Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Οδηγός Σπουδών Πρόσβαση στην 3/βάθμια Εκπαίδευση Βεβαίωση Πρόσβασης στην 3/βάθμια Εκπαίδευση

Βεβαίωση Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση


Απολυτήριες Εξετάσεις & Βεβαίωση Πρόσβασης

 

Με τις απολυτήριες εξετάσεις στα μαθήματα που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας και σε εθνικό επίπεδο στη Γ΄τάξη του Λυκείου επιδιώκεται να διαπιστωθεί ο βαθμός αφομοίωσης των διδαχθέντων και ο βαθμός ανάπτυξης της κριτικής ικανότητας του μαθητή, καθώς και να διαπιστωθεί αν ο μαθητής διαθέτει το ελάχιστο επίπεδο γνώσεων που απαιτείται για την απόκτηση του απολυτηρίου. Παράλληλα, με την αντικειμενικοποίηση των εξετάσεων των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, δίδεται η δυνατότητα να αποτελέσουν οι βαθμοί των μαθημάτων αυτών τα κριτήρια επιλογής των εισαγομένων στην ανώτατη εκπαίδευση. Για το λόγο αυτό στον απόφοιτο Γενικού Λυκείου εκτός από το απολυτήριο χορηγείται και σχετική "ΒΕΒΑΙΩΣΗ", η οποία είναι το αποδεικτικό στοιχείο για τη δυνατότητα πρόσβασης του κατόχου της στην ανώτατη εκπαίδευση.

 

Η "ΒΕΒΑΙΩΣΗ" αυτή χορηγείται και σε παλαιούς αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εντάσσονται στο σύστημα μετά από συμμετοχή στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο.

 

Βαθμολογία Λυκείου & Βαθμολογία Πρόσβασης

 

Το κύριο χαρακτηριστικό του συστήματος πρόσβασης είναι ότι βασίζεται, ως προς τα κριτήρια επιλογής των εισαγόμενων τελειοφοίτων, σε βαθμολογικά δεδομένα προφορικής και γραπτής εξέτασης μαθημάτων της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου, τα οποία είναι αποδεσμευμένα από τα αντίστοιχα που λαμβάνονται υπόψη για την αποφοίτηση και την απόκτηση του απολυτηρίου του Γενικού Λυκείου.

 

Οι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου προηγούμενων ετών μπορούν να επιδιώξουν τη βελτίωση της βαθμολογίας τους μετέχοντας ξανά στις εξετάσεις.

 

Στους απόφοιτους Λυκείου που ενδιαφέρονται για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χορηγείται “Βεβαίωση” στην οποία αναγράφονται τα βαθμολογικά δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 

Η “Βεβαίωση” χορηγείται μόνο σε κατόχους απολυτηρίου Λυκείου το έτος που παίρνουν μέρος στις εξετάσεις όλων των μαθημάτων της τελευταίας τάξης που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, είτε ως τελειόφοιτοι (μαθητές τελευταίας τάξης) είτε ως κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου. Αν κάποιος για οποιονδήποτε άλλο λόγο, εκτός νόμιμης απαλλαγής, δεν πάρει μέρος στην εξέταση ενός ή περισσοτέρων μαθημάτων δεν του χορηγείται “Βεβαίωση”.

 

Στη βεβαίωση αναγράφονται:

 

  • Ο Προφορικός και ο Γραπτός Βαθμός κάθε μαθήματος.
  • Ο Βαθμός Πρόσβασης για κάθε Μάθημα της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου στο οποίο ο μαθητής εξετάζεται σε εθνικό επίπεδο.
  • Ο Γενικός Βαθμός Πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 

Σημείωση: Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ πρόσβασης εκδίδεται ΜΟΝΟ σε πρωτότυπο και αν ο ενδιαφερόμενος χρειαστεί αντίγραφο, αναπαράγει φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο το οποίο επικυρώνεται είτε από τον φορέα που την εξέδωσε είτε από τον φορέα που την παραλαμβάνει με την επίδειξη του πρωτοτύπου. Κατά την υποβολή της Αίτησης - Δήλωσης συμμετοχής στις εξετάσεις υποβάλλεται ΜΟΝΟ η πρωτότυπη ΒΕΒΑΙΩΣΗ (όχι αντίγραφο). Σε περίπτωση απώλειας της ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ δεν εκδίδεται νέα αλλά το Λύκειο που την είχε χορηγήσει τυπώνει αντίγραφο, στο οποίο ο Διευθυντής του Λυκείου κάτω από τη θέση αναγραφής του αριθμού πρωτοκόλλου αναγράφει χειρόγραφα τη φράση “σε αντικατάσταση λόγω απώλειας”, την υπογράφει και την σφραγίζει όπως την πρωτότυπη.

Βεβαίωση με Ένδειξη "Ετος Εξέτασης 2007"

 

Η Βεβαίωση πρόσβασης χορηγείται το 2007 με την ένδειξη "Έτος εξέτασης 2007" στις εξής κατηγορίες υποψηφίων:

 

1.  Στους μαθητές της Γ΄ τάξης που θα προαχθούν και θα λάβουν απολυτήριο μετά από συμμετοχή στις εξετάσεις των έξι μαθημάτων (ή των επτά, αν εξεταστούν και στο μάθημα επιλογής Αρχές Οικονομικής Θεωρίας) που διενεργούνται σε εθνικό επίπεδο.

 

2.  Σε όσους απόκτησαν το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου σε προηγούμενα έτη και οι οποίοι θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις όλων των μαθημάτων της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να βελτιώσουν τη βαθμολογία τους.

 

Για τον υπολογισμό του βαθμού πρόσβασης των μαθημάτων των υποψηφίων αυτών λαμβάνεται υπόψη ως προφορικός βαθμός ο μέσος όρος της επίδοσης των δύο τετραμήνων που είχαν στην τελευταία τάξη. Αν ο μέσος αυτός όρος διαφέρει περισσότερο από τρεις μονάδες από το νέο γραπτό, τότε προσαρμόζεται, ώστε ο προφορικός βαθμός να διαφέρει από τον γραπτό κατά τρεις μονάδες. Επισημαίνεται ότι, αν ο προφορικός αυτός βαθμός είναι μικρότερος του γραπτού περισσότερο από δύο μονάδες, δεν ισχύει η δυνατότητα προφορικής επανεξέτασης.

 

Μετά παρέλευση δύο χρόνων από την αποφοίτηση των τελειοφοίτων, σε περίπτωση που αυτοί δώσουν και πάλι εξετάσεις για τη βελτίωση του βαθμού τους, ο βαθμός πρόσβασης του κάθε μαθήματος θα διαμορφώνεται μόνο από τον γραπτό βαθμό τους. Για παράδειγμα, δεν θα υπολογίζεται ο προφορικός βαθμός των αποφοίτων του 2004 ή προγενέστερους εάν θα δώσουν και πάλι εξετάσεις το 2007 ή αργότερα.

 

Σε περίπτωση αλλαγής κατεύθυνσης ή εξέτασης σε μάθημα στο οποίο, για οποιονδήποτε νόμιμο λόγο, ο υποψήφιος δεν έχει προφορικό βαθμό, λαμβάνεται υπόψη, σε κάθε περίπτωση, για τους υπολογισμούς των βαθμών πρόσβασης μόνο ο γραπτός βαθμός στα μαθήματα αυτά.

 

3.  Στους κατόχους απολυτηρίου παλαιού ή άλλου τύπου λυκείου, οι οποίοι θα πάρουν μέρος τον προσεχή Ιούνιο στις εξετάσεις όλων των μαθημάτων της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με το ισχύον σύστημα. Βαθμός πρόσβασης των μαθημάτων είναι η γραπτή επίδοσή τους στις εξετάσεις αυτές και γενικός βαθμός πρόσβασης είναι ο μέσος όρος αυτών.

Βεβαίωση με Ένδειξη "Ετος Εξέτασης από 2000 μέχρι 2006"

Η Βεβαίωση πρόσβασης χορηγείται το 2006 με την ένδειξη "Έτος εξέτασης 2000" ή 2001 ή 2002 ή 2003 ή 2004 ή 2005 ή "Έτος εξέτασης 2006" στις εξής κατηγορίες υποψηφίων:

 

1.  Σε όσους απόκτησαν το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου το σχολικό έτος 1999-2000 ή το σχολικό έτος 2000-2001 ή το σχολικό έτος 2001-2002 ή το σχολικό έτος 2002-2003 ή το σχολικό έτος 2003-2004 ή το σχολικό έτος 2004-2005 ή το σχολικό έτος 2005-2006 και επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς νέα εξέταση με βάση την παλαιότερη βαθμολογία τους για το 10% των θέσεων.

 

Στη βεβαίωση που χορηγείται στους αποφοίτους αυτούς, ως βαθμοί πρόσβασης των μαθημάτων αναγράφονται οι βαθμοί ετήσιας επίδοσης όλων των μαθημάτων που εξετάστηκαν τα προηγούμενα χρόνια, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν με την τότε νομοθεσία. Ως βαθμός πρόσβασης της Β΄ και Γ΄ τάξης αναγράφεται, κατά περίπτωση, ο αντίστοιχος Γ.Μ.Ο. προαγωγής τους από τις τάξεις αυτές και ως γενικός βαθμός πρόσβασης αναγράφεται ο βαθμός απολυτηρίου, όπως προέκυψε το 2000, το 2001, το 2002, το 2003, το 2004, 2005 ή το 2006 αντιστοίχως. Δεν θα υπολογιστεί, δηλαδή, ο βαθμός πρόσβασης των μαθημάτων της τάξης και ο γενικός βαθμός πρόσβασης με βάση τις νέες ρυθμίσεις.

 

2.  Στους αποφοίτους παλαιού ή άλλου τύπου Λυκείου, οι οποίοι συμμετείχαν το σχολικό έτος 1999-2000 στις εξετάσεις όλων των μαθημάτων της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου που διενεργήθηκαν σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με το τότε ισχύον σύστημα και οι οποίοι επιθυμούν να είναι ξανά υποψήφιοι χωρίς νέα εξέταση με βάση την τότε βαθμολογία τους. Στη βεβαίωση που χορηγείται στους υποψηφίους αυτούς αναγράφονται ως βαθμοί πρόσβασης των μαθημάτων αυτών οι αντίστοιχοι βαθμοί της γραπτής επίδοσής τους στις εξετάσεις του σχολ. έτους 1999-2000 σε όλα τα μαθήματα και ως γενικός βαθμός πρόσβασης ο Μ.Ο. των βαθμών αυτών.

 

Η βεβαίωση πρόσβασης χορηγείται μόνο σε πρωτότυπη έκδοση και αντικαθίσταται κάθε φορά που ο κάτοχός της συμμετέχει στις εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, επιδιώκοντας τη βελτίωση των βαθμολογικών στοιχείων που λαμβάνονται υπόψη για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 

Για να συμμετάσχει απόφοιτος στις τελικές εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου, υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές μαζί με την πρωτότυπη βεβαίωση πρόσβασης, διαφορετικά δεν γίνεται δεκτή η αίτησή του.

 

Διευκρινίζεται ότι η βεβαίωση πρόσβασης ακυρώνεται και δεν ισχύει πλέον αν ο κάτοχός της, που δήλωσε συμμετοχή στις εξετάσεις, πήρε μέρος σ’ αυτές έστω και αν δεν εξετάστηκε για οποιονδήποτε λόγο σε όλα τα μαθήματα. Δεν μπορεί ένας υποψήφιος, ταυτόχρονα, να συμμετάσχει ξανά στις εξετάσεις και να είναι υποψήφιος για το 10% των θέσεων.

Visitors:
Site Meter
Hits:
Online Visitors