Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Οδηγός Σπουδών Πρόσβαση στην 3/βάθμια Εκπαίδευση Βαθμολογική Βάση για την Πρόσβαση

Βαθμολογική Βάση για την Πρόσβαση


Τρόπος Εφαρμογής Βαθμολογικής Βάσης

 

Από το 2006 θα ισχύει πλαφόν βαθμολογικής βάσης για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει πετύχει:

 • Γενικό Βαθμό Πρόσβασης μεγαλύτερο ή ίσο του 10, ή
 • Αριθμό μορίων πρόσβασης, τουλάχιστον ίσο με το μισό του μέγιστου δυνατού αριθμού μορίων για κάθε Σχολή ή Τμήμα.

 

Τα παραπάνω σημαίνουν ότι εάν μεν ο υποψήφιος έχει Γενικό Βαθμό Πρόσβασης μεγαλύτερο ή ίσο του 10,00 θα μπορεί να επιλέξει οποιοδήποτε από τα Επιστ. Πεδία στα οποία μπορεί να έχει πρόσβαση σύμφωνα με την κατεύθυνση από την οποία αποφοίτησε και το 6ο ή/και 7ο πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα το οποίο επέλεξε.

 

Εάν ο Γενικός Βαθμός Πρόσβασης του είναι μικρότερος του 10,00, τότε ο υποψήφιος θα έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε κάποιο(α) επιστ. πεδία ή ομάδες τμημάτων εφόσον συγκεντρώσει σε αυτά αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο με το μισό του μέγιστου δυνατού αριθμού μορίων. Η ρύθμιση αυτή σημαίνει:

 

1. Ένας υποψήφιος ο οποίος δεν έχει δώσει κάποιο ειδικό μάθημα θα έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε όποιο επιστημονικό πεδίο έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 10.000 μόρια. Επομένως θα είναι δυνατό κάποιος υποψήφιος να έχει πρόσβαση σε κάποιο επιστημονικό πεδίο και να μην έχει σε κάποιο άλλο.

 

2. Για έναν υποψήφιο ο οποίος έχει δώσει κάποιο ειδικό μάθημα, υπάρχουν 3 περιπτώσεις όσον αφορά στην πρόσβασή του σε κάποια επιστ. πεδία ή ομάδες τμημάτων:

 • Να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 10.000 μόρια (χωρίς το ειδ. μάθημα) σε κάποιο ή κάποια επιστ. πεδία, οπότε θα έχει πρόσβαση στα επιστ. πεδία αυτά (στα τμήματα για τα οποία δεν απαιτείται ειδικό μάθημα).
 • Να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 11.000 μόρια, μαζί με τα μόρια του ειδ. μαθήματος με συντελεστή 1 (βαρύτητα 10%), για τα τμήματα κάποιου ή κάποιων επιστ. πεδίων, οπότε και θα έχει πρόσβαση στα τμήματα στα οποία απαιτείται το συγκεκριμένο ειδικό μάθημα.
 • Να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 12.000 μόρια, μαζί με τα μόρια του ειδ. μαθήματος με συντελεστή 2 (βαρύτητα 20%), για τα τμήματα κάποιου ή κάποιων επιστ. πεδίων, οπότε και θα έχει πρόσβαση στα τμήματα στα οποία απαιτείται το συγκεκριμένο ειδικό μάθημα.

 

Παράδειγμα:

 

Για έναν υποψήφιο ο οποίος έχει δηλώσει στο μηχανογραφικό του δελτίο τις σχολές "Φιλολογία Πάτρας", "Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας" και το τμήμα "Τουριστικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης", που περιλαμβάνεται σε δύο επιστημονικά πεδία, στο 1ο και στο 5ο, ισχύουν τα εξής:

 

Για την συμμετοχή του συγκεκριμένου υποψηφίου στην διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στη "Φιλολογία Πάτρας" απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο υποψήφιος να έχει Γενικό Βαθμό Πρόσβασης τουλάχιστον δέκα (10) ή να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον δέκα χιλιάδες (10.000) μόρια (χωρίς το ειδ. μάθημα) που αντιστοιχούν στο μισό του μέγιστου δυνατού αριθμού μορίων για τη συγκεκριμένη σχολή.

 

Για την εισαγωγή του στη Σχολή "Γερμανική Γλώσσα και Φιλολογία Αθήνας" απαιτείται Γενικός Βαθμός Πρόσβασης τουλάχιστον δέκα (10) ή συγκέντρωση 12.000 μορίων (μαζί με το ειδ. μάθημα) που αντιστοιχούν στο μισό του μέγιστου δυνατού αριθμού μορίων για τη συγκεκριμένη σχολή αφού για την εισαγωγή στη Σχολή αυτή απαιτείται και εξέταση ειδικού μαθήματος με συντελεστή 2.

 

Για την εισαγωγή του στο Τμήμα "Τουριστικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης" απαιτείται Γενικός Βαθμός Πρόσβασης τουλάχιστον δέκα (10) ή συγκέντρωση 11.000 μορίων (μαζί με το ειδ. μάθημα) που αντιστοιχούν στο μισό του μέγιστου δυνατού αριθμού μορίων για το συγκεκριμένο Τμήμα αφού για την εισαγωγή στο τμήμα αυτό απαιτείται και εξέταση ειδικού μαθήματος με συντελεστή 1.

 

Βλέπε και:

 • Παραδείγματα Εφαρμογής Βαθμολογικής Βάσης χωρίς Ειδικό Μάθημα
 • Παραδείγματα Εφαρμογής Βαθμολογικής Βάσης με Ειδικό Μάθημα

 

Σε κάθε περίπτωση εξακολουθεί να ισχύει η προϋπάρχουσα ρύθμιση σύμφωνα με την οποία απαιτείται η βάση του δέκα (10) ή το μισό τουλάχιστον του μέγιστου δυνατού στο ειδικό μάθημα για την πρόσβαση στο τμήμα όπου απαιτείται το μάθημα αυτό. Αν απαιτείται εξέταση σε δύο ειδικά μαθήματα, η προϋπόθεση αυτή ισχύει χωριστά για το καθένα από τα εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα.

 

Για την πρόσβαση στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τις Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, τις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, ένας υποψήφιος θα πρέπει:

 • Να πετύχει στις προκαταρκτικές εξετάσεις οι οποίες διενεργούνται για το σκοπό αυτό από τις ίδιες τις Σχολές σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 • Να πετύχει Γενικό Βαθμό Πρόσβασης τουλάχιστον ίσο με το μισό του μέγιστου δυνατού βαθμού ή να έχει συγκεντρώσει σύνολο μορίων τουλάχιστον ίσο με το μισό του μέγιστου δυνατού αριθμού μορίων για κάθε Σχολή σύμφωνα με ότι ισχύει για τους άλλους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων.

Παραδείγματα Εφαρμογής Βαθμ. Βάσης χωρίς Ειδ. Μάθημα

Παράδειγμα 1:

 

Έστω ένας υποψήφιος Θεωρητικής Κατεύθυνσης έχει επιλέξει ως 6ο πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα το μάθημα των Μαθηματικών & Στοιχ. Στατιστικής, έχει βαθμό πρόσβασης 9,85 και έχει πετύχει τους εξής βαθμούς στα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας των επιστ. πεδίων στα οποία έχει δικαίωμα πρόσβασης:

 • Αρχαία Ελληνικά Κατεύθυνσης:    10,2
 • Ιστορία Κατεύθυνσης:       11,6
 • Μαθηματικά & Στ. Στατιστικής Γ. Παιδείας: 15,0
 • Νεοελληνική Γλώσσα Γεν. Παιδείας:  12,2

 

Τα μόρια που συγκεντρώνει ο υποψήφιος στα επιστ. πεδία τα οποία έχει πρόσβαση είναι τα εξής:

 • Στο επιστ. πεδίο 1: 10.018 (έχει πρόσβαση).
 • Στο επιστ. πεδίο 2: 9.718 (δεν έχει πρόσβαση).
 • Στο επιστ. πεδίο 4: 9.718 (δεν έχει πρόσβαση).

 

 

Παράδειγμα 2:

 

Έστω ένας υποψήφιος της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης έχει πετύχει βαθμό πρόσβασης 9,75 και έχει πετύχει τους εξής βαθμούς στα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας των επιστ. πεδίων στα οποία έχει δικαίωμα πρόσβασης:

 • Μαθηματικά Κατεύθυνσης:   9,2
 • Φυσική Κατεύθυνσης:     9,7
 • Αρχές Οικ. Θεωρίας:    12,1
 • Μαθηματικά & Στ. Στατιστικής:  14,0

 

Τα μόρια που συγκεντρώνει ο υποψήφιος στα επιστ. πεδία τα οποία έχει πρόσβαση είναι τα εξής:

 • Στο επιστ. πεδίο 2: 9.675 (δεν έχει πρόσβαση).
 • Στο επιστ. πεδίο 4: 9.675 (δεν έχει πρόσβαση).
 • Στο επιστ. πεδίο 5: 10.353 (έχει πρόσβαση).

Παραδείγματα Εφαρμογής Βαθμ. Βάσης με Ειδ. Μάθημα

Παράδειγμα 1:

 

Έστω ένας υποψήφιος της Θεωρητικής Κατεύθυνσης έχει πετύχει βαθμό πρόσβασης 8,80 και έχει πετύχει τους εξής βαθμούς στο ειδικό μάθημα και στα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας των επιστ. πεδίων στα οποία έχει δικαίωμα πρόσβασης:

 • Αγγλικά:      16,0
 • Αρχαία Ελληνικά Κατεύθ.: 9,5
 • Ιστορία Κατεύθυνσης:   9,7
 • Αρχές Οικ. Θεωρίας:  14,0
 • Μαθηματικά & Στ. Στατιστικής:  9,0

 

Τα μόρια που συγκεντρώνει ο υποψήφιος στα επιστ. πεδία τα οποία έχει πρόσβαση είναι τα εξής:

 • Στο επιστ. πεδίο 1 (χωρίς το ειδ. μάθημα): 8.954 (δεν έχει πρόσβαση).
 • Στο επιστ. πεδίο 1 (με το ειδ. μάθημα με συντελεστή 2): 12.154 (έχει πρόσβαση μόνο στα τμήματα στα οποία απαιτείται το συγκεκριμένο ειδ. μάθημα).
 • Στο επιστ. πεδίο 5 (χωρίς το ειδ. μάθημα): 9.490 (δεν έχει πρόσβαση).
 • Στο επιστ. πεδίο 5 (με το ειδ. μάθημα με συντελεστή 1): 11.090 (έχει πρόσβαση μόνο στα τμήματα στα οποία απαιτείται το συγκεκριμένο ειδ. μάθημα).

 

Παράδειγμα 2:

 

Έστω ένας υποψήφιος της Θετικής Κατεύθυνσης έχει πετύχει βαθμό πρόσβασης 9,45 και έχει τους πετύχει τους εξής βαθμούς στα ειδικά μαθήματα και στα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας των επιστ. πεδίων στα οποία έχει δικαίωμα πρόσβασης:

 • Γραμμικό & Ελ. Σχέδιο:  15,0
 • Αγγλικά:      13,0
 • Μαθηματικά Κατεύθ.:   9,6
 • Φυσική Κατεύθ.:     9,2
 • Βιολογία Κατευθ.:    14,0
 • Χημεία Κατευθ.:    11,0
 • Αρχές Οικ. Θεωρίας:  10,5
 • Μαθηματικά & Στ. Στατιστικής:  11,8

 

Τα μόρια που συγκεντρώνει ο υποψήφιος στα επιστ. πεδία τα οποία έχει πρόσβαση είναι τα εξής:

 • Στο επιστ. πεδίο 2 (χωρίς ειδ. μάθημα): 9.452 (δεν έχει πρόσβαση).
 • Στο επιστ. πεδίο 3 (χωρίς ειδ. μάθημα): 10.150 (έχει πρόσβαση).
 • Στο επιστ. πεδίο 4 (χωρίς ειδ. μάθημα): 9.452 (δεν έχει πρόσβαση).
 • Στο επιστ. πεδίο 4 (με το ειδ. μάθημα Σχέδιο με συντελεστή 2): 12.452 (έχει πρόσβαση μόνο στα τμήματα στα οποία απαιτείται το συγκεκριμένο ειδ. μάθημα).
 • Στο επιστ. πεδίο 5 (χωρίς το ειδ. μάθημα): 9.751 (δεν έχει πρόσβαση).
 • Στο επιστ. πεδίο 5 (με το ειδ. μάθημα Αγγλικά με συντελεστή 1): 11.051 (έχει πρόσβαση μόνο στα τμήματα στα οποία απαιτείται το συγκεκριμένο ειδ. μάθημα).
Visitors:
Site Meter
Hits:
Online Visitors