Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Οδηγός Σπουδών Πρόσβαση στην 3/βάθμια Εκπαίδευση Πρόσβαση σε Τμήματα με Ειδικές Ρυθμίσεις

Πρόσβαση σε Τμήματα με Ειδικές Ρυθμίσεις


Σε αριθμό σχολών και τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που το γνωστικό τους αντικείμενο απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις ή δεξιότητες, απαιτείται η πιστοποίηση αυτών των γνώσεων ή δεξιοτήτων με τους εξής τρόπους:

 

 • Με Ειδικές Εισαγωγικές Εξετάσεις σε Ένα ή Περισσότερα Ειδικά Μαθήματα.
 • Με Πρακτικές Δοκιμασίες.
 • Με Προκαταρκτικές Εξετάσεις.

Τμήματα με Ειδικά Μαθήματα

 

Τα ειδικά μαθήματα στα οποία απαιτείται εξέταση, οι συντελεστές βαρύτητας και τα αντίστοιχα τμήματα στα οποία απαιτείται η εξέταση αυτή είναι:

 

 • Ελεύθερο Σχέδιο και Γραμμικό Σχέδιο με συντελεστή βαρύτητας 2 στα μόρια πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (αντιστοιχεί σε 20% επιπλέον του συνολικού αριθμού μορίων πρόσβασης που προκύπτουν από το Γενικό Βαθμό Πρόσβασης και τους βαθμούς των μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας), στα τμήματα: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Γραφικών Τεχνών και Σχεδίασης Συστημάτων, Φωτογραφίας, Γραφιστικής, Διακοσμητικής, Τεχνικών Γραφικών Τεχνών, Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων. Ο βαθμός του σχεδίου προκύπτει ως ο μέσος όρος του ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου.

 

 • Αρμονία, Υπαγόρευση Μουσικού Κειμένου (Dictee) με συντελεστή βαρύτητας 2 (αντιστοιχεί σε 20% επιπλέον του συνολικού αριθμού μορίων), στα τμήματα: Μουσικών Σπουδών, Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης. Ο βαθμός του ειδικού μαθήματος της μουσικής προκύπτει ως ο μέσος όρος της αρμονίας και της υπαγόρευσης του μουσικού κειμένου.

 

 • Μια από τις ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, με συντελεστή βαρύτητας 1 (αντιστοιχεί σε 10% επιπλέον του συνολικού αριθμού μορίων πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση), στα τμήματα: Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών των Πανεπιστημίων Παντείου και Πειραιά, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Τουριστικών Επιχειρήσεων των Τ.Ε.Ι. και Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου και Αγίου Νικολάου Κρήτης.

 

 • Αγγλική Γλώσσα, με συντελεστή βαρύτητας 1 (αντιστοιχεί σε 10% επιπλέον του συνολικού αριθμού μορίων), στα τμήματα: Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά και Τουρκικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

 

 • Ξένη Γλώσσα, αντίστοιχη με την κατεύθυνση , με συντελεστή βαρύτητας 2 (αντιστοιχεί σε 20% επιπλέον του συνολικού αριθμού μορίων πρόσβασης), στα τμήματα: Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής Φιλολογίας, των κατευθύνσεων του τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής γλώσσας και φιλολογίας, της ειδίκευσης “Ισπανικής γλώσσας και Πολιτισμού” του τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιόνιου Πανεπιστημίου και των τμημάτων Ξένων Γλωσσών και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου.

 

 • Δύο από τις τρεις ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, με συντελεστή βαρύτητας 2 (αντιστοιχεί σε 20% επιπλέον του συνολικού αριθμού μορίων), στα τμήματα: Κατεύθυνση Μετάφρασης και Διερμηνείας του τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιόνιου Πανεπιστημίου. Ο βαθμός της ξένης γλώσσας ειδικά για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκύπτει ως ο μέσος όρος των βαθμών των δύο γλωσσών που θα επιλέξει ο υποψήφιος.

 

Για τα ειδικά μαθήματα ισχύουν επίσης τα εξής:

 

 • Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εισαχθούν σε ορισμένα από τα Τμήματα ή τις Σχολές όπου απαιτείται η εξέταση σε ειδικό μάθημα, εξετάζονται στα μαθήματα αυτά πέραν των απαιτουμένων για τη λήψη του απολυτηρίου του Γενικού Λυκείου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία των Γενικών Εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 

 • Οι προβλεπόμενες εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα και οι πρακτικές δοκιμασίες στα αγωνίσματα διενεργούνται μετά τη λήξη των απολυτήριων εξετάσεων της Γ΄Λυκείου και σε ειδικά εξεταστικά κέντρα.

 

 • Βασική προϋπόθεση για να εισαχθεί ένας υποψήφιος σε σχολή που έχει ειδικό μάθημα είναι να γράψει στο ειδικό μάθημα τουλάχιστον τη βαθμολογική βάση 10.

 

Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα τμήματα στα οποία απαιτούνται ειδικά μαθήματα:

 

Τμήματα
Ειδικά Μαθήματα
Συντελεστής
Αρχιτεκτονική (ΑΕΙ)
Γραφικών Τεχνών & Σχεδίασης Συστημάτων (ΑΕΙ)
Φωτογραφίας (ΤΕΙ)
Γραφιστικής (ΤΕΙ)
Διακοσμητικής (ΤΕΙ)
Τεχνικών Γραφικών Τεχνών (ΤΕΙ)
Συντήρηση αρχαιοτητ. & Έργων Τέχνης (ΤΕΙ)
Ανακαίνησςη & Αποκατάστασης Κτιρίων (ΤΕΙ)
Ελεύθερο & Γραμμικό Σχέδιο
2
Τμήμα Φυσικής αγωγής & Αθλητισμού (ΑΕΙ)
Αγωνίσματα
2
Μουσικών Σπουδών (ΑΕΙ)
Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης (ΑΕΙ)
Αρμονία & Υπαγόρευση Μουσικού Κειμένου
2
Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης & Διερμηνίας
Δύο Γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά)
2
Ξενόγλωσσες Φιλολογίες (ΑΕΙ)
Αντίστοιχη Ξένη Γλώσσα
2
Επικοινωνίας & ΜΜΕ (ΑΕΙ)
Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ (ΑΕΙ)
Διεθνών & Ευρωπαϊωκών Σπουδών Πειραιά (ΑΕΙ)
Διεθνών & Ευρωπαϊωκών Σπουδών Παντείου Αθήνας (ΑΕΙ)
Διεθνών & Ευρ. Οικ. & Πολιτ. Σπουδών Παν. Μακεδονίας Θεσ/νίκη (ΑΕΙ)
Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση & στο Εμπόριο (ΤΕΙ)
Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΙ)
Τουριστικών Επαγγελματων (ΕΟΤ)
Μία Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά)
1
Ναυτιλιακών Σπουδών Παν. Πειραιά (ΑΕΙ)
Τούρκικων Σπουδών Παν. Κύπρου
Αγγλικά
1

 

 

Υποβολή Αίτησης για Εξέταση σε Ειδικό Μάθημα

 

Οι μαθητές της τελευταίας τάξης του Ημερησίου Γενικού Λυκείου που επιθυμούν να εξεταστούν σε ειδικό μάθημα για να είναι υποψήφιοι στα αντίστοιχα τμήματα για τα οποία απαιτείται το μάθημα αυτό, θα πρέπει να υποβάλλουν τη σχετική Αίτηση -Δήλωση (χωρίς δικαιολογητικά).

 

Η Αίτηση-Δήλωση χορηγείται από το Λύκειο και θα πρέπει να υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του υποψηφίου από 1 - 10 Φεβρουαρίου (για τους υποψηφίους του 2006).

 

Οι ενδιαφερόμενοι της κατηγορίας αυτής ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ σε καμιά περίπτωση τα στοιχεία Β και Γ της παραγράφου 15 της Αίτησης - Δήλωσης.

 Τμήματα με Πρακτικές Δοκιμασίες

 

Για την εισαγωγή στα τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού απαιτείται υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία σε αγωνίσματα κλασικού αθλητισμού ή/και κολύμβησης.

 

Ειδικότερα, όσοι επιθυμούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ απαιτείται να υποβληθούν σε:

 

 • Παθολογικές, οφθαλμολογικές και καρδιολογικές εξετάσεις.
 • Πρακτική δοκιμασία στα τρία από τα τέσσερα αγωνίσματα, τα οποία είναι: για τα μεν αγόρια: Δρόμος 400 μ., Άλμα εις μήκος, Σφαιροβολία (βάρος σφαίρας 6 Kg) και 50 μ. Κολύμβησης (ελεύθερο), για τα δε κορίτσια: Δρόμος 200 μ., Άλμα εις μήκος, Σφαιροβολία (βάρος σφαίρας 4 Kg) και 50 μ. Κολύμβησης (ελεύθερο). Η βαθμολογία της πρακτικής δοκιμασίας υπολογίζεται στα μόρια πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με συντελεστή βαρύτητας 2 (αντιστοιχεί σε 20% επιπλέον του συνολικού αριθμού μορίων πρόσβασης που προκύπτουν από το Γενικό Βαθμό Πρόσβασης και τους βαθμούς των μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας).

 

Τα παραπάνω αγωνίσματα διεξάγονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς. Στο άλμα σε μήκος και στη σφαιροβολία οι υποψήφιοι δικαιούνται τρεις (3) προσπάθειες, από τις οποίες βαθμολογείται η καλύτερη. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των αγωνισμάτων πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή 2 για τον υπολογισμό των μορίων.

 

Η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία διενεργείται από επιτροπή. Ο χρόνος και ο τόπος υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας ανακοινώνεται πριν τη λήξη των απολυτήριων εξετάσεων της Γ΄τάξης Λυκείου.

 

Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στην επιτροπή πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο αστυν.ταυτότητας, το δελτίου υποψηφίου που τους έχει χορηγηθεί από το Λύκειο για να συμμετάσχουν στις εξετάσεις της τελευταίας τάξης, δύο (2) μικρές φωτογραφίες, ακτινογραφία θώρακα, βεβαίωση οπτικής οξύτητας και καρδιογράφημα από νοσηλευτικό ίδρυμα του δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του δημοσίου.

 

Οι ιατρικές αυτές εξετάσεις μπορεί να είναι και από ιδιώτη ιατρό, εφόσον βεβαιώνεται από τον υποψήφιο με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 75 Α΄), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή, ότι στο νομό που διαμένει δεν υπάρχει ιατρός του δημοσίου, αντίστοιχης ειδικότητας.

 

Υποβολή Αίτησης για Συμμετοχή σε Πρακτικές Δοκιμασίες

 

Οι μαθητές και οι απόφοιτοι που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα Τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) υποβάλλουν σχετική αίτηση, με την οποία δηλώνουν και τα αγωνίσματα στα οποία θα διαγωνιστούν στην αρμόδια Επιτροπή Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται τον Ιούνιο και συγκεκριμένα εντός της προθεσμίας διεξαγωγής των αγωνισμάτων η οποία θα ανακοινωθεί μαζί με το πρόγραμμα εξέτασης των ειδικών μαθημάτων.

 

Visitors:
Site Meter
Hits:
Online Visitors