Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Οδηγός Σπουδών Πρόσβαση στην 3/βάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία & Κριτήρια Επιλογής μέσω του Μηχ. Δελτίου

Διαδικασία & Κριτήρια Επιλογής μέσω του Μηχ. Δελτίου


Η επιλογή των υποψηφίων στα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γίνεται με βάση τα μόρια που συγκεντρώνουν στο ένα ή τα δύο επιστημονικά πεδία που έχουν επιλέξει και τα στοιχεία του μηχανογραφικού δελτίου που έχουν συμπληρώσει:

 

Η επιλογή γίνεται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή με τα παρακάτω κριτήρια:

 

1. Σε ποια τμήματα/σχολές θεωρείται υποψήφιος ο αιτών:

 

Ο υποψήφιος μετέχει στην επιλογή μόνο για τις σχολές και τα τμήματα για τα οποία δήλωσε προτίμηση στο μηχανογραφικό δελτίο.

 

2. Βασικό κριτήριο επιλογής, ο αριθμός των μορίων:

 

Το βασικό κριτήριο εγγραφής ενός υποψηφίου σε κάποιο τμήμα/σχολή είναι ο αριθμός των μορίων που του δίδουν ο γενικός βαθμός πρόσβασης και οι βαθμοί των δύο μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας.

 

Ειδικότερα, κάθε υποψήφιος έχει, ανάλογα με τις επιλογές του, ένα σύνολο μορίων για τις σχολές κάθε επιστημονικού πεδίου, εκτός εκείνων για τις οποίες απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα, οπότε ειδικά και μόνο γι’ αυτές έχει διαφορετικό σύνολο μορίων με την προσθήκη του γινομένου του βαθμού στο ειδικό μάθημα με τον αντίστοιχο συντελεστή.

 

3. Τμήματα/σχολές κοινές σε δύο επιστημονικά πεδία:

 

Για τα τμήματα/σχολές που είναι κοινά στα δύο επιστημονικά πεδία τα οποία επέλεξε ο υποψήφιος, λαμβάνεται υπόψη ο μεγαλύτερος αριθμός μορίων ανεξάρτητα από το επιστημονικό πεδίο στο οποίο δήλωσε την προτίμησή του. Αντίθετα, για τα τμήματα που είναι κοινά σε δύο επιστημονικά πεδία, από τα οποία επέλεξε μόνο το ένα, λαμβάνονται υπόψη τα μόρια που αντιστοιχούν στο επιστημονικό πεδίο προτίμησης του υποψηφίου.

 

4. Διαδικασία Επιλογής:

 

Η επιλογή γίνεται ξεκινώντας από τον υποψήφιο με τον υψηλότερο αριθμό μορίων και το πρώτο τμήμα της προτίμησής του (στο οποίο εγγράφεται) και συνεχίζεται κατά φθίνουσα σειρά μορίων και μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού θέσεων για κάθε σχολή. Όταν ένας υποψήφιος συγκεντρώνει λιγότερα μόρια (βάση) από τον τελευταίο εγγραφέντα στο 1ο τμήμα προτίμησής του, τότε το πρόγραμμα εξετάζει τη δυνατότητα εγγραφής του κατά σειρά στο 2ο, 3ο, 4ο, .. , νιοστό τμήμα για το οποίο δήλωσε προτίμηση στο μηχανογραφικό δελτίο και εγγράφεται στο τμήμα με την υψηλότερη προτίμησή του στο οποίο υπάρχουν κενές θέσεις.

 

Ο υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει ότι, αν με το σύνολο των μορίων του εισάγεται σε περισσότερες από μια σχολές από αυτές που έχει δηλώσει προτίμηση, τότε θα εισαχθεί σε αυτή που έχει δηλώσει με προγενέστερη προτίμηση. Για το λόγο αυτό, η σειρά των προτιμήσεων πρέπει να εκφράζει την πραγματική επιθυμία του υποψηφίου και όχι να προσδιορίζεται από την πιθανολογούμενη επιτυχία ή αποτυχία του σύμφωνα με τις περυσινές βάσεις.

 

5. Τι γίνεται σε περίπτωση ισοβαθμίας:

 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων στην τελευταία θέση εισακτέων κάποιου τμήματος, προηγείται αυτός που έχει μεγαλύτερο γενικό βαθμό πρόσβασης (1ο κατά σειρά κριτήριο) και αν υπάρχει ισοβαθμία και στο γενικό βαθμό πρόσβασης, προηγείται αυτός που έχει μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του οικείου επιστημονικού πεδίου (2ο κατά σειρά κριτήριο). Αν και πάλι υπάρχει ισοβαθμία, εισάγονται όλοι οι ισοβαθμούντες ανεξάρτητα με τη σειρά που δήλωσε το συγκεκριμένο τμήμα ο καθένας από τους ισοβαθμούντες.

 

Η σειρά προτίμησης λαμβάνεται υπόψη ως τρίτο στη σειρά κριτήριο μόνο σε περίπτωση που υπάρχει ισοβαθμία με τον τελευταίο εισαγόμενο σε στρατιωτική ή αστυνομική σχολή, οπότε προηγείται αυτός που δήλωσε τη σχολή αυτή με προγενέστερη προτίμηση.

Visitors:
Site Meter
Hits:
Online Visitors