Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Οδηγός Σπουδών Απολυτήριο Γενικού Λυκείου & Βαθμός Πρόσβασης

Απολυτήριο Γενικού Λυκείου & Βαθμός Πρόσβασης

Με το Απολυτήριο του Γενικού Λυκείου ο απόφοιτος μπορεί:

 

 • Να ενταχθεί στην αγορά εργασίας.
 • Να συνεχίσει τις σπουδές του άμεσα σε κάποιο τμήμα ή σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή σε κάποιο ΙΕΚ ή αργότερα και στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.

 

Ο Βαθμός του Απολυτηρίου του Γενικού Λυκείου, εξαρτάται από τις επιδόσεις του μαθητή στα μαθήματα της Γ΄ τάξης του Γεν. Λυκείου.

 

Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση απαιτείται το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου. Κριτήρια για την εγγραφή σε κάποιο τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι:

 

 • Ο Γενικός Βαθμός Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Ο Γενικός Βαθμός Πρόσβασης δεν ταυτίζεται με το Βαθμό του Απολυτηρίου του Γεν. Λυκείου.
 • Η Βαθμολογία στα Μαθήματα Αυξ. Βαρύτητας & τα Ειδικά Μαθήματα.

Βαθμολογία Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου

Απολυτήριες Εξετάσεις & Βεβαίωση Πρόσβασης

 

Με τις απολυτήριες εξετάσεις στα μαθήματα που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας και σε εθνικό επίπεδο στη Γ΄τάξη του Λυκείου επιδιώκεται να διαπιστωθεί ο βαθμός αφομοίωσης των διδαχθέντων και ο βαθμός ανάπτυξης της κριτικής ικανότητας του μαθητή, καθώς και να διαπιστωθεί αν ο μαθητής διαθέτει το ελάχιστο επίπεδο γνώσεων που απαιτείται για την απόκτηση του απολυτηρίου. Παράλληλα, με την αντικειμενικοποίηση των εξετάσεων των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, δίδεται η δυνατότητα να αποτελέσουν οι βαθμοί των μαθημάτων αυτών τα κριτήρια επιλογής των εισαγομένων στην ανώτατη εκπαίδευση. Για το λόγο αυτό στον απόφοιτο Γενικού Λυκείου εκτός από το απολυτήριο χορηγείται και σχετική Βεβαίωση Πρόσβασης, η οποία είναι το αποδεικτικό στοιχείο για τη δυνατότητα πρόσβασης του κατόχου της στην ανώτατη εκπαίδευση.

 

Παλαιότεροι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν επίσης να λάβουν Βεβαίωση Πρόσβασης με ένδειξη Έτος Εξέτασης Παλαιότερου Έτους, ώστε να μπορούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων χωρίς να ξαναδώσουν εξετάσεις.

 

Βαθμολογία Λυκείου & Βαθμολογία Πρόσβασης

 

Το κύριο χαρακτηριστικό του συστήματος πρόσβασης είναι ότι βασίζεται ως προς τα κριτήρια επιλογής των εισαγόμενων τελειοφοίτων σε βαθμολογικά δεδομένα προφορικής και γραπτής εξέτασης μαθημάτων της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου, τα οποία είναι αποδεσμευμένα από τα αντίστοιχα που λαμβάνονται υπόψη για την αποφοίτηση και την απόκτηση του απολυτηρίου του Γενικού Λυκείου.

 

Οι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου προηγούμενων ετών μπορούν να επιδιώξουν τη βελτίωση της βαθμολογίας τους μετέχοντας ξανά στις εξετάσεις.

 

Από το 2006 ο βαθμός του Απολυτηρίου του Γενικού Λυκείου είναι ίσος με τον Γενικό Μέσο Όρο (Γ.Μ.Ο.) των μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γεν. Λυκείου στα οποία εξετάστηκε γραπτά ο μαθητής, είτε είναι πανελλαδικώς εξεταζόμενα είτε εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας, με προσέγγιση δεκάτου.

 

Στο Απολυτήριο του Γενικού Λυκείου αναγράφονται, εκτός από το γενικό βαθμό, η κατεύθυνση και ο κύκλος που παρακολούθησε ο μαθητής στη Γ΄ τάξη και η αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων.

 

Σημείωση: Το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου εκδίδεται μία (1) φορά και δεν αλλάζει.

Γενικός Βαθμός Πρόσβασης

Ο Γενικός Βαθμός Πρόσβασης είναι ίσος με τον μέσο όρο των μαθημάτων της Γ' Λυκείου στα οποία ο μαθητής εξετάζεται σε εθνικό επίπεδο με προσέγγιση εκατοστού.

 

Από το 2006 ισχύει βαθμολογική βάση, για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει πετύχει:

 

 • Γενικό Βαθμό Πρόσβασης μεγαλύτερο ή ίσο του 10, ή
 • Αριθμό μορίων πρόσβασης, τουλάχιστον ίσο με το μισό του μέγιστου δυνατού αριθμού μορίων για κάθε Σχολή ή Τμήμα.

Υπολογισμός & Βαρύτητα Βαθμών στα Μόρια Πρόσβασης

Τα μόρια πρόσβασης για την πρόσβαση ενός υποψηφίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτελούν το άθροισμα:

 

1.  Του Γενικού Βαθμού Πρόσβασης, ο οποίος συμμετέχει με ποσοστό 80% επί του συνόλου των μορίων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

2.  Των Μαθημάτων Αυξημένης Βαρύτητας, τα οποία συμμετέχουν με ποσοστό 20% ή 13%, ανάλογα με το σε ποια κατεύθυνση βρίσκεται και σε ποιο πεδίο κατευθύνεται ο μαθητής.

 

Εάν ένας υποψήφιος εξεταστεί σε κάποιο ειδικό μάθημα, τα μόρια του ειδικού μαθήματος προστίθενται στο σύνολο των μορίων που προκύπτουν από τον Γενικό Βαθμό Πρόσβασης και τα Μαθήματα Αυξημένης Βαρύτητας. Με αυτήν την έννοια το "βάρος" των μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας μικραίνει για τα τμήματα στα οποία είναι απαραίτητη η εξέταση σε κάποιο ειδικό μάθημα

 

 • Όταν το ειδικό μάθημα έχει συντελεστή 1 (δηλαδή 10%), τότε ο Γενικός Βαθμός Πρόσβασης "βαραίνει" σε ποσοστό ίσο με (80/110)% = 72,7% και τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας "βαραίνουν" σε ποσοστό 18,2% ή 11,8%.
 • Όταν το ειδικό μάθημα έχει συντελεστή 2 (δηλαδή 20%), τότε ο Γενικός Βαθμός Πρόσβασης "βαραίνει" σε ποσοστό ίσο με (80/120)% = 66,7% και τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας "βαραίνουν" σε ποσοστό 16,7% ή 10,8%.

 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, τα μόρια πρόσβασης προκύπτουν από το άθροισμα των γινομένων του Γενικού Βαθμού Πρόσβασης και των Βαθμών Πρόσβασης των δύο μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας, όπως αυτοί αναγράφονται στη σχετική βεβαίωση, καθώς και του βαθμού του τυχόν απαιτούμενου ειδικού μαθήματος με τους αντίστοιχους συντελεστές. Οι συντελεστές είναι:

 

 • Για το Γενικό Βαθμό Πρόσβασης: 8.
 • Για το Πρώτο Μάθημα Αυξημένης Βαρύτητας 1,3 και για το μάθημα που το αντικαθιστά 0,9.
 • Για το Δεύτερο Μάθημα Αυξημένης Βαρύτητας 0,7 και για το μάθημα που το αντικαθιστά 0,4.
 • Για το Ειδικό Μάθημα: 1 ή 2, ανάλογα με το τμήμα
Visitors:
Site Meter
Hits:
Online Visitors