Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Οδηγός Σπουδών Τρόπος Εξέτασης Μαθ. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία (Κατεύθυνσης)

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία (Κατεύθυνσης)


Για την εξέταση των Αρχαίων Ελληνικών Κειμένων στη Β΄τάξη και Αρχαίων Ελληνικών στη Γ΄ τάξη ως μαθήματα Θεωρητικής Κατεύθυνσης ισχύουν τα εξής:

 

1. Δίνεται στους μαθητές απόσπασμα διδαγμένου κειμένου 12 - 20 στίχων με νοηματική συνοχή και τους ζητείται:

 

α) να μεταφράσουν ένα τμήμα του 8 - 10 στίχων στη νέα ελληνική και

 

β) να απαντήσουν σε:

 

i. Δύο (2) ερωτήσεις ερμηνευτικές, που μπορεί να αναφέρονται σε ιδέες / αξίες / προβλήματα, στη στάση / ήθος / χαρακτήρα των προσώπων, στο ιστορικό / κοινωνικό / πολιτιστικό πλαίσιο της εποχής του έργου, στη δομή / σύνθεση του κειμένου, σε υφολογικά / αισθητικά θέματα, με βάση ολόκληρο το ανωτέρω απόσπασμα.

 

ii. Μία (1) ερώτηση ερμηνευτική που θα αναφέρεται σε τμήμα του από μετάφραση διδασκόμενου κειμένου, σε συσχετισμό με το παραπάνω εξεταζόμενο πρωτότυπο απόσπασμα. Σ’ αυτή την περίπτωση δίνεται στους μαθητές σε φωτοτυπία το συγκεκριμένο μεταφρασμένο τμήμα.

 

iii. Μία (1) ερώτηση που αναφέρεται στο γραμματειακό είδος, στο οποίο ανήκει το κείμενο, στο συγγραφέα ή το έργο του.

 

iv. Μία (1) ερώτηση λεξιλογική - σημασιολογική (σύνδεση λέξεων αρχαίας και νέας, διατήρηση ή αλλαγή της σημασίας τους, οικογένειες ομόρριζων λέξεων, απλών ή σύνθετων, συνώνυμα, αντώνυμα).

 

2. Δίνεται επίσης αδίδακτο πεζό κείμενο αττικής διαλέκτου 10 - 12 στίχων και ζητείται:

 

α) να το μεταφράσουν στη νέα ελληνική και

 

β) να απαντήσουν σε:

 

i. Μία (1) ερώτηση γραμματικής και

ii. Μία (1) ερώτηση συντακτικού.

 

Κάθε ερώτηση του αδίδακτου κειμένου μπορεί να αναλύεται σε δύο υποερωτήματα, ανάλογα με το είδος των ερωτήσεων που χρησιμοποιούνται.

 

3. Η βαθμολογία κατανέμεται ως εξής:

 

α) Η μετάφραση του διδαγμένου κειμένου βαθμολογείται με 10 μονάδες και του αδίδακτου με 20 μονάδες της εκατοντάβαθμης κλίμακας.

 

β) Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 10 μονάδες της εκατοντάβαθμης κλίμακας.

 

γ) Στις περιπτώσεις των διδαγμένων κειμένων για τα οποία δεν προβλέπεται από το Πρόγραμμα Σπουδών διδασκαλία από μετάφραση, δεν δίδεται στους μαθητές η υπό στοιχείο 1.β.ii ερμηνευτική ερώτηση και τότε οι δύο πρώτες υπό στοιχείο 1.β.i ερμηνευτικές ερωτήσεις βαθμολογούνται η καθεμία με δεκαπέντε (15) μονάδες της εκατοντάβαθμης κλίμακας.

 

Για την εξέταση των παραπάνω θεμάτων τόσο στο διδαγμένο όσο και στο αδίδακτο κείμενο μπορεί, ανάλογα με την περίπτωση και το είδος των διδακτικών στόχων που αξιολογούνται, να χρησιμοποιούνται διάφορα είδη ερωτήσεων.

Visitors:
Site Meter
Hits:
Online Visitors