Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Οδηγός Σπουδών Τρόπος Εξέτασης Μαθ. Μαθήματα Εξεταζόμενα μέσω Εργασιών

Μαθήματα Εξεταζόμενα μέσω Εργασιών

Τα μαθήματα: Πολυμέσα - Δίκτυα, Εφαρμογές Λογισμικού, Εφαρμογές Πληροφορικής - Υπολογιστών δεν εξετάζονται γραπτώς.

Στα μαθήματα αυτά θέση γραπτού βαθμού επέχουν οι βαθμοί σχετικών ατομικών ή ομαδικών εργασιών που ανατίθενται στους μαθητές στο πλαίσιο των μαθημάτων αυτών.

Visitors:
Site Meter
Hits:
Online Visitors