Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Οδηγός Σπουδών Τρόπος Εξέτασης Μαθ. Μαθηματικά

Μαθηματικά


Η "εξέταση" στα Μαθηματικά αναφέρεται στον τρόπο εξέτασης των μαθημάτων γενικής παιδείας, Κατεύθυνσης και επιλογής: Άλγεβρα, Γεωμετρία, Μαθηματικά, Στατιστική και Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής:

 

1. Στους μαθητές δίνονται τέσσερα (4) θέματα από την εξεταστέα ύλη, τα οποία μπορούν να αναλύονται σε υποερωτήματα, με τα οποία ελέγχεται η δυνατότητα αναπαραγωγής γνωστικών στοιχείων, η γνώση εννοιών και ορολογίας και η ικανότητα εκτέλεσης γνωστών αλγορίθμων, η ικανότητα του μαθητή να αναλύει, να συνθέτει και να επεξεργάζεται δημιουργικά ένα δεδομένο υλικό, καθώς και η ικανότητα επιλογής και εφαρμογής κατάλληλης μεθόδου.

 

2. Τα τέσσερα θέματα που δίνονται στους μαθητές διαρθρώνονται ως εξής:

 

α) Το πρώτο θέμα αποτελείται από βαθμολογικώς ισότιμα μέρη, Α΄ και Β΄. Το Α΄ αποτελείται από ερωτήματα θεωρίας για την απόδοση μέρους ή μερών ενός κεφαλαίου και το Β΄ αποτελείται από απλές εφαρμογές της θεωρίας αυτής.

 

Το πρώτο θέμα αποτελείται από ερωτήματα θεωρίας που αφορούν έννοιες, ορισμούς, λήμματα, προτάσεις, θεωρήματα και πορίσματα. Με το θέμα αυτό ελέγχεται η κατανόηση των βασικών εννοιών, των σπουδαιότερων συμπερασμάτων, καθώς και η σημασία τους στην οργάνωση μιας λογικής δομής.

 

β) Το δεύτερο και το τρίτο θέμα αποτελείται το καθένα από μια άσκηση που απαιτεί από το μαθητή ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης εννοιών, αποδεικτικών ή υπολογιστικών διαδικασιών. Η κάθε άσκηση μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα.

 

γ) Το τέταρτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση ή ένα πρόβλημα που η λύση του απαιτεί από το μαθητή ικανότητες συνδυασμού και σύνθεσης προηγούμενων γνώσεων, αλλά και την ανάληψη πρωτοβουλιών στη διαδικασία επίλυσής του. Το θέμα αυτό μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα, τα οποία βοηθούν το μαθητή στη λύση.

 

3. Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέματα.

Visitors:
Site Meter
Hits:
Online Visitors