Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Οδηγός Σπουδών Πρόσβαση στην 3/βάθμια Εκπαίδευση Μαθήματα Αυξημένης Βαρύτητας & Ειδ. Μαθήματα

Μαθήματα Αυξημένης Βαρύτητας & Ειδ. Μαθήματα

  Ο Ρόλος Μαθημάτων Αυξ. Βαρύτητας

Τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας είναι μαθήματα της Γ΄ Λυκείου τα οποία συμμετέχουν με υψηλό συντελεστή βαρύτητας στον υπολογισμό των μορίων πρόσβασης σε κάποιο τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανάλογα με την κατεύθυνση την οποία έχουν επιλέξει και τα επιστημονικά πεδία για τα οποία ενδιαφέρονται. Γι΄αυτό τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας θα πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα από τους μαθητές.

 

Γενικότερα, η εισαγωγή στις σχολές και στα τμήματα, τα οποία είναι ενταγμένα στο σύστημα, γίνεται με βάση το άθροισμα των μορίων που προκύπτουν από τον Γενικό Βαθμό Πρόσβασης, τους Βαθμούς Πρόσβασης των δύο μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας και, σε περίπτωση που απαιτείται ειδικό μάθημα, τα μόρια που προκύπτουν από το βαθμό του ειδικού μαθήματος.

 

Τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας τα οποία υπολογίζονται για κάθε επιστημονικό πεδίο ανάλογα με την κατεύθυνση από την οποία προέρχεται ο υποψήφιος υπολογίζονται στα μόρια πρόσβασης με (συνολικούς) συντελεστές 2 (20%) ή 1,3 (13%), για κάθε υποψήφιο, με τον εξής τρόπο:

 

 • Με συντελεστή 2 στις περιπτώσεις που ο μαθητής επιλέγει ένα “σχετικό” με την κατεύθυνσή του επιστημονικό πεδίο. Π.χ. από τη Θετική Κατεύθυνση προς το Επιστημονικό Πεδίο ΙΙ (Θετικές Επιστήμες). Στην περίπτωση αυτήν οι βαθμοί των δύο μαθημάτων “βαραίνουν” κατά 20% (το άριστα δίνει 4.000 μόρια) στο συνολικό αριθμό των μορίων που συγκεντρώνει ο μαθητής για εισαγωγή σε κάποιο τμήμα του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου.

 

 • Με συντελεστή 1,3 στις περιπτώσεις που ο μαθητής επιλέγει ένα “λιγότερο σχετικό” με την κατεύθυνσή του επιστημονικό πεδίο. Π.χ. από τη Θετική Κατεύθυνση προς το Επιστημονικό Πεδίο Ι (Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες). Στην περίπτωση αυτήν οι βαθμοί των δύο μαθημάτων “βαραίνουν” κατά 13% (το άριστα δίνει 2.600 μόρια) στο συνολικό αριθμό των μορίων που συγκεντρώνει ο μαθητής για εισαγωγή σε κάποιο τμήμα του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου.

 

Πιο αναλυτικά, υπάρχουν 5 περιπτώσεις μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας:

 

1.  Τα υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης με συντελεστή βαρύτητας 1,3, π.χ. τα Μαθηματικά της Θετικής Κατεύθυνσης για το Επιστημονικό Πεδίο ΙΙ (Θετικές Επιστήμες). Ο αριθμός των μορίων που συγκεντρώνει ο μαθητής στο μάθημα αυτό προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του βαθμού του μαθήματος επί 1,3 (αντιστοιχεί στο 13% του συνολικού αριθμού των μορίων που μπορεί να συγκεντρώσει ο μαθητής για εισαγωγή σε κάποιο τμήμα του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου).

 

2.  Τα υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης με συντελεστή βαρύτητας 0,7, π.χ. η Ιστορία της Θεωρητικής Κατεύθυνσης για το Επιστημονικό Πεδίο Ι (Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες). Ο αριθμός των μορίων που συγκεντρώνει ο μαθητής στο μάθημα αυτό προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του βαθμού του μαθήματος επί 0,7 (αντιστοιχεί στο 5% του συνολικού αριθμού των μορίων που μπορεί να συγκεντρώσει ο μαθητής για εισαγωγή σε κάποιο τμήμα του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου).

 

3.  Τα μαθήματα γενικής παιδείας με συντελεστή βαρύτητας 0,9, π.χ. το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, το οποίο είναι μάθημα αυξημένης βαρύτητας για το Επιστημονικό Πεδίο Ι (Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες) για όσους μαθητές προέρχονται από τη Θετική και τους δύο κύκλους της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (αντιστοιχεί στο 9% του συνολικού αριθμού των μορίων που μπορεί να συγκεντρώσει ο μαθητής για εισαγωγή σε κάποιο τμήμα του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου).

 

4.  Τα μαθήματα γενικής παιδείας με συντελεστή βαρύτητας 0,4, π.χ. το μάθημα της Νεοελληνικής Ιστορίας το οποίο είναι μάθημα αυξημένης βαρύτητας για το Επιστημονικό Πεδίο Ι (Θεωρητικές Επιστήμες) για όσους μαθητές προέρχονται από τη Θετική και τους δύο κύκλους της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης και αντιστοιχεί στο 4% του συνολικού αριθμού των μορίων που μπορεί να συγκεντρώσει ο μαθητής για εισαγωγή σε κάποιο τμήμα του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου.

 

5.  Τα μάθημα των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας, το οποίο είναι μάθημα επιλογής (δεν είναι μάθημα γεν. παιδείας ούτε υποχρεωτικό σε κάποια κατεύθυνση), το οποίο όμως έχει συντελεστή βαρύτητας 1,3 όσον αφορά στην εγγραφή ενός υποψηφίου στο Επιστημονικό Πεδίο V (Επιστήμες Διοίκησης & Οικονομίας) από οποιαδήποτε κατεύθυνση κι αν προέρχεται (αντιστοιχεί στο 13% του συνολικού αριθμού των μορίων που μπορεί να συγκεντρώσει ο μαθητής για εισαγωγή σε κάποιο τμήμα του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου).

Μαθήματα Αυξ. Βαρύτητας Επιστ. Πεδίου Ι

Προς το Επιστημονικό Πεδίο Ι κατευθύνονται κυρίως μαθητές προερχόμενοι από τη θεωρητική κατεύθυνση. Οι μαθητές της κατεύθυνσης αυτής μπορούν να εγγραφούν σε τμήματα του Επιστημονικού Πεδίου I χωρίς βαθμολογική απώλεια (μπορούν να λάβουν κατ΄ανώτατο όριο 4.000 μόρια πρόσβασης) με τα εξής υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία είναι ταυτόχρονα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας για το Επιστ. Πεδίο I:

 

 • Αρχαία Ελληνικά (υποχρεωτικό μάθημα θεωρητικής κατεύθυνσης - συντελεστής 1,3) και
 • Ιστορία (υποχρεωτικό μάθημα θεωρητικής κατεύθυνσης - συντελεστής 0,7).

 

Σημειώνεται ότι μόνο οι μαθητές της θεωρητικής κατεύθυνσης δεν έχουν βαθμολογική απώλεια, κατευθυνόμενοι προς το Επιστημονικό Πεδίο Ι, από τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας.

 

Οι μαθητές των άλλων κατευθύνσεων (θετικής και των δύο κύκλων της τεχνολογικής) μπορούν να εγγραφούν σε τμήματα του Επιστημονικού Πεδίου Ι, με βαθμολογική απώλεια (μπορούν να λάβουν κατ΄ανώτατο όριο 2.600 μόρια πρόσβασης), χρησιμοποιώντας ως μαθήματα αυξημένης βαρύτητας τα εξής μαθήματα γενικής παιδείας (με συνολικό συντελεστή 1,3):

 

 • Νεοελληνική Γλώσσα (γενικής παιδείας - συντελεστής 0,9).
 • Ιστορία (γενικής παιδείας - συντελεστής 0,4).

Μαθήματα Αυξ. Βαρύτητας Επιστ. Πεδίου ΙΙ

Το Επιστημονικό Πεδίο ΙΙ αναμένεται να επιλέξουν κυρίως μαθητές της θετικής κατεύθυνσης και της τεχνολογικής κατεύθυνσης. Οι μαθητές των κατευθύνσεων αυτών εγγράφονται στις σχολές του Επιστημονικού Πεδίου ΙΙ χωρίς βαθμολογικές απώλειες (μπορούν να λάβουν κατ΄ανώτατο όριο 4.000 μόρια πρόσβασης), καθώς χρησιμοποιούν τα εξής υποχρεωτικά μαθήματα των κατευθύνσεων, ως μαθήματα αυξημένης βαρύτητας (με συνολικό συντελεστή 2,0):

 

 • Μαθηματικά (υποχρεωτικό θετικής & τεχνολογικής κατεύθυνσης - συντελεστής 1,3).
 • Φυσική (υποχρεωτικό θετικής & τεχνολογικής κατεύθυνσης - συντελεστής 0,7).

 

Επίσης, μπορούν να εγγραφούν στο Επιστημονικό Πεδίο ΙΙ, με βαθμολογική απώλεια (μπορούν να λάβουν κατ΄ανώτατο όριο 2.600 μόρια πρόσβασης), μαθητές της θεωρητικής κατεύθυνσης, χρησιμοποιώντας ως μαθήματα αυξημένης βαρύτητας τα εξής μαθήματα (με συνολικό συντελεστή 1,3):

 

 • Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής (γενικής παιδείας - συντελεστής 0,9).
 • Νεοελληνική Γλώσσα (γενικής παιδείας - συντελεστής 0,4).

 

Επομένως σε σχέση με τα ισχύοντα μέχρι το 2005 αντικαταστάθηκε το μάθημα της Φυσικής-Βιολογίας (γεν. παιδείας) από το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας.

 

Σημείωση: Από άποψη μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας, οι όροι εγγραφής σε κάποιο τμήμα του Επιστημονικού Πεδίου ΙΙ είναι ακριβώς οι ίδιοι με αυτούς του Επιστημονικού Πεδίου IV, από όλες τις κατευθύνσεις.

Μαθήματα Αυξ. Βαρύτητας Επιστ. Πεδίου ΙΙΙ

Το Επιστημονικό Πεδίο ΙΙΙ αναμένεται να επιλέξουν κυρίως μαθητές προερχόμενοι από τη θετική κατεύθυνση, καθώς μόνο οι μαθητές αυτοί δεν έχουν βαθμολογική απώλεια (μπορούν να λάβουν κατ΄ανώτατο όριο 4.000 μόρια πρόσβασης), όσον αφορά στα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας, κατευθυνόμενοι προς το Επιστημονικό Πεδίο ΙΙΙ. Τα μαθήματα αυτά είναι:

 

 • Βιολογία (υποχρεωτικό θετικής κατεύθυνσης - συντελεστής 1,3).
 • Χημεία (υποχρεωτικό θετικής κατεύθυνσης - συντελεστής 0,7).

 

Επίσης, εάν κάποιος μαθητής της Θεωρητικής ή των δύο κύκλων της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης επιλέξει το Επιστημονικό Πεδίο ΙΙ, τότε θα υπολογιστούν τα εξής μαθήματα:

 

 • Βιολογία (γενικής παιδείας - συντελεστής 0,9).
 • Νεοελληνική Γλώσσα (γενικής παιδείας - συντελεστής 0,4).

 

Επομένως σε σχέση με τα ισχύοντα μέχρι το 2005 αντικαταστάθηκαν, όσον αφορά στην πρόσβαση στο Επιστημονικό Πεδίο ΙΙΙ:

 

 • Το μάθημα της Φυσικής-Βιολογίας (γεν. παιδείας) από το μάθημα της Βιολογίας (από τη Θεωρητική Κατεύθυνση).
 • Το μάθημα των Μαθηματικών & Στοιχείων Στατιστικής από το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας από τη Θεωρητική και την Τεχνολογική Κατεύθυνση (Κύκλος Πληρ/κής & Υπηρεσιών).
 • Το μάθημα της Χημείας-Βιοχημείας από το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας από την Τεχνολογική Κατεύθυνση (Κύκλος Τεχνολογίας & Παραγωγής).

Μαθήματα Αυξ. Βαρύτητας Επιστ. Πεδίου ΙV

Το Επιστημονικό Πεδίο ΙV αναμένεται να επιλέξουν κυρίως μαθητές της θετικής κατεύθυνσης και της τεχνολογικής κατεύθυνσης. Οι μαθητές των κατευθύνσεων αυτών εγγράφονται στις σχολές του Επιστημονικού Πεδίου ΙV χωρίς βαθμολογικές απώλειες (μπορούν να λάβουν κατ΄ανώτατο όριο 4.000 μόρια πρόσβασης) καθώς χρησιμοποιούν (ως μαθήματα αυξημένης βαρύτητας) τα εξής υποχρεωτικά μαθήματα των κατευθύνσεων (με συνολικό συντελεστή 2):

 

 • Μαθηματικά (υποχρεωτικό θετικής & τεχνολογικής κατεύθυνσης - συντελεστής 1,3).
 • Φυσική (υποχρεωτικό θετικής & τεχνολογικής κατεύθυνσης - συντελεστής 0,7).

 

Επίσης, μπορούν να εγγραφούν στο Επιστημονικό Πεδίο ΙV, με βαθμολογική απώλεια (μπορούν να λάβουν κατ΄ανώτατο όριο 2.600 μόρια πρόσβασης), μαθητές της θεωρητικής κατεύθυνσης, χρησιμοποιώντας ως μαθήματα αυξημένης βαρύτητας τα εξής μαθήματα (με συνολικό συντελεστή 1,3):

 

 • Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής (γενικής παιδείας - συντελεστής 0,9).
 • Νεοελληνική Γλώσσα (γενικής παιδείας - συντελεστής 0,4).

 

Επομένως σε σχέση με τα ισχύοντα μέχρι το 2005 αντικαταστάθηκε το μάθημα της Φυσικής-Βιολογίας (γεν. παιδείας) από το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας.

 

Σημείωση: Από άποψη μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας, οι όροι εγγραφής σε κάποιο τμήμα του Επιστημονικού Πεδίου ΙV είναι ακριβώς οι ίδιοι με αυτούς του Επιστημονικού Πεδίου II, από όλες τις κατευθύνσεις - κύκλους.

Μαθήματα Αυξ. Βαρύτητας Επιστ. Πεδίου V

Tο Επιστημονικό Πεδίο V μπορούν να επιλέξουν, χωρίς βαθμολογικές απώλειες (μπορούν να λάβουν κατ΄ανώτατο όριο 4.000 μόρια πρόσβασης), υποψήφιοι από όλες τις κατευθύνσεις εφόσον επιλέξουν και στη συνέχεια εξεταστούν σε πανελλαδικό επίπεδο στο μάθημα των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας. Στην περίπτωση αυτήν τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας, από όλες τις κατευθύνσεις, είναι:

 

 • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (επιλογής - συντελεστής 1,3) και
 • Μαθηματικά / Στατιστική (γενικής παιδείας - συντελεστής 0,7).

 

Προσοχή: Όσοι υποψήφιοι επιθυμούν να επιλέξουν το 5ο Επιστημονικό Πεδίο χωρίς να έχουν εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, δεν θα έχουν βαθμό στο μάθημα αυτό που είναι πρώτο μάθημα αυξημένης βαρύτητας, με αποτέλεσμα κατά τον υπολογισμό των μορίων να μην λαμβάνουν κανένα μόριο από αυτά που αντιστοιχούν στο πρώτο μάθημα αυξημένης βαρύτητας.

 

Κατά συνέπεια εάν ένας μαθητής επιθυμεί να έχει ως μια από τις επιλογές του ή έστω να έχει τη δυνατότητα επιλογής του Επιστημονικού Πεδίου V, θα πρέπει:

 

 • Να παρακολουθήσει το μάθημα των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας, ως μάθημα επιλογής στη Γ΄ Λυκείου και να εξεταστεί σε αυτό σε εθνικό επίπεδο. Το μάθημα αυτό υπολογίζεται με υψηλό συντελεστή (1,3), δηλαδή ο βαθμός του μαθήματος υπολογίζεται σε ποσοστό 24,4% στο σύνολο των μορίων για εγγραφή σε κάποιο τμήμα του Επιστημονικού Πεδίου V εάν συνυπολογιστεί και η συμμετοχή του μαθήματος στο Γ.Β.Π..
 • Να δώσει ιδιαίτερο βάρος στο μάθημα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής των μαθημάτων Γενικής Παιδείας (συντελεστής 0,7).

 

Δεν υπάρχουν μεταβολές όσον αφορά στα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας για τους μαθητές που θα αποφοιτούν μετά το 2005.

Προσοχή στα Μαθήματα Αυξ. Βαρύτητας

Στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, της Γ΄ Λυκείου, ο μαθητής θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη σημασία στα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας των επιστημονικών πεδίων προς τα οποία κατευθύνεται, αλλά και στα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας των επιστημονικών πεδίων τα οποία είναι πιθανό να επιλέξει εναλλακτικά, έτσι ώστε να μεγιστοποιήσει τις πιθανότητες εγγραφής του στο τμήμα της επιλογής του ή έστω σε κάποιο τμήμα με υψηλό βαθμό προτίμησης από την πλευρά του.

 

Σημειώνεται ότι τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας με συντελεστή 1,3, υπολογίζονται με ποσοστό 13% στο συνολικό αριθμό μορίων πρόσβασης. Εάν σε αυτό το ποσοστό προστεθεί το ποσοστό με το οποίο το ίδιο μάθημα υπολογίζεται έμμεσα μέσω του βαθμού πρόσβασης της Γ΄ Λυκείου, δηλαδή ένα επιπλέον 13,3%, τότε η συνολική βαρύτητα του συγκεκριμένου μαθήματος στο συνολικό αριθμό των μορίων πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι 26,3%. Αντιστοίχως η συνολική βαρύτητα ενός μαθήματος αυξημένης βαρύτητας με συντελεστή 0,7 είναι 20,3%.

 

Για τις περιπτώσεις των μαθημάτων γενικής παιδείας που αποτελούν μαθήματα αυξ. Βαρύτητας, αντικαθιστώντας τα μαθήματα κατεύθυνσης ενός επιστ. πεδίου, τα αντίστοιχα ποσοστά είναι, εάν συνυπολογίσουμε και τη συμμετοχή τους στον Γενικό Βαθμό Πρόσβασης της Γ΄ Λυκείου:

 

 • 23,2% για τα μαθήματα με συντελεστή αυξημένης βαρύτητας 0,9.
 • 17,3% για τα μαθήματα με συντελεστή αυξημένης βαρύτητας 0,4.

 

Κατά συνέπεια, η συνολική βαρύτητα δύο μαθημάτων επιστημονικού πεδίου με συνολικό συντελεστή βαρύτητας 2, σημαίνει ότι τα μαθήματα αυτά μαζί υπολογίζονται σε ποσοστό 46,7% στο συνολικό αριθμό μορίων για εγγραφή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.Έτσι, γίνεται σαφής η σημασία του βαθμού των μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας.

 

Όλοι οι παραπάνω υπολογισμοί έγιναν με δεδομένο ότι ο μαθητής εξετάζεται πανελλαδικά σε 6 μαθήματα, οπότε η βαρύτητα του κάθε μαθήματος στον υπολογισμό του Γεν. Βαθμού Πρόσβασης είναι (80%/6) = 13,3%. Εάν ο μαθητής εξεταστεί και στις Αρχές Οικ.Θεωρίας, ως έβδομο μάθημα, τότε η βαρύτητα του κάθε μαθήματος στον υπολογισμό του Γ.Β.Π. είναι (80%/7)= 11,4%), οπότε και τα αντίστοιχα ποσοστά βαρύτητας των διάφορων μαθημάτων είναι λίγο μικρότερα. Για παράδειγμα, η συνολική βαρύτητα των Αρχών Οικ. Θεωρίας για όσους υποψήφιους θέλουν να επιλέξουν το επιστημονικό πεδίο V (Επιστήμες Οικονομίας & Διοίκησης), είναι: 13% + 11,4% = 24,4%.

Βαρύτητα Ειδ. Μαθημάτων στα Μόρια Πρόσβασης

Εάν για κάποιο τμήμα απαιτείται η εξέταση και σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, ο βαθμός του ή των ειδικών μαθημάτων ή των πρακτικών δοκιμασιών συνυπολογίζεται στον Γενικό Βαθμό Πρόσβασης του μαθητή. Τα μόρια που προκύπτουν από το ή τα ειδικά μαθήματα προστίθενται στα μόρια που ήδη έχει πετύχει ο μαθητής στα έξι ή επτά πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα σε ποσοστό:

 

 • 10% για τα ειδικά μαθήματα με συντελεστή 1 (μέγιστος αριθμός μορίων: 2.000).
 • 20% για τα ειδικά μαθήματα με συντελεστή 2 (μέγιστος αριθμός μορίων: 4.000).

 

Πιο συγκεκριμένα, κατά τμήμα, ο συντελεστής βαρύτητας του αντίστοιχου ειδικού μαθήματος ή της πρακτικής δοκιμασίας είναι:

 

 • 2 για τα τμήματα και τις κατευθύνσεις ξένων φιλολογιών (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής), της ειδίκευσης Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιόνιου Παν/μίου και της ειδίκευσης Μετάφρασης ή Διερμηνείας του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του ίδιου Παν/μίου.
 • 2 για τα τμήματα που απαιτούνται τα ειδικά μαθήματα ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο ή αρμονία και υπαγόρευση μουσικού κειμένου.
 • 1 για τα λοιπά τμήματα που απαιτείται ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας, όπως αυτά των ΜΜΕ, Ναυτιλιακών Σπουδών, Διεθνών Σπουδών κλπ. και
 • 2 για τα ΤΕΦΑΑ.

 

Αν προβλέπεται εξέταση σε δύο ειδικά μαθήματα, για κάποιο τμήμα, βαθμός ειδικού μαθήματος είναι ο Μέσος Όρος των βαθμών που σημείωσε ο υποψήφιος στα δύο ειδικά μαθήματα. Προϋπόθεση πάντα για να ληφθούν υπόψη οι βαθμοί των ειδικών μαθημάτων είναι ο υποψήφιος να έχει επιτύχει σε κάθε ειδικό μάθημα βαθμό τουλάχιστον ίσο με τη βάση, δηλαδή τουλάχιστον δέκα (10) στην κλίμακα (1-20). Αν απαιτείται εξέταση σε δύο ειδικά μαθήματα, είναι απαραίτητο ο υποψήφιος να έχει επιτύχει χωριστά στο καθένα από τα μαθήματα αυτά το παραπάνω ελάχιστο όριο βαθμολογίας.

 

Έτσι, το ανώτατο όριο των μορίων πρόσβασης για τα τμήματα με ειδικό μάθημα με συντελεστή 1 είναι 22.000 και για τα τμήματα με ειδικό μάθημα με συντελεστή 2 είναι 24.000.

Visitors:
Site Meter
Hits:
Online Visitors