ΠΡΟΣΟΧΗ

Στις εκφωνήσεις,στο Θέμα Δ, στο ερώτημα Δ5 η φράση:

"στις 70 πρώτες γραμμές του πίνακα Α βρίσκονται "

άλλαξε σε:

"στις 70 πρώτες γραμμές του πίνακα ΑΠ βρίσκονται ".