Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Οδηγός Σπουδών Πρόσβαση στην 3/βάθμια Εκπαίδευση Υποψήφιοι Παλαιότερων Ετών

Υποψήφιοι Παλαιότερων Ετών

Υποψήφιοι Παλ. Ετών που θα Ξαναδώσουν Εξετάσεις

 

Οι υποψήφιοι παλαιότερων ετών που επιθυμούν να ξαναδώσουν πανελλαδικές εξετάσεις, θα εξετάζονται από το 2006 σε 6 ή 7 μαθήματα, όπως και οι τελειόφοιτοι μαθητές της ίδιας χρονιάς. Θα δώσουν 4 μαθήματα κατεύθυνσης, το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας Γεν. Παιδείας και ένα ακόμη μάθημα Γεν. Παιδείας από τα τέσσερα ανάμεσα στα οποία μπορούν να επιλέξουν και οι τελειόφοιτοι.

 

Διευκρινίζεται ότι ο κάτοχος απολυτήριου Λυκείου παλαιότερου έτους που επανεξετάζεται, μπορεί να εξεταστεί σε μαθήματα διαφορετικής κατεύθυνσης από αυτήν που φοίτησε στο Γενικό Λύκειο. Στην περίπτωση αυτή, σε όσα μαθήματα δεν είχε παρακολουθήσει στην τελευταία τάξη του Γενικού Λυκείου, ως βαθμός πρόσβασης λαμβάνεται ο γραπτός βαθμός.

 

Για να συμμετάσχει και πάλι στις εξετάσεις των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο ένας υποψήφιος απόφοιτος παλαιότερου έτους θα πρέπει να υποβάλλει Αίτηση-Δήλωση κατά το διάστημα 1-10 Φεβρουαρίου του έτους που θα διεξαχθούν οι εξετάσεις. Στην αίτηση, εκτός από την πρόθεσή του να συμμετάσχει στις εξετάσεις, ο υποψήφιος θα πρέπει να δηλώσει:

 

  • Το δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας στο οποίο θα εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο.
  • Εάν θα εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο στο μάθημα επιλογής "Αρχές Οικονομικής Θεωρίας", ώστε να έχει πρόσβαση στο 5ο επιστημονικό πεδίο.
  • Εάν θα εξεταστεί σε κάποιο ειδικό μάθημα.
  • Εάν επιθυμεί να είναι υποψήφιος για Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές ή για τις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.

 

Η παραπάνω αίτηση - δήλωση υποβάλλεται από τον υποψήφιο:

 

  • Στο Λύκειο που αποφοίτησε, αν πρόκειται για απόφοιτο Γενικού Λυκείου.
  • Στο Γενικό Λύκειο που υπέβαλε τη σχετική αίτηση την πρώτη φορά συμμετοχής του ή στο πλησιέστερο του τόπου κατοικίας του Γενικό Λύκειο, αν πρόκειται για απόφοιτο διαφορετικού τύπου Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου που συμμετέχει για πρώτη φορά.

 

Η αίτηση αυτή του υποψηφίου είναι δεσμευτική και δεν αλλάζει σε καμία περίπτωση. Κατά τα άλλα θα ισχύει και για τους υποψήφιους αυτούς ότι και για τους νέους υποψήφιους.

 

Η Αίτηση - Δήλωση υποβάλλεται συνοδευόμενη από:

 

1.  Αντίγραφο του απολυτηρίου τους ή ισότιμου τίτλου άλλου σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στην περίπτωση που ο τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει εκδοθεί από ξένο Σχολείο που λειτουργεί στην Ελλάδα συνυποβάλλεται βεβαίωση της οικείας Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την νόμιμη λειτουργία του Σχολείου αυτού στην Ελλάδα, ενώ αν έχει εκδοθεί από ξένο Σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό συνυποβάλλεται βεβαίωση της οικείας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της Χώρας της οποίας το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί το συγκεκριμένο Σχολείο, από την οποία να προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος τίτλος δίδει τη δυνατότητα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια της Χώρας αυτής και

 

2.  Την πρωτότυπη Βεβαίωση Πρόσβασης που έχουν αποκτήσει στην αμέσως προηγούμενη εξέτασή τους. Αν δεν έχουν ΒΕΒΑΙΩΣΗ πρόσβασης τότε υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνουν ότι δεν είναι κάτοχοι της ανωτέρω ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ.

 

Διευκρινίζονται επίσης τα εξής:

 

1. Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της παρ. 13 του άρθρου 1 του Ν. 2525/97 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 2909/01 (ΒΕΒΑΙΩΣΗ πρόσβασης) χορηγείται ΜΟΝΟ σε όσους λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις σε εθνικό επίπεδο. Αν κάποιος έχει ΒΕΒΑΙΩΣΗ πρόσβασης και υποβάλλει την Αίτηση - Δήλωση για συμμετοχή εκ νέου στις εξετάσεις, καταθέτει υποχρεωτικά την πρωτότυπη ΒΕΒΑΙΩΣΗ πρόσβασης που κατέχει, η οποία θα αντικατασταθεί με νέα, βάσει των επιδόσεών του στις φετινές εξετάσεις. Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ που κατατέθηκε εφόσον δεν ανακληθεί, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (20 τουλάχιστον ημέρες πριν την έναρξη των εξετάσεων) διατηρείται στο λύκειο μέχρι τη λήξη των εξετάσεων, οπότε και ακυρώνεται σε κάθε περίπτωση, εκτός αν ο κάτοχός της δεν έλαβε μέρος στις εξετάσεις κανενός μαθήματος, οπότε του επιστρέφεται.

 

Στην περίπτωση ανάκλησης της αίτησης εντός της νομίμου προθεσμίας, η ΒΕΒΑΙΩΣΗ επιστρέφεται στον κάτοχό της με την υποβολή της αίτησης ανάκλησης και ενημερώνεται αυθημερόν ο Δ/ντης Δ.Ε. ή ο προϊστάμενος του Γραφείου στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται το Λύκειο και οι καταστάσεις των εξεταζομένων με την ένδειξη “η αίτηση απεσύρθη”. Ομοίως επιστρέφεται στον κάτοχό της, αμέσως μετά το πέρας των εξετάσεων εφόσον δεν πήρε μέρος στις εξετάσεις κανενός μαθήματος. Στην περίπτωση αυτή ο Δ/ντης του Λυκείου την επόμενη ημέρα αμέσως μετά το πέρας των εξετάσεων και αφού διαπιστώσει ότι ο υποψήφιος δεν έλαβε μέρος στις εξετάσεις κανενός μαθήματος ενημερώνει εγγράφως για την επιστροφή της βεβαίωσης το Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή τον Προϊστάμενο Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται το Λύκειο για όσους αποφοίτους έχουν δικαίωμα να παραλάβουν τη Βεβαίωση πρόσβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της αριθμ. Φ253/120789/β6/1-11-2005 (ΦΕΚ 1581 Β). Οι Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δ.Ε. στέλνουν στη Δ/νση Λειτουργικής Ανάπτυξης και Πληροφοριακών Συστημάτων του ΥΠΕΠΘ (τηλ. 210-3723806) στο ΦΑΞ 210-3315203 συγκεντρωτικές καταστάσεις κατά Διεύθυνση ή Γραφείο Δ.Ε. με τα ονοματεπώνυμα, τον κωδικό υποψηφίου, και το σχολείο των παραπάνω υποψηφίων.

 

Σε κάθε άλλη περίπτωση η ΒΕΒΑΙΩΣΗ που κατατέθηκε ακυρώνεται και καταστρέφεται οριστικά.

 

2. Ο απόφοιτος που υπέβαλε την Αίτηση - Δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο στην παραπάνω προθεσμία, δεν μπορεί να την αλλάξει ή να την συμπληρώσει μετά την υποβολή της για κανένα λόγο. Μπορεί όμως να την ανακαλέσει ολόκληρη μέχρι και είκοσι ημέρες πριν την έναρξη των εξετάσεων με νέα αίτησή του, οπότε και του επιστρέφεται η πρωτότυπη ΒΕΒΑΙΩΣΗ πρόσβασης που είχε καταθέσει και την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει για να είναι υποψήφιος με το 10% το ίδιο ή άλλο έτος.

 

Στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄ τάξης των Ημερησίων Λυκείων μπορούν να συμμετέχουν:

 

  • Όσοι έχουν αποκτήσει απολυτήριο Γενικού Λυκείου ημερησίου ή εσπερινού (με ενδοσχολικές ή με εθνικού επιπέδου εξετάσεις) ή παλαιού τύπου ή ισότιμου σχολείου εσωτερικού ή εξωτερικού, ή Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής ή Μειονοτικού Σχολείου της Θράκης καθώς και οι μαθητές της τελευταίας τάξης των σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής.

 

  • Οι μαθητές της τελευταίας τάξης ξένων σχολείων που λειτουργούν στην Ελλάδα καθώς και οι μαθητές της τελευταίας τάξης των Μειονοτικών σχολείων της Θράκης υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν αποκτήσει το απολυτήριο του ξένου σχολείου ή του Μειονοτικού σχολείου πριν την έναρξη των εξετάσεων με εξαίρεση τους μαθητές της Ιταλικής Σχολής Αθήνας, της Ελληνογερμανικής Σχολής Αθήνας, της Ελληνογερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης και της Ελληνογαλλικής Σχολής Αγίας Παρασκευής οι οποίοι καταθέτουν αντίγραφο του απολυτηρίου τους στο Γενικό Λύκειο που κατέθεσαν την Αίτηση - Δήλωση πριν τους χορηγηθεί η Βεβαίωση Πρόσβασης.

Υποψήφιοι Παλ. Ετών χωρίς Εξετάσεις για το 10% των θέσεων

Για τους υποψηφίους των παλαιότερων ετών που επιθυμούν να είναι και πάλι υποψήφιοι, χωρίς να ξαναδώσουν εξετάσεις, για το 10% των θέσεων, κατά το 2006 και αργότερα, εξακολουθούν να ισχύουν οι ρυθμίσεις που ίσχυαν και τα προηγούμενα χρόνια.

 

Πιο συγκεκριμένα για την επιλογή των επιστημονικών πεδίων, τον υπολογισμό του συνολικού αριθμού των μορίων κ.λ.π. των υποψήφιων αυτών που είναι κάτοχοι της Βεβαίωσης της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του Ν.2525/1997, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν.2909/2001, την οποία έχουν αποκτήσει το σχολικό έτος 2005-2006 και πριν που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση εφαρμόζονται οι διατάξεις της αριθ. Φ253/β6/1340 (ΦΕΚ 565 Β) 15-5-2001 Υπουργικής Απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής δεν υποβάλλουν την Αίτηση - Δήλωση, εκτός και ΜΟΝΟ στη περίπτωση που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές καθώς και για τις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού. Η υποβολή της Αίτησης-Δήλωσης για τους υποψηφίους της κατηγορίας αυτής δεν είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή τους στις προβλεπόμενες προκαταρκτικές εξετάσεις των ανωτέρω σχολών, οι οποίες διενεργούνται σύμφωνα με τις προκηρύξεις που εκδίδονται κάθε χρόνο από τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, αλλά συνιστάται η υποβολή της για τη δημιουργία αρχείου των υποψηφίων για τις Σχολές αυτές. Οι προκηρύξεις αυτές διατίθενται από τα Στρατολογικά Γραφεία, τα Αστυνομικά Τμήματα και τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές αντίστοιχα.

 

Την Αίτηση - Δήλωση υποβάλλουν στο πλησιέστερο στην κατοικία τους Ημερήσιο Γενικό Λύκειο. Οι ενδιαφερόμενοι της κατηγορίας αυτής ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ σε καμιά περίπτωση τα στοιχεία Α, Β και Γ της παραγράφου 15 της Αίτησης - Δήλωσης.

 

Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι της κατηγορίας του 10% δεν μπορούν να εξεταστούν σε ειδικό μάθημα.

 

Σημείωση: Το Υπουργείο Παιδείας τηρεί αρχείο όλων όσων έχουν ενταχθεί στο νέο σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στο οποίο είναι καταγραμμένο ποιοι και πότε έδωσαν εξετάσεις στα μαθήματα της τελευταίας τάξης και τι βαθμούς προφορικούς και γραπτούς έχει ο καθένας. Κατά συνέπεια δεν μπορεί κανένας να επωφεληθεί από βαθμολογικά δεδομένα που δεν δικαιούται.

Visitors:
Site Meter
Hits:
Online Visitors