ΠΡΟΣΟΧΗ

Στις εκφωνήσεις,το ερώτημα B1. 2., στις επιλογές α. και γ.,
οι παρανομαστές των κλασμάτων άλλαξαν από: "Βq" σε: "2Βq".