ΠΡΟΣΟΧΗ

Στις εκφωνήσεις,στο Θέμα Β, στο ερώτημα B2 στη διαδικασία ΜΕΤ
η γραμμή: "ΑΝ Λ ΤΟΤΕ"
άλλαξε σε: "ΑΝ Λ=ΑΛΗΘΗΣ ΤΟΤΕ".

Παρότι όπως αναφέρει το σχολικό βιβλίο σελ.31 μία έκφραση μπορεί
να είναι και μόνο μία μεταβλητή παρόλα αυτά αλλάξτε το σύμφωνα με την
παραπάνω αλλαγή.