Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Οδηγός Σπουδών Πρόσβαση στην 3/βάθμια Εκπαίδευση Μόρια Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Μόρια Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Η επιλογή για εισαγωγή σε κάποιο ΑΕΙ ή ΤΕΙ βασίζεται σε ένα σύστημα συγκέντρωσης μορίων (στην κλίμακα 0 - 20.000) από τους μαθητές. Τα μόρια αυτά συγκεντρώνονται από τρεις πηγές:

 

1.  Το Γενικό Βαθμό Πρόσβασης (Γ.Β.Π.) ο οποίος υπολογίζεται σε ποσοστό 80% για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 8 και στη συνέχεια μαζί με τον αντίστοιχο βαθμό των μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας και των τυχόν ειδικών μαθημάτων επί 100 και έτσι το άριστα του βαθμού του απολυτηρίου δίνει 16.000 μόρια.

 

2.  Τα δύο Μαθήματα Αυξημένης Βαρύτητας των οποίων ο βαθμός υπολογίζεται σε ποσοστό από 13 έως 20%, ανάλογα με την κατεύθυνση στην οποία βρίσκεται ο μαθητής και το επιστημονικό πεδίο στο οποίο κατευθύνεται (ο βαθμός του κάθε μαθήματος πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 1,3 και 0,7 ή με 0,9 και 0,4 και στη συνέχεια επί 100 και έτσι το άριστα από τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας δίνει από 2.600 έως 4.000 μόρια).

 

3.  Τα τυχόν Ειδικά Μαθήματα των οποίων ο βαθμός υπολογίζεται, επιπλέον των μορίων που ο μαθητής συγκεντρώνει από το Γ.Β.Π. και τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας, με συντελεστή: είτε 1 (ποσοστό 10% για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση), είτε 2 (ποσοστό 20% για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση). Έτσι, αφού ο βαθμός που προκύπτει πολλαπλασιαστεί στη συνέχεια επί 100, το άριστα από τα ειδικά μαθήματα δίνει είτε 2.000 μόρια (συντελεστής 1) είτε 4.000 μόρια (συντελεστής 2).

 

Το άθροισμα των μορίων από τις παραπάνω πηγές δίνει το συνολικό αριθμό μορίων του υποψηφίου. Σε κάθε περίπτωση για να έχει πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ο υποψήφιος θα πρέπει να περνάει τη Βαθμολογική Βάση.

Τρόπος Υπολογισμού Μορίων Πρόσβασης

Για κάθε επιστημονικό πεδίο, που επιλέγει ο υποψήφιος, έχει ένα σύνολο μορίων που λαμβάνεται υπόψη για την εισαγωγή του στα τμήματα του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου. Ο υπολογισμός των μορίων γίνεται ως εξής:

 

1.  Αρχικά πολλαπλασιάζεται ο γενικός βαθμός πρόσβασης και οι βαθμοί των μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας με τους αντίστοιχους συντελεστές.

 

2.  Στη συνέχεια αθροίζονται τα τρία γινόμενα και το άθροισμα αυτό πολλαπλασιάζεται με το εκατό (100). Δηλαδή, το σύνολο μορίων δίδεται από τη σχέση:

 

[(Γ. Β.Π. · 8) + (Μ.Α.Β.1 · 1,3) + (Μ.Α.Β.2 · 0,7)] · 100

 

Όπου:

Γ.Β.Π. =  Γενικός Βαθμός Πρόσβασης.

Μ.Α.Β.1 =  Βαθμός Πρόσβασης 1ου Μαθήματος Αυξ. Βαρύτητας.

Μ.Α.Β.2 =  Βαθμός Πρόσβασης 2ου Μαθήματος Αυξ. Βαρύτητας.

 

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος προέρχεται από διαφορετική κατεύθυνση από αυτή στην οποία ανήκουν τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου, τότε οι βαθμοί των μαθημάτων που τα αντικαθιστούν πολλαπλασιάζονται με τους αντίστοιχους συντελεστές τους. Επομένως το σύνολο των μορίων θα δίνεται από τη σχέση:

 

[(Γ. Β.Π. · 8) + (Μ.Α.Β.1 · 0,9) + (Μ.Α.Β.2 · 0,4)] · 100

 

Για τα τμήματα και τις σχολές που απαιτείται ειδικό μάθημα, το σύνολο μορίων δίδεται από τη σχέση:

 

Όταν ο συντελεστής βαρύτητας του ειδικού μαθήματος είναι 1:

 

[(Γ. Β.Π.· 8) + (Μ.Α.Β.1 · 1,3) + (Μ.Α.Β.2 · 0,7)] + (Ε.Μ.· 0,1)]· 100

 

Όταν ο συντελεστής βαρύτητας του ειδικού μαθήματος είναι 2:

 

[(Γ. Β.Π. · 8) + (Μ.Α.Β.1 · 1,3) + (Μ.Α.Β.2 · 0,7)] + (Ε.Μ. · 0,2)]· 100

 

Όπου:

Γ.Β.Π. =  Γενικός Βαθμός Πρόσβασης.

Μ.Α.Β.1 =  Βαθμός Πρόσβασης 1ου Μαθήματος Αυξ. Βαρύτητας.

Μ.Α.Β.2 =  Βαθμός Πρόσβασης 2ου Μαθήματος Αυξ. Βαρύτητας.

Ε.Μ. =  Βαθμός Ειδικού Μαθήματος.

Παράδειγμα Υπολογισμού Μορίων Πρόσβασης

Υποθέτουμε ότι ένας υποψήφιος της θετικής κατεύθυνσης επιλέγει ως 6ο πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα τα Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής, εξετάζεται πανελλαδικά στις Αρχές Οικ. Θεωρίας και έχει τους εξής βαθμούς (πρόσβασης μαθημάτων):

 

 • Νεοελληνική Γλώσσα:  13,30
 • Μαθηματικά Κατεύθυνσης:  17,50
 • Φυσική Κατεύθυνσης:  15,20
 • Βιολογία Κατεύθυνσης:  13,90
 • Χημεία Κατεύθυνσης:  14,50
 • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας:  18,50
 • Μαθηματικά & Στ. Στατιστικής:  19,20

 

Με βάση τους παραπάνω βαθμούς ο Γενικός Βαθμός Πρόσβασης του μαθητή-υποψηφίου είναι 16,01 και ο υποψήφιος θα συγκεντρώσει τον παρακάτω αριθμό μορίων στα διάφορα επιστημονικά πεδία (για όσα τμήματα δεν απαιτείται ειδικό μάθημα ή προκαταρκτικές εξετάσεις):

 

Στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο δεν θα έχει πρόσβαση επειδή δεν επέλεξε την Ιστορία ως 6ο πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα.

 

Στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο:

 

[(16,01 · 8) + (17,50 · 1,3) + (15,20 · 0,7)] · 100 = 16.147 μόρια

 

Στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο:

 

[(16,01 · 8) + (13,90 · 1,3) + (14,50 · 0,7)] · 100 = 15.630 μόρια

 

Στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο:

 

[(16,01 · 8) + (17,50 · 1,3) + (15,20 · 0,7)] · 100 = 16.147 μόρια

 

Στο 5ο Επιστημονικό Πεδίο:

 

[(16,01 · 8) + (18,50 · 1,3) + (19,20 · 0,7)] · 100 = 16.557 μόρια

 

Παράδειγμα Υπολογισμού Μορίων με Ειδ. Μάθημα

Έστω ότι ο υποψήφιος του προηγούμενου παραδείγματος δίνει εξετάσεις και σε ένα ειδικό μάθημα με συντελεστή 1 το οποίο απαιτείται για εισαγωγή σε κάποια τμήματα του 2ου και του 5ου επιστημονικού πεδίου, και έχει τους εξής βαθμούς:

 

 • Νεοελληνική Γλώσσα:  13,30
 • Μαθηματικά Κατεύθυνσης:  17,50
 • Φυσική Κατεύθυνσης:  15,20
 • Βιολογία Κατεύθυνσης:  13,90
 • Χημεία Κατεύθυνσης:  14,50
 • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας:  18,50
 • Μαθηματικά & Στ. Στατιστικής:  19,20
 • Ειδικό Μάθημα  14,30

 

Με βάση τους παραπάνω βαθμούς ο Γενικός Βαθμός Πρόσβασης του μαθητή-υποψηφίου είναι και πάλι 16,01 και ο υποψήφιος θα συγκεντρώσει τον παρακάτω αριθμό μορίων για τα τμήματα του 2ου και του 5ου επιστημονικού πεδίου στα οποία απαιτείται το ειδικό μάθημα το οποίο έχει δώσει (για όλα τα υπόλοιπα τμήματα ισχύουν τα μόρια που υπολογίστηκαν στο προηγούμενο παράδειγμα):

 

Στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο:

 

[(16,01 · 8) + (17,50 · 1,3) + (15,20 · 0,7) + (14,30 · 1)] · 100 = 17.577 μόρια.

 

Στο 5ο Επιστημονικό Πεδίο:

 

[(16,01 · 8) + (18,50 · 1,3) + (19,20 · 0,7) + (14,30 · 1)] · 100 = 17.987 μόρια

 

Visitors:
Site Meter
Hits:
Online Visitors