Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Οδηγός Σπουδών Πρόσβαση στην 3/βάθμια Εκπαίδευση Κριτήρια & Δικαιούχοι Πρόσβασης

Κριτήρια & Δικαιούχοι Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

  Κριτήρια Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Το βασικό κριτήριο πρόσβασης ενός μαθητή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι ο αριθμός των μορίων που θα πετύχει με βάση την επίδοσή του στα έξι ή επτά πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα της Γ' Λυκείου, τα οποία είναι τα εξής:

 

 • Τα τέσσερα μαθήματα κατεύθυνσης.
 • Το μάθημα της Nεοελληνικής Γλώσσας (γενικής παιδείας).
 • Ένα έκτο μάθημα το οποίο οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε τέσσερα, από τα υπόλοιπα, μαθήματα γενικής παιδείας, δηλαδή: Νεότερη Ελληνική Iστορία, Mαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής, Φυσική και Bιολογία.
 • Το μάθημα επιλογής "Αρχές Οικονομικής Θεωρίας" (ως έβδομο μάθημα για όσους επιλέξουν να δηλώσουν το 5ο Επιστημονικό Πεδίο).

 

Η μείωση του αριθμού των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων από εννέα ή δέκα σε έξι ή επτά, από το 2006, έχει ως επακόλουθο τον περιορισμό των επιλογών εισαγωγής που έχουν στη διάθεσή τους οι υποψήφιοι. Μέχρι το 2005 οι μαθητές μπορούσαν να επιλέγουν δύο, οποιαδήποτε επιθυμούσαν, από τα πέντε επιστημονικά πεδία ανεξάρτητα από την κατεύθυνση την οποία παρακολουθούσαν. Με τις νέες ρυθμίσεις οι μαθητές κάθε κατεύθυνσης έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ένα ή δύο επιστημονικά πεδία, με βάση συγκεκριμένους περιορισμούς που προκύπτουν από τη σύνθεση των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν σε εθνικό επίπεδο.

 

Τα μόρια πρόσβασης του υποψηφίου υπολογίζονται από το άθροισμα των μορίων που προκύπτουν από τον Γενικό Βαθμό Πρόσβασης (σε ποσοστό 80%) και τους βαθμούς του υποψήφιου στα Μαθήματα Αυξημένης Βαρύτητας (σε ποσοστό 13% ή 20%).

 

Εάν για κάποιο τμήμα απαιτείται η εξέταση και σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, ο βαθμός του ή των ειδικών μαθημάτων συνυπολογίζεται στον Γενικό Βαθμό Πρόσβασης του μαθητή. Τα μόρια που προκύπτουν από το ή τα ειδικά μαθήματα προστίθενται σε ποσοστό 10% ή 20% στα μόρια που ήδη έχει πετύχει ο μαθητής στα έξι ή επτά πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

 

Επίσης, στις στρατιωτικές και τις αστυνομικές σχολές και τις σχολές του πυροσβεστικού σώματος απαιτούνται προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές), οι οποίες διενεργούνται κάθε χρόνο μετά το τέλος των απολυτήριων εξετάσεων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου. Το αποτέλεσμα των προκαταρκτικών εξετάσεων δεν συνυπολογίζεται στα μόρια αλλά για να έχει το δικαίωμα πρόσβασης, ο υποψήφιος, στις σχολές αυτές, απαιτείται να περάσει τις προκαταρκτικές εξετάσεις.

 

Από το 2006 ισχύει πλαφόν βαθμολογικής βάσης για την εγγραφή ενός υποψηφίου σε τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Η τελική επιλογή των υποψηφίων για τα διάφορα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται:

 

 • Με βάση τα μόρια πρόσβασης τα οποία πετυχαίνει ο κάθε υποψήφιος σε ένα ή δύο επιστημονικά πεδία, τα οποία αναγράφονται στην Βεβαίωση Πρόσβασης την οποία λαμβάνει ο υποψήφιος, σε συνδυασμό με
 • Τη σειρά προτίμησης για τα τμήματα ή σχολές που κάνουν οι ίδιοι οι υποψήφιοι στο Μηχανογραφικό τους Δελτίο.

Δικαιούχοι Πρόσβασης & Απαιτούμενες Ενέργειες

Δικαίωμα εισαγωγής στα τμήματα και στις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν οι κάτοχοι απολυτηρίου:

 

 • Γενικού Λυκείου που κατέχουν Βεβαίωση Πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 • Άλλου τύπου Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου που παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας, το πρόγραμμα σπουδών της οποίας ακολουθεί το σχολείο αυτό, οι οποίοι απέκτησαν τη βεβαίωση πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μετά από συμμετοχή στις εξετάσεις όλων των μαθημάτων της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο.

 

Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές και είναι κάτοχοι της βεβαίωσης πρόσβασης μπορούν να υποβάλουν την αίτηση - Μηχανογραφικό Δελτίο για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ίδιο έτος με αυτό που απέκτησαν τη βεβαίωση.

 

Οι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου μπορούν οποτεδήποτε και όσες φορές το επιθυμούν να επανεξετάζονται στα μαθήματα της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν τη χρονιά που επανεξετάζονται, για να αποκτήσουν βεβαίωση πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ανεξάρτητα αν έχουν ή όχι εισαχθεί σε σχολή ή τμήμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με προγενέστερη βεβαίωση πρόσβασης.

 

Διευκρινίζεται ότι ο κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου παλαιότερου έτους που επανεξετάζεται, μπορεί να εξεταστεί σε μαθήματα διαφορετικής κατεύθυνσης από αυτήν που φοίτησε στο Γενικό Λύκειο. Στην περίπτωση αυτήν, σε όσα μαθήματα δεν είχε παρακολουθήσει στην τελευταία τάξη του Γενικού Λυκείου, ο υποψήφιος, ως βαθμός πρόσβασης λαμβάνεται ο γραπτός βαθμός στα μαθήματα αυτά.

 

Ειδικές ρυθμίσεις πρόσβασης υπάρχουν για τους Αθλητές Μαθητές και για άλλες κατηγορίες υποψηφίων, όπως:

 

 • Τέκνα Ελλήνων Εξωτερικού
 • Κάτοχοι Τίτλων Σπουδών μη Ελληνικών Σχολείων
 • Υποψήφιοι από την Κύπρο
 • Υποψήφιοι οι οποίοι πάσχουν από Ειδικές Κατηγορίες Ασθενειών και Άτομα με Ειδ. Ανάγκες
Visitors:
Site Meter
Hits:
Online Visitors