Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Οδηγός Σπουδών Τρόπος Εξέτασης Μαθ. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Για το μάθημα επιλογής της Γ' Λυκείου Αρχές Οικονομικής Θεωρίας η εξέταση περιλαμβάνει τέσσερις ομάδες ερωτήσεων:

α) Η πρώτη αποτελείται από ερωτήσεις με τις οποίες ελέγχεται τόσο η κατοχή των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων όσο και η κατανόησή τους.

β) Η δεύτερη αποτελείται από μία ερώτηση με την οποία ελέγχεται η ικανότητα σύνθεσης και κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής στην καθημερινή πράξη των γνώσεων που απέκτησαν οι μαθητές.

γ) Η τρίτη αποτελείται από μία άσκηση, η οποία απαιτεί την εφαρμογή τύπων, νόμων ή αρχών για την εξαγωγή αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων. Η άσκηση μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα.

δ) Η τέταρτη αποτελείται από ένα πρόβλημα, το οποίο απαιτεί την ικανότητα συνδυασμού γνώσεων για τον υπολογισμό, συσχέτιση και αξιολόγηση οικονομικών μεγεθών. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα.

Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 25% σε κάθε μία από τις ομάδες αυτές. Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις κάθε ομάδας, μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές, η οποία καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στους μαθητές γραπτώς.

Για το το μάθημα των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας ισχύουν τα εξής:

α) οι μαθητές της τελευταίας τάξης που το έχουν επιλέξει στην αρχή της χρονιάς ως μάθημα επιλογής, επιλέγουν τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων τον τρόπο με τον οποίο θα εξεταστούν σε αυτό, δηλαδή ενδοσχολικά ή σε εθνικό επίπεδο. Η επιλογή τους γίνεται με γραπτή αίτηση που καταθέτουν στο Λύκειο και είναι δεσμευτική, χωρίς να μπορεί να τροποποιηθεί αν δεν προσέλθουν στην αντίστοιχη εξέταση, ακόμη και αν ο άλλος τρόπος εξέτασης δεν έχει πραγματοποιηθεί. Αν μαθητής δεν προσέλθει να εξεταστεί στο μάθημα επιλογής "Αρχές Οικονομικής Θεωρίας" το οποίο επέλεξε να εξετασθεί σε εθνικό επίπεδο τότε θεωρείται ότι εξετάστηκε στο συγκεκριμένο μάθημα και πήρε γραπτό βαθμό “0”.

β) οι απόφοιτοι δεν δικαιούνται να εξεταστούν στο μάθημα αυτό, αν δεν το συμπεριλάβουν στην Αίτηση - Δήλωση που θα υποβάλλουν από 1 - 10 Φεβρουαρίου, οπότε η υποχρέωση εξέτασής τους περιορίζεται μόνο στα μαθήματα γενικής παιδείας (Νεοελληνική Γλώσσα και το δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας που επιλέγουν) και κατεύθυνσης που δήλωσαν. Αντίθετα, αν το συμπεριλάβουν σ’ αυτήν, υποχρεούνται να εξεταστούν και σε αυτό το μάθημα όπως και σε όλα τα άλλα. Αν το δήλωσαν και δεν προσέλθουν στην εξέταση τότε θεωρείται ότι εξετάστηκαν στο συγκεκριμένο μάθημα και πήραν γραπτό βαθμό “0”. Αν μετά την υποβολή της Αίτησης - Δήλωσης συμμετοχής στις εξετάσεις αλλάξουν γνώμη, δεν μπορούν να αλλάξουν τη δήλωσή τους μόνο ως προς αυτό το μάθημα, άρα η υποχρέωση εξέτασής τους και στο μάθημα αυτό παραμένει με τις συνέπειες που προαναφέρθηκαν.

Visitors:
Site Meter
Hits:
Online Visitors