Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Οδηγός Σπουδών Τρόπος Εξέτασης Μαθ. Λοιπά Μαθήματα

 Λοιπά Μαθήματα

Στα μαθήματα των τάξεων του Λυκείου στα οποία δεν έγινε ειδική αναφορά στα προηγούμενα τμήματα, οι ερωτήσεις ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται ερωτήσεις (όχι λιγότερες από δύο) που μπορούν να αναλύονται σε υποερωτήματα και ελέγχουν την κατοχή της διδαχθείσης ύλης και την κατανόησή της, και στη δεύτερη, ερωτήσεις (όχι λιγότερες από δύο) που ελέγχουν τη συνθετική και κριτική ικανότητα του μαθητή και απαιτούν συνδυασμό γνώσεων.

Ειδικά για τα τεχνολογικά και επαγγελματικού περιεχομένου μαθήματα, που δεν αναφέρονται ρητά στα προηγούμενα τμήματα, η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει ερωτήσεις (όχι λιγότερες από δύο) που μπορούν να αναλύονται σε υποερωτήματα και ελέγχουν την κατοχή της διδαχθείσας ύλης και την κατανόησή της και η δεύτερη κατηγορία μπορεί να περιλαμβάνει ασκήσεις εφαρμογών ή και προβλήματα ανάλογα με τη φύση του μαθήματος, σε αριθμό αντίστοιχο προς τα συγγενή μαθήματα.

Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% στην πρώτη ομάδα και κατά 50% στη δεύτερη.

Visitors:
Site Meter
Hits:
Online Visitors