν διδάξει το οικείο μάθημα στην αντίστοιχη τάξη του Γενικού Λυκείου τουλάχιστον για ένα σχολικό έτος κατά την τελευταία τριετία (Με όμοια απόφαση ο πρόεδρος του Β.Κ. ορίζει τους αναγκαίους βαθμολογητές και αναβαθμολογητές των γραπτών κάθε μαθήματος από εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολεία της οικείας Διεύθυνσης ή των Γραφείων Δ.Ε. του νομού, κατά προτίμηση από αυτούς που δίδαξαν το οικείο μάθημα στην αντίστοιχη τάξη του Γενικού Λυκείου).

3.  Ως συντονιστής των βαθμολογητών κάθε μαθήματος ορίζεται με ευθύνη του Προέδρου του Β.Κ το μέλος της επιτροπής αντίστοιχης ειδικότητας, για να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή σύγκλιση στην αξιολόγηση των βαθμολογητών σε κάθε Β.Κ.

4.  Ο Πρόεδρος της Λυκειακής Επιτροπής αποστέλλει, με καθηγητή ή με άλλον τρόπο που εγγυάται ασφάλεια, τους φακέλους με τα γραπτά του Λυκείου του στον Πρόεδρο της οικείας Νομαρχιακής Επιτροπής, ο οποίος τους παραλαμβάνει με πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής και τους αποστέλλει, χωρίς να τους ανοίξει, μαζί με τους αντίστοιχους φακέλους των λοιπών λυκείων αρμοδιότητάς του στο οικείο Β.Κ. Αν οι συγκοινωνιακές συνθήκες το επιβάλλουν, για την ταχύτητα και ασφάλεια διακίνησης των γραπτών, μπορεί ο πρόεδρος της Λυκειακής Επιτροπής να αποστέλλει απευθείας στον πρόεδρο του οικείου Β.Κ. τους φακέλους με τα γραπτά. Σε κάθε περίπτωση ο Πρόεδρος ή ο Γραμματέας της Επιτροπής του Β.Κ. παραλαμβάνει τους φακέλους με πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής και καταγράφει σε ειδικό βιβλίο τον αριθμό των φακέλων και γραπτών που παρέλαβε από κάθε Λύκειο για κάθε εξεταζόμενο μάθημα.

5.  Ο Πρόεδρος του Β.Κ. ελέγχει αν έχουν επικαλυφθεί με αδιαφανές αυτοκόλλητο τα ατομικά στοιχεία του μαθητή και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο στο εξώφυλλο που προδίδει την ταυτότητα του κατόχου του τετραδίου ή του σχολείου προέλευσης.

6.  Τα γραπτά δοκίμια πριν παραδοθούν στους βαθμολογητές για βαθμολόγηση αναμιγνύονται τυχαία ενώπιον των μελών της Επιτροπής, τοποθετούνται σε φακέλους ανά 25 και παραδίδονται στους βαθμολογητές για βαθμολόγηση.

7.  Ο Πρόεδρος του Β.Κ. διανέμει στους πρώτους βαθμολογητές τους φακέλους. Κάθε γραπτό δοκίμιο αξιολογείται από δύο βαθμολογητές. Ο πρώτος βαθμολογητής υπογραμμίζει με κόκκινο στυλό ελλείψεις, σφάλματα, αδυναμίες ή ατέλειες πάνω στο γραπτό, σημειώνει το βαθμό στον ειδικό χώρο κάθε γραπτού, υπογράφει στην ειδική θέση του γραπτού και μετά την ολοκλήρωση της διόρθωσης επιστρέφει τα γραπτά στο Γραμματέα του Β.Κ. ή στο ορισμένο, για το σκοπό αυτό, από τον πρόεδρο, μέλος της Επιτροπής του Β.Κ.

8.  Η Επιτροπή του Β.Κ. μεριμνά για την κάλυψη με αδιαφανές χαρτί του βαθμού του πρώτου βαθμολογητή, την τυχαία ανάμειξη των γραπτών και την τοποθέτησή τους σε φακέλους ανά 25, τους οποίους παραδίδει σε δεύτερο βαθμολογητή που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του Β.Κ. Ο δεύτερος βαθμολογητής ακολουθεί την ίδια διαδικασία βαθμολόγησης των γραπτών που ακολούθησε ο πρώτος, χρησιμοποιώντας πράσινο στυλό. Όταν ολοκληρώσει τη διόρθωση των γραπτών, τα παραδίδει στην Επιτροπή του Β.Κ.

9.  Κάθε βαθμολογητής μπορεί να διορθώνει μέχρι τριακόσια γραπτά για πρώτη βαθμολόγηση και μέχρι τριακόσια γραπτά για δεύτερη βαθμολόγηση. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως έλλειψη επαρκούς αριθμού εκπαιδευτικών που έχουν διδάξει το μάθημα, και με αιτιολογημένη απόφαση του προέδρου του Β.Κ. μπορεί να επιτραπεί σε βαθμολογητές η βαθμολόγηση περισσοτέρων γραπτών για πρώτη και δεύτερη βαθμολόγηση.

 

ii. Διαφορές Βαθμολογίας - Αναβαθμολόγηση

 

Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων κάθε μαθήματος, η επιτροπή του Β.Κ. ελέγχει τις διαφορές βαθμολογίας μεταξύ των δύο βαθμολογητών κάθε γραπτού δοκιμίου. Αν η διαφορά βαθμολογίας είναι ίση ή μικρότερη των δώδεκα (12) μονάδων στην κλίματα 0-100, τελικός γραπτός βαθμός υπολογιζόμενος στην κλίμακα (1-20) είναι το πηλίκο της διαίρεσης του αθροίσματος των βαθμών των δύο βαθμολογητών δια του δέκα (10).

Αν η διαφορά μεταξύ των βαθμολογιών του α΄ και β΄ βαθμολογητή είναι μεγαλύτερη από δώδεκα (12) μονάδες στην κλίμακα 0-100, τότε καλύπτονται από την Επιτροπή του Β.Κ. οι βαθμοί και των δύο βαθμολογητών και το γραπτό δίδεται για αναβαθμολόγηση σε τρίτο βαθμολογητή (αναβαθμολογητή). Ο τρίτος βαθμολογητής (αναβαθμολογητής), ο οποίος επιλέγεται μεταξύ των βαθμολογητών με μεγαλύτερη εκπαιδευτική εμπειρία και είναι κατά προτίμηση Σχολικός Σύμβουλος ή Διευθυντής Λυκείου ή καθηγητής με βαθμό Α’ της οικείας ειδικότητας που έχει διδάξει το μάθημα το ίδιο σχολικό έτος, διορθώνει το γραπτό δοκίμιο με μαύρο στυλό με την ίδια διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 21 του παρόντος και αναγράφει αριθμητικών και ολογράφως στο ειδικό πλαίσιο του γραπτού δοκιμίου το βαθμό αναβαθμολόγησης.

 

Τελικός γραπτός βαθμός του γραπτού δοκιμίου στην περίπτωση αναβαθμολόγησής του είναι το πηλίκο της διαίρεσης του αθροίσματος των βαθμών και των τριών βαθμολογητών δια του δέκα πέντε (15).

Η Επιτροπή κάθε Βαθμολογικού Κέντρου ελέγχει τον τρόπο βαθμολόγησης, την ποιότητα των αναβαθμολογήσεων και απευθύνει οδηγίες και συστάσεις στους βαθμολογητές.

 

iii. Γνωστοποίηση Τελικών Γραπτών Βαθμών

 

Μετά την οριστικοποίηση του τελικού γραπτού βαθμού, η Επιτροπή του Β.Κ. αποκόπτει το απόκομμα κάθε γραπτού δοκιμίου, αποκαλύπτει τα ατομικά στοιχεία του μαθητή που βρίσκονται στην οικεία θέση του αποκόμματος και καταχωρεί σε ειδική αλφαβητική κατάσταση κατά μάθημα και Λύκειο τους βαθμούς του πρώτου και δεύτερου βαθμολογητή και του τυχόν αναβαθμολογητή. Στη συνέχεια αφού υπολογίσει τον τελικό βαθμό στην εκατοντάβαθμη κλίμακα κάνει αναγωγή του βαθμού αυτού στην κλίμακα 0-20 και καταχωρίζει το βαθμό στην οικεία στήλη της κατάστασης την οποία αποστέλλει στο οικείο Λύκειο μαζί με τα αποκόμματα των γραπτών δοκιμίων, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης του κάθε μαθήματος. Ο υπολογισμός του τελικού βαθμού και η αναγωγή του στην εικοσάβαθμη κλίμακα μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικό τρόπο. Για όλες αυτές τις ενέργειες η Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό. Από ένα αντίγραφο των καταστάσεων αυτών κοινοποιείται στην οικεία Διεύθυνση Δ.Ε. και στη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης του ΥΠΕΠΘ και ένα φυλάσσεται στο αρχείο του Β.Κ. Η Λυκειακή Επιτροπή, μετά την παραλαβή των καταστάσεων και των αποκομμάτων των γραπτών δοκιμίων, παραβάλλει τα βαθμολογικά στοιχεία των καταστάσεων με αυτά των αποκομμάτων. Εάν διαπιστωθεί λάθος, επικοινωνεί με τον Πρόεδρο του Β.Κ. για την διόρθωση του λάθους σε όλες τις καταστάσεις, εφόσον αυτό επιβεβαιωθεί και από το στέλεχος του γραπτού.

Μετά την οριστικοποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, της γραπτής βαθμολογίας για όλα τα μαθήματα τα οποία εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, η Λυκειακή Επιτροπή παραδίδει τις καταστάσεις στο Διευθυντή του Λυκείου, ο οποίος συγκαλεί το Σύλλογο διδασκόντων για την έκδοση των αποτελεσμάτων απόλυσης των μαθητών μετά την εξαγωγή του βαθμού ετήσιας επίδοσης κατά μάθημα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του διατάγματος αυτού.

Αντίγραφο του Α.Δ των μαθητών με τον τελικό προφορικό και γραπτό βαθμό και την τελική βαθμολογία κατά μάθημα αποστέλλεται στην οικεία Διεύθυνση ή Γραφείο Δ.Ε.

 

iv. Επιστροφή & Φύλαξη Γρ. Δοκιμίων

 

Η Επιτροπή του Β.Κ., μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης, παραδίδει τα γραπτά των απολυτήριων εξετάσεων στον Πρόεδρο της οικείας Νομαρχιακής Επιτροπής, ο οποίος μεριμνά για τη φύλαξή τους σε κατάλληλο χώρο σχολικής μονάδας ή άλλου δημόσιου κτιρίου της οικείας Νομαρχίας.

Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών, μετά την παραλαβή τους από τη Νομαρχιακή Επιτροπή, ταξινομούνται, αρχειοθετούνται και φυλάσσονται από αυτή ως τις 15 Μαΐου του επόμενου σχολικού έτους, οπότε καταστρέφονται με πράξη της.

Το Π.Ι μπορεί, για ερευνητικούς και παιδαγωγικούς λόγους, να ζητήσει από τις Νομαρχιακές Επιτροπές δείγματα γραπτών δοκιμίων μαθητών, τα οποία παραλαμβάνει με σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, και καταστρέφει με πράξη του στο τέλος Μαΐου του επόμενου σχολικού έτους. Τα γραπτά αυτά θα είναι φωτοαντίγραφα γραπτών δοκιμίων, στα οποία δεν θα φαίνεται το ονοματεπώνυμο του μαθητή.

 

δ. Δυνατότητα Γραπτής Εξέτασης σε Περίπτωση Αν. Βίας

 

Σε περίπτωση που ένας μαθητής της Γ΄τάξης του Γενικού Λυκείου δεν έλαβε μέρος στις εξετάσεις του Ιουνίου λόγω ασθένειας ή σοβαρού κωλύματος που συνιστά ανώτερη βία, έχει τη δυνατότητα να εξεταστεί σε όσα μαθήματα δεν προσήλθε.

Οι εξετάσεις αυτές πραγματοποιούνται σε ειδική εξεταστική περίοδο αμέσως μετά το τέλος των Πανελλαδικών Εξετάσεων του Ιουνίου και ώς προς τα μαθήματα που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο και ως προς τα μαθήματα που εξετάζονται στη σχολική μονάδα.

Σε γενικές γραμμές για το θέμα της απουσίας μαθητών από τις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄ Λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο ισχύουν τα εξής:

 

1. Μαθητής που απουσιάζει ή προσέρχεται μετά την ανακοίνωση των θεμάτων σε κάθε είδους εξέταση δεν γίνεται δεκτός σε αυτήν και βαθμολογείται από το Σύλλογο διδασκόντων με τον κατώτερο βαθμό "κακώς" μηδέν (0).

2. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου:

Οι μαθητές της Γ΄ τάξης οι οποίοι - λόγω ασθένειας ή σοβαρού κωλύματος που συνιστά ανωτέρα βία - δεν έλαβαν μέρος σε εξετάσεις του Ιουνίου ή διέκοψαν την εξέτασή τους έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν σε όσα μαθήματα δεν εξετάστηκαν σε επαναληπτικές εξετάσεις που διενεργούνται για το σκοπό αυτό εντός μηνός από τη λήξη των απολυτηρίων εξετάσεων του Ιουνίου και ως προς τα εξεταζόμενα σε εθνικό επίπεδο μαθήματα και ως προς αυτά που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Για τη διεξαγωγή των εξετάσεων αυτών στα μαθήματα που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο ο προϊστάμενος κάθε Δ/νσης Δ.Ε. ορίζει ανάλογα με τον αριθμό των εξεταζομένων μαθητών τουλάχιστον ένα εξεταστικό κέντρο σε Λύκειο της περιφέρειας του, στο οποίο εξετάζονται οι μαθητές αυτοί. Αν ο αριθμός των μαθητών είναι μικρότερος των πέντε, μπορεί με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας Δ/νσης Δ.Ε. οι μαθητές να παραπέμπονται για εξέταση σε εξεταστικό κέντρο γειτονικής Δ/νσης Δ.Ε. Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται σε κοινά σε εθνικό επίπεδο θέματα που καθορίζει η οικεία Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων. Για το πρόγραμμα των εξετάσεων της παραγράφου αυτής, τον τρόπο εξέτασης, τη συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων, των Λυκειακών και Νομαρχιακών Επιτροπών και των σχετικών διατάξεων για τα ιδιωτικά λύκεια, τους επιτηρητές, τον ορισμό Βαθμολογικών Κέντρων, που μπορεί να είναι ένα ή περισσότερα, τη διακίνηση και βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων και την αναβαθμολόγησή τους και γενικά για κάθε θέμα που αφορά τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση της εξεταστικής αυτής διαδικασίας εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις.

 

3. Για να συμμετάσχει μαθητής στις εξετάσεις της προηγούμενης παραγράφου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 5 της Απόφασης με αριθμό ΣΤ5/71/1986 του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 834Β/1986) θα πρέπει το αργότερο εντός τριών (3) ημερών από την ημέρα λήξης των εξετάσεων του Ιουνίου να καταθέσει ο ίδιος ή ο κηδεμόνας του στον Διευθυντή του Λυκείου:

 

 • δικαιολογητικά ασθενείας από Δημόσιο ή Ιδιωτικό Νοσοκομείο ή Κλινική, από τα οποία θα προκύπτει η αδυναμία του μαθητή για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις του Ιουνίου, επικυρωμένα από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή ή
 • άλλα δικαιολογητικά που ο Σύλλογος Διδασκόντων ή η Λυκειακή Επιτροπή Εξετάσεων κρίνει επαρκή για τη δικαιολόγηση της μη συμμετοχής του στις εξετάσεις του Ιουνίου και επικυρώνει ο αρμόδιος Προϊστάμενος κάθε Διεύθυνσης Δ.Ε. Δεν θεωρούνται επαρκείς απλές ιατρικές βεβαιώσεις από ιδιώτες ή υπεύθυνες δηλώσεις των μαθητών ή των γονέων ή των κηδεμόνων τους.

 

4. Σε κάθε περίπτωση απουσίας μαθητή για μάθημα που εξετάζεται σε εθνικό επίπεδο, προβλεπόμενης από το άρθρο αυτό, συντάσσεται σχετικό πρακτικό στο βιβλίο πράξεων που τηρεί η Λυκειακή Επιτροπή.

 

ε. Εξέταση Μαθητών με Ειδ. Εκπ. Ανάγκες σε Εθν. Επίπεδο

 

Για τους μαθητές της Γ΄ τάξης οι οποίοι χαρακτηρίζονται νομίμως ως μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ισχύουν τα εξής όσον αφορά στην εξέτασή τους στα μαθήματα τα οποία εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο:

 

1. Οι μαθητές που αναφέρονται στο άρθρο 1 του Ν. 2817/2000 εξετάζονται προφορικά ή γραπτά, κατά περίπτωση, ανάλογα με τις δυνατότητές τους και αξιολογούνται με βάση το ένα (1) από τα δύο (2) προβλεπόμενα είδη εξέτασης και μόνο. Ειδικότερα:

 

α) Εξετάζονται μόνο προφορικά κατόπιν αιτήσεώς τους οι μαθητές που αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση επειδή:

i) είναι τυφλοί, σύμφωνα με τον Ν. 958/79 (ΦΕΚ 191 Α΄) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 80%,

ii) έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή που συνδέεται με τα άνω άκρα,

iii) πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων,

iv) πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή,

ν) η επίδοσή τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις λόγω ειδικής διαταραχής του λόγου (δυσλεξίας).

 

Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Λύκειό τους συνοδευόμενη από τη γνωμάτευση σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής για τις περιπτώσεις ι έως και ιν, από την οποία να προκύπτει ότι η επίδοσή τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις. Για την περίπτωση ν απαιτείται προσκόμιση ειδικής διαγνωστικής έκθεσης αναγνωρισμένου δημοσίου ιατροπαιδαγωγικού κέντρου ή σταθμού με την οποία πιστοποιείται ότι είναι αδύνατος ο έλεγχος των γνώσεων με γραπτή εξέταση λόγω δυσλεξίας. Η διαγνωστική αυτή έκθεση ισχύει για τρία (3) χρόνια από την έκδοσή της. Διαγνωστικές εκθέσεις από τις οποίες δεν προκύπτει η αδυναμία της γραπτής εξέτασης λόγω της πιστοποιούμενης δυσλεξίας δεν γίνονται δεκτές. Οι γνωματεύσεις των υγειονομικών επιτροπών και οι διαγνωστικές εκθέσεις των ιατροπαιδαγωγικών κέντρων ή σταθμών εκδίδονται κατά προτεραιότητα μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου.

 

β) Εξετάζονται μόνο γραπτά μαθητές που έχουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) σε ποσοστό 67% και πάνω και όσοι παρουσιάζουν προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμός) τα οποία πιστοποιούνται από την οικεία υγειονομική Επιτροπή ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου.

 

2. Οι μαθητές της Γ΄ τάξης του άρθρου αυτού, για τα εξεταζόμενα με κοινά θέματα, σε εθνικό επίπεδο μαθήματα, εξετάζονται:

 

α) Στο οικείο Β.Κ. που λειτουργεί στη Διεύθυνση Δ.Ε. που ανήκει οργανικά το σχολείο φοίτησής τους, όσοι υπάγονται στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, και ενώπιον Επιτροπής εξέτασης φυσικώς αδυνάτων. Αν ο αριθμός των μαθητών του παρόντος εδαφίου που εξετάζονται σε ένα Β.Κ είναι μεγαλύτερος από πενήντα (50), μπορεί να ορίζεται με απόφαση του οικείου προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δ.Ε. ειδικό Εξεταστικό Κέντρο, ως παράρτημα του Β.Κ. στο οποίο και λειτουργεί η Επιτροπή εξέτασης φυσικώς αδυνάτων. Η Επιτροπή εξέτασης φυσικώς αδυνάτων του εδαφίου αυτού ορίζεται από τον Πρόεδρο του οικείου Β.Κ. και αποτελείται από:

i. Τον Πρόεδρο ή ένα μέλος της Επιτροπής του οικείου Β.Κ. ως Πρόεδρο.

ii. Από δύο (2) εκπαιδευτικούς λειτουργούς Δ.Ε. για κάθε εξεταζόμενο μάθημα από αυτούς που το δίδαξαν το ίδιο σχολικό έτος ως εξεταστές-βαθμολογητές.

iii. Από ένα (1) Σχολικό Σύμβουλο ή εκπαιδευτικό λειτουργό Δ.Ε. με βαθμό Α΄ της ίδιας ή συγγενούς με το εξεταζόμενο μάθημα ειδικότητας ως εξεταστή - αναβαθμολογητή.

iv. Έναν (1) εκπαιδευτικό λειτουργό Δ.Ε. ή διοικητικό υπάλληλο ως γραμματέα της Επιτροπής.

v. Στον χώρο λειτουργίας της Επιτροπής εξέτασης φυσικώς αδυνάτων παρευρίσκεται σχολίατρος ή άλλος ιατρός του δημοσίου ή ιδιώτης ιατρός, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του οικείου Νομάρχη μετά από εισήγηση του οικείου Προϊσταμένου Διεύθυνσης Δ.Ε. για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε έκτακτης ανάγκης των εξεταζομένων.

 

Ο οριζόμενος ιατρός οφείλει να είναι παρών μισή τουλάχιστον ώρα πριν από την έναρξη των εξετάσεων και να παραμείνει σε όλη τη διάρκεια των εξετάσεων.

 

Σε περίπτωση που οι εξεταζόμενοι είναι περισσότεροι από επτά (7) σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα, με απόφασή του ο Πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί να αυξάνει τον αριθμό των μελών - εξεταστών ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών και τα μαθήματα στα οποία προσέρχονται να εξεταστούν.

Κάθε Επιτροπή έχει ως έργο την εξέταση και βαθμολόγηση ή αναβαθμολόγηση σε κάθε μάθημα των μαθητών, που ανήκουν στην κατηγορία των “φυσικώς αδυνάτων” του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.

 

Στο γραπτό δοκίμιο κάθε εξεταζομένου σημειώνεται ο τρόπος εξέτασης του μαθητή και υπογράφεται από τους εξεταστές και τον Πρόεδρο της επιτροπής. Κατά την εξέταση παρευρίσκεται και ο αναβαθμολογητής, για να αξιολογήσει τον μαθητή σε περίπτωση διαφοράς βαθμολογίας.

Δεν μπορεί να συμμετέχει στην Επιτροπή όποιος έχει σχέση συγγένειας “εξ αίματος” ή “εξ αγχιστείας” μέχρι και του τρίτου βαθμού με μαθητή που εξετάζεται σ' αυτήν ή καθηγητής που δίδασκε το ίδιο σχολικό έτος στο Λύκειο στο οποίο φοιτούσε εξεταζόμενος ως φυσικώς αδύνατος μαθητής.

 

Στις Διευθύνσεις Δ.Ε. στις οποίες δεν λειτουργεί Βαθμολογικό Κέντρο σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις ορίζεται με απόφαση του οικείου προϊσταμένου Δ/νσης Δ.Ε. Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο και ο Πρόεδρος της Επιτροπής εξέτασης φυσικώς αδυνάτων από τους έχοντες τα προβλεπόμενα για τους Προέδρους Βαθμολογικών Κέντρων προσόντα. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εξέτασης φυσικώς αδυνάτων ορίζει τα λοιπά μέλη της επιτροπής εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του παρόντος εδαφίου.

 

β) Στο Εξεταστικό Κέντρο που εξετάζονται οι μαθητές του Λυκείου στο οποίο φοιτούν, όσοι υπάγονται στο εδάφιο β της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού. Η εξέταση των μαθητών αυτών γίνεται σε ξεχωριστή αίθουσα και ο χρόνος εξέτασης μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Λυκειακής Επιτροπής. Τα γραπτά τους συγκεντρώνονται μαζί με τα γραπτά των λοιπών μαθητών και διαβιβάζονται για βαθμολόγηση στο οικείο Β.Κ.

 

3. Οι αιτήσεις και οι ειδικές γνωματεύσεις που αναφέρονται στο άρθρο αυτό υποβάλλονται στο Διευθυντή του οικείου Λυκείου το αργότερο μέχρι 31 Ιανουαρίου εκάστου έτους. Σε έκτακτες και απρόβλεπτες περιπτώσεις μπορούν να υποβάλλονται και αργότερα. Οι ειδικές διαγνωστικές εκθέσεις οι οποίες έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του αριθμ. 86/2001 (ΦΕΚ 73 Α΄) Προεδρικού Διατάγματος και πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη συμπλήρωση τριών (3) ετών από την έκδοσή τους.

 

Από το σχολικό έτος 2002 - 2003 και εφεξής για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 του Π.Δ86/2001, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των παραγράφων 19, 20, 21 και 22 του άρθρου 1 του Π.Δ 26/2002, η πιστοποίηση ότι είναι αδύνατος ο έλεγχος των γνώσεων με γραπτή εξέταση λόγω δυσλεξίας, γίνεται από το ΚΔΑΥ που λειτουργεί στην περιφέρεια της οικείας Διεύθυνσης Δ.Ε ή της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Στην περίπτωση κατά την οποία δε λειτουργεί ΚΔΑΥ ούτε στην περιφέρεια της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή είναι αδύνατη η πιστοποίηση από το ΚΔΑΥ που λειτουργεί, για αντικειμενικούς και μόνο λόγους, που βεβαιώνονται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, γίνεται δεκτή η ειδική διαγνωστική έκθεση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Π.Δ86/2001, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 19 του άρθρου 1 του Π.Δ 26/2002.

 

Διόρθωση Απόκλισης Προφορικού-Γραπτού Βαθμού

Εάν υπάρχει διαφορά μεγαλύτερη των 2 βαθμών (στην κλίμακα 0-20) ανάμεσα στον προφορικό βαθμό των δύο τετραμήνων και στο γραπτό βαθμό, ο προφορικός βαθμός “διορθώνεται” προσεγγίζοντας το βαθμό του γραπτού με βάση τη σχέση: Π΄= Γ ± 2.

 

Όπου:

Π  =  Αρχικός Προφορικός Βαθμός (μέσος όρος προφορικών βαθμών των δύο τετραμήνων).

Π΄  =  Διορθωμένος Προφορικός Βαθμός.

Γ  =  Γραπτός Βαθμός.

 

Η διόρθωση αυτή αφορά μόνο στην περίπτωση του βαθμού πρόσβασης του μαθήματος. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις διόρθωσης:

 

1.  Εάν ο μέσος όρος των προφορικών βαθμών (Π) είναι μεγαλύτερος από 2 μονάδες (στην κλίμακα 0-20) από το γραπτό βαθμό, τότε ο προφορικός βαθμός μειώνεται, ώστε τελικά να διαφέρει κατά 2 μονάδες από το γραπτό βαθμό.

 

Παράδειγμα: Έστω ότι ο μαθητής λαμβάνει στο μάθημα της Φυσικής Γεν. Παιδείας της Β' Λυκείου τους εξής βαθμούς:

 

 • Στα προφορικά: 18 κατά το πρώτο τετράμηνο και 14 κατά το δεύτερο τετράμηνο.
 • Στο γραπτό: 9.

 

Τότε ο βαθμός πρόσβασης του μαθητή στο μάθημα της Φυσικής υπολογίζεται ως εξής: Επειδή ο μέσος όρος των προφορικών βαθμών των δύο εξαμήνων Π = (18 + 14) / 2 = 16 είναι μεγαλύτερος κατά 7 μονάδες του γραπτού βαθμού, διορθώνεται και γίνεται: Π΄= Γ + 2 = 9 + 2 = 11 έτσι ώστε να απέχει 2 μονάδες από το γραπτό βαθμό.

 

2.  Εάν ο μέσος όρος των προφορικών βαθμών είναι μικρότερος από το γραπτό βαθμό (Γ) και η διαφορά τους είναι μεγαλύτερη από 2 μονάδες (στην κλίμακα 0-20), τότε ο προφορικός βαθμός αυξάνεται, ώστε τελικά να διαφέρει κατά 2 μονάδες από το γραπτό βαθμό.

 

Παράδειγμα: Έστω ότι ο μαθητής λαμβάνει στο μάθημα της Ιστορίας Γεν. Παιδείας της Γ' Λυκείου τους εξής βαθμούς:

 

 • στα προφορικά: 9 κατά το πρώτο τετράμηνο και 12 κατά το δεύτερο τετράμηνο.
 • στο γραπτό: 17.

 

Τότε ο βαθμός του στο μάθημα της Ιστορίας υπολογίζεται ως εξής: Επειδή ο μέσος όρος των προφορικών βαθμών των δύο εξαμήνων Π = (9 + 12) / 2 = 10,5 είναι μικρότερος κατά 6,5 μονάδες του γραπτού βαθμού, διορθώνεται και γίνεται:

Π΄= Γ - 2 = 17 - 2 = 15.

 

Η διαδικασία "διόρθωσης" της απόκλισης προφορικού-γραπτού βαθμού είναι αναλυτικά η εξής:

 

Μετά την οριστικοποίηση του τελικού γραπτού βαθμού, η Επιτροπή του Βαθμολογικού Κέντρου (Β.Κ.) αποκόπτει το απόκομμα κάθε γραπτού δοκιμίου, αποκαλύπτει τα ατομικά στοιχεία του μαθητή που βρίσκονται στην οικεία θέση του αποκόμματος και καταχωρεί σε ειδική αλφαβητική κατάσταση κατά μάθημα και Λύκειο τους βαθμούς του πρώτου και δεύτερου βαθμολογητή και του τυχόν αναβαθμολογητή.

 

Στη συνέχεια, αφού υπολογίσει τον τελικό βαθμό στην εκατοντάβαθμη κλίμακα, κάνει αναγωγή του βαθμού αυτού στην κλίμακα 0 - 20 και καταχωρίζει το βαθμό στην οικεία στήλη της κατάστασης την οποία αποστέλλει στο οικείο Λύκειο μαζί με τα αποκόμματα των γραπτών δοκιμίων, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης του κάθε μαθήματος. Ο υπολογισμός του τελικού βαθμού και η αναγωγή του στην εκατοντάβαθμη κλίμακα μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικό τρόπο.

 

Για όλες αυτές τις ενέργειες η Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό. Από ένα αντίγραφο των καταστάσεων αυτών κοινοποιείται στην οικεία Διεύθυνση Δ.Ε. και στη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης του ΥΠΕΠΘ και ένα φυλάσσεται στο αρχείο του Β.Κ. Η Λυκειακή Επιτροπή, μετά την παραλαβή των καταστάσεων και των αποκομμάτων των γραπτών δοκιμίων, παραβάλλει τα βαθμολογικά στοιχεία των καταστάσεων με αυτά των αποκομμάτων. Εάν διαπιστωθεί λάθος, επικοινωνεί με τον Πρόεδρο του Β.Κ. για τη διόρθωση του λάθους σε όλες τις καταστάσεις, εφόσον αυτό επιβεβαιωθεί και από το στέλεχος του γραπτού.

 

Μετά την οριστικοποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, της γραπτής βαθμολογίας για όλα τα μαθήματα, η Λυκειακή Επιτροπή παραδίδει τις καταστάσεις στο Διευθυντή του Λυκείου, ο οποίος συγκαλεί το Σύλλογο Διδασκόντων για την οριστικοποίηση του τελικού ετήσιου προφορικού βαθμού για όλα τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς. Ο Σύλλογος Διδασκόντων συγκρίνει τον ετήσιο προφορικό βαθμό, με το βαθμό των γραπτών εξετάσεων και οριστικοποιεί τον τελικό ετήσιο βαθμό κάθε μαθήματος ως εξής:

 

 • Αν η διαφορά μεταξύ του βαθμού αφενός στις γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στις τάξεις Β΄ και Γ΄ και αφετέρου του προφορικού βαθμού είναι ίση ή μικρότερη των δύο (2) μονάδων, ο προφορικός βαθμός του μαθήματος μένει αμετάβλητος.
 • Αν ο προφορικός βαθμός ενός μαθήματος είναι μεγαλύτερος από τον γραπτό περισσότερο από δύο (2) μονάδες, τότε ο προφορικός βαθμός μειώνεται έτσι ώστε να είναι μεγαλύτερος από τον γραπτό κατά δύο (2) μονάδες.
 • Αν ο προφορικός βαθμός ενός μαθήματος είναι μικρότερος από τον γραπτό περισσότερο από δύο μονάδες, τότε ο προφορικός βαθμός αυξάνεται έτσι ώστε να είναι μικρότερος από τον γραπτό κατά δύο (2) μονάδες. Στην περίπτωση αυτήν καταργείται η δυνατότητα προφορικής επανεξέτασης που υπήρχε μέχρι το 2001.

Βαθμός Πρόσβασης Μαθήματος

Ο Βαθμός πρόσβασης κάθε μαθήματος (Β.Π.Μ) ο οποίος χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του Γενικού Βαθμού Πρόσβασης είναι το άθροισμα των γινομένων του προφορικού βαθμού με συντελεστή 0,3 και του γραπτού βαθμού με συντελεστή 0,7.

 

Επομένως, για την πρόσβαση στα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο βαθμός του μαθήματος διαμορφώνεται κατά 30% από τον προφορικό και κατά 70% από το γραπτό βαθμό του μαθήματος, σε αντίθεση με την προαγωγή στην οποία ο προφορικός και ο γραπτός βαθμός μετέχουν ισότιμα στη διαμόρφωση του βαθμού του μαθήματος. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι ο βαθμός πρόσβασης του μαθήματος είναι διαφορετικός από το βαθμό ετήσιας επίδοσης του ίδιου μαθήματος στο απολυτήριο, εκτός και αν συμπίπτουν απόλυτα ο προφορικός και ο γραπτός βαθμός.

 

Για τις περιπτώσεις εκείνες που, για διάφορους νόμιμους λόγους, (όπως στους κατ’ οίκον διδαχθέντες ή στους απόφοιτους παλαιού τύπου λυκείου) δεν υπάρχει προφορικός βαθμός σε ένα ή περισσότερα μαθήματα, ως τελικός βαθμός πρόσβασης στα μαθήματα αυτά λαμβάνεται ο γραπτός βαθμός στις τελικές εξετάσεις.

 

Κατά συνέπεια ο Βαθμός Πρόσβασης Μαθήματος είναι ίσος με:

 

Β.Π.Μ. = (Π i 0,3) + (Γ i 0,7 )

 

Όπου:

Β.Π.Μ.= Βαθμός Πρόσβασης Μαθήματος.

Π  =  Προφορικός Βαθμός Μαθήματος (διορθωμένος σε περίπτωση απόκλισης μεγαλύτερης των 3 μονάδων από το γραπτό βαθμό).

Γ  =  Γραπτός Βαθμός Ιουνίου (σε επίπεδο σχολ. μονάδας ή σε εθνικό επίπεδο).

 

Παράδειγμα: Έστω ότι ο μαθητής λαμβάνει στο μάθημα της Άλγεβρας τους εξής βαθμούς:

 

 • Στα προφορικά: 10 κατά το πρώτο τετράμηνο και 18 κατά το δεύτερο τετράμηνο.
 • Στο γραπτό: 18.

 

Τότε, ο προφορικός του βαθμός προσαρμόζεται από 14 (ο μέσος όρος του 18 και του 10) σε 16 και:

 

Β.Π.Μ. = (16 i 0,3) + (18 i 0,7 ) = 17,4

 

Σημείωση: Ο Βαθμός Πρόσβασης του Μαθήματος δίδεται με προσέγγιση δεκάτου. Στις περιπτώσεις που κατά τον υπολογισμό του βαθμού προκύπτουν περισσότερα του ενός δεκαδικά ψηφία, αν το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5) το πρώτο δεκαδικό ψηφίο προσαυξάνεται στο αμέσως επόμενο παραλειπομένων των λοιπών και αν είναι μικρότερο του πέντε (5) παραλείπονται όλα τα υπόλοιπα πλην του πρώτου δεκαδικά ψηφία.

Γενικός Βαθμός Πρόσβασης

Ο Γενικός Βαθμός Πρόσβασης (Γ.Β.Π.) είναι ο μέσος όρος των βαθμών πρόσβασης όλων των μαθημάτων (της Γ' Λυκείου) στα οποία εξετάστηκε σε εθνικό επίπεδο ο κάτοχος της βεβαίωσης πρόσβασης. Υπολογίζεται με τον εξής τύπο:

 

Γ.Β.Π. = (Β.Π.Μ1 + Β.Π.Μ2 + ....... + Β.Π.Μ6)/ 6

 

Όπου:

  Γ.Μ.Ο.   =  Γενικός Μέσος Όρος Τάξης (Β΄ή Γ΄Λυκείου).

  Β.Π.Μ1   =  Βαθμός Πρόσβασης Μαθήματος 1 της τάξης.

  Β.Π.Μ2   =  Βαθμός Πρόσβασης Μαθήματος 2 της τάξης.

  ... ... ...     ... ... ...

  Β.Π.Μ6   =  Βαθμός Πρόσβασης Μαθήματος 6 της τάξης.

 

Σε περίπτωση που ο μαθητής-υποψήφιος εξετάζεται και στο μάθημα των Αρχών Οικ. Θεωρίας σε εθνικό επίπεδο, τότε οι παραπάνω υπολογισμοί γίνονται με επτά μαθήματα.

 

Ο Γενικός Βαθμός Πρόσβασης υπολογίζεται με προσέγγιση εκατοστού. Στην περίπτωση που κατά τον υπολογισμό του βαθμού προκύπτουν περισσότερα των δύο δεκαδικών ψηφίων τότε αν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5) το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο προσαυξάνεται στο αμέσως επόμενο παραλειπομένων των λοιπών και αν είναι μικρότερο του πέντε (5) παραλείπονται όλα τα υπόλοιπα πλην του δεύτερου δεκαδικά ψηφία.

 

Οι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου προηγούμενων ετών μπορούν να επιδιώξουν τη βελτίωση της βαθμολογίας τους μετέχοντας και πάλι στις εξετάσεις όλων των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο.

Visitors:
Site Meter
Hits:
Online Visitors