Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Οδηγός Σπουδών Πρόσβαση στην 3/βάθμια Εκπαίδευση Άλλες Κατηγορίες Υποψηφίων

Άλλες Κατηγορίες Υποψηφίων


Εκτός από τις γενικές ρυθμίσεις που ισχύουν για τους αποφοίτους του Γενικού Λυκείου υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις όσον αφορά στην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τις εξής κατηγορίες υποψηφίων:

 

 • Τέκνα Ελλήνων Εξωτερικού
 • Κάτοχοι Τίτλων μη Ελληνικών Σχολείων
 • Υποψήφιοι από την Κύπρο
 • Ειδ. Κατηγορία Ασθενειών - Άτομα με Ειδ. Ανάγκες.

 

 Τέκνα Ελλήνων Εξωτερικού

Για τα τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού που φοιτούν σε αμιγή ελληνικά σχολεία, ισχύει ελεύθερη πρόσβαση στα ελληνικά ΑΕΙ / ΤΕΙ. Για τις σχολές ή τα τμήματα στα οποία προβλέπεται να υπάρχει υπερβάλλουσα ζήτηση, καθορίζεται ειδικό ποσοστό εισαγωγής σε όλα τα γνωστικά πεδία, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 2.5%.

 

Το παραπάνω ποσοστό κατανέμεται σε παιδιά Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό (2%) και παιδιά Ελλήνων υπαλλήλων του εξωτερικού (0.5%). Η σύγκριση για την κατάληψη των θέσεων αυτών γίνεται μεταξύ ομοειδών κατηγοριών υποψηφίων.

Κάτοχοι Τίτλων Σπουδών μη Ελληνικών Σχολείων

Κάτοχοι ξένων τίτλων σπουδών που στη χώρα της έκδοσης τους παρέχουν το δικαίωμα εγγραφής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (πανεπιστημιακού ή μη πανεπιστημιακού επιπέδου), Έλληνες και ξένοι, γίνονται δεκτοί για φοίτηση στα Ελληνικά ΑΕΙ και ΤΕΙ σε ποσοστό που καθορίζεται κατά επιστημονικό πεδίο, ανάλογα με τις υπάρχουσες δυνατότητες. Το ποσοστό αυτό κατανέμεται σε δύο κατηγορίες:

 

1.  αυτούς που δηλώνουν ότι γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα και

2.  αυτούς που δεν γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα.

 

Για την κατάληψη των αντίστοιχων θέσεων, οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής, συγκρίνονται μεταξύ τους, στην πρώτη περίπτωση με βάση:

 

1.  το βαθμό (μέσο όρο) του τίτλου σπουδών μετά την αναγωγή του στην κλίμακα βαθμολογίας που ισχύει για το Απολυτήριο του Γενικού Λυκείου και

2.  τα αποτελέσματα εξετάσεων στην Ελληνική γλώσσα. Στην περίπτωση αυτή, μοναδικό κριτήριο είναι ο βαθμός του τίτλου σπουδών τους μετά την αναγωγή του. Όσοι γίνονται στην τελευταία περίπτωση δεκτοί υποχρεούνται να φοιτήσουν επί ένα χρόνο τουλάχιστον σε Τμήμα Διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας πριν από την εγγραφή τους σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

 

Αίτηση-Δήλωση Συμμετοχής στις Εξετάσεις:

 

Οι παραπάνω δικαιούχοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους την έντυπη Αίτηση - Δήλωση που χορηγείται από το Λύκειο από 1 - 10 Φεβρουαρίου του 2006. Η Αίτηση - Δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα κατά κατηγορία δικαιολογητικά.

 

Οι μαθητές ξένου σχολείου που λειτουργεί στην Ελλάδα θα πρέπει να υποβάλουν την Αίτηση - Δήλωση στο Γενικό Λύκειο που είναι πλησιέστερο στον τόπο κατοικίας τους, συνοδευόμενη από βεβαίωση της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη νόμιμη λειτουργία του σχολείου αυτού στην Ελλάδα και βεβαίωση του σχολείου ότι είναι μαθητές της τελευταίας τάξης του. Με την Αίτηση - Δήλωσή τους δηλώνουν εκτός από τα ειδικά μαθήματα και την κατεύθυνση στα μαθήματα της οποίας επιθυμούν να εξεταστούν, το δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας που θα εξετασθούν σε εθνικό επίπεδο, καθώς και αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για Στρατιωτικές ή Αστυνομικές Σχολές ή τις Σχολές Εμπορικού Ναυτικού.

Ειδ. Κατηγορία Ασθενειών - Άτομα με Ειδ. Ανάγκες

Όσοι εμπίπτουν στην ειδική αυτή κατηγορία εγγράφονται σε σχολή ή τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ πέρα από τον αριθμό εισακτέων και μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων που αντιστοιχούν σε ποσοστό 3% του αριθμού εισακτέων.

 

Αν σε μια σχολή ο αριθμός των αιτήσεων είναι μεγαλύτερος του αριθμού των θέσεων, η επιλογή γίνεται με βάση το βαθμό του απολυτηρίου, ανεξάρτητα από το αν για την απόκτησή του οι μαθητές αυτοί εξετάστηκαν στα αντίστοιχα μαθήματα σε εθνικό επίπεδο ή σε επίπεδο σχολικής μονάδας.

 

Στην ειδική αυτή κατηγορία υπάγονται:

 

 • Οι τυφλοί.
 • Οι κωφάλαλοι.
 • Οι πάσχοντες από μεσογειακή, δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία.
 • Οι πάσχοντες από συγγενή υδροκεφαλία με μόνιμη τεχνητή παροχέτευση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (shunt), συνοδευόμενη και από άλλες διαμαρτίες, όπως αραχνοειδής κύστη με φαινόμενα επιληπτικής κρίσης.
 • Οι πάσχοντες από μυϊκή δυστροφία Duchenne, από βαριά αγγειακή δυσπλασία του εγκεφαλικού στελέχους, από κακοήθεις νεοπλασίες (λευχαιμίες, λεμφώματα, συμπαγείς όγκους), από το σύνδρομο του Bund Chiari, από τη νόσο του Fabry, από βαριά ινοκυστική νόσο (παγκρέατος, πνευμόνων), από σκλήρυνση κατά πλάκας, από βαριά μυασθένεια θεραπευτικώς αντιμετωπιζόμενη με φαρμακευτική αγωγή
 • Οι νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση.
 • Οι πάσχοντες από συγγενή αιμορραγική διάθεση - αιμορροφιλίες και οι υποβαλλόμενοι σε θεραπεία με παράγοντες πήξεως.
 • Οι υποβληθέντες σε μεταμόσχευση μυελού των οστών ή μεταμόσχευση κερατοειδούς χιτώνος, καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων, νεφρού, παγκρέατος.
 • Οι πάσχοντες από ινσουλινοεξαρτώμενο νεανικό διαβήτη τύπου 1.
 • Οι πάσχοντες από σύνδρομο Evans.
 • Οι έχοντες κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%.

 

Η εισαγωγή στα τριτοβάθμια ιδρύματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες που είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου γίνεται κατά τον ίδιο τρόπο κατά τον οποίο γίνεται και για τους υπόλοιπους υποψηφίους. Για τη διενέργεια των εξετάσεων που οδηγούν στην απόκτηση του Απολυτηρίου ισχύουν όσα αναφέρονται στο Προεδρικό Διάταγμα Αξιολόγησης των μαθητών.

 

Οι μαθητές με ειδικές ανάγκες εξετάζονται ταυτόχρονα με τους μαθητές της τάξης στην οποία ανήκουν και στα ίδια θέματα. Μαθητές τυφλοί, με σοβαρές διαταραχές στην όραση, με μόνιμη ή παροδική σωματική βλάβη, καθώς και μαθητές με ειδικές διαταραχές λόγου (λεγασθένεια, δυσλεξία) εξετάζονται μόνο προφορικά.

 

Μαθητές κωφοί, βαρήκοοι σε ποσοστό 67% και άνω και όσοι παρουσιάζουν προβλήματα διαταραχής στο λόγο (δυσαρθρία, τραύλισμα, κλπ.) εξετάζονται μόνο γραπτά.

 

Επίσης, για τους μαθητές με ειδικές ανάγκες ισχύουν τα παρακάτω:

 

1.  Οι μαθητές που αναφέρονται στο άρθρο 32 του Ν.1566/1985 εξετάζονται προφορικά ή γραπτά, κατά περίπτωση, ανάλογα με τις δυνατότητές τους και αξιολογούνται με βάση το ένα από τα δύο προβλεπόμενα είδη εξέτασης και μόνο. Ειδικότερα:

 

α)  Εξετάζονται μόνον προφορικά:

 

i.  Μαθητές τυφλοί και όσοι πάσχουν από σοβαρές διαταραχές στην όραση.

ii.  Μαθητές που αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση εξαιτίας μόνιμης ή παροδικής σωματικής βλάβης.

iii.  Μαθητές, η επίδοση των οποίων δεν μπορεί να ελεγχθεί με γραπτή δοκιμασία, λόγω ειδικής διαταραχής του λόγου (λεγασθένεια, δυσλεξία).

 

β)  Εξετάζονται μόνο γραπτά μαθητές κωφοί, βαρήκοοι σε ποσοστό 67% και άνω και όσοι παρουσιάζουν προβλήματα διαταραχής στο λόγο (δυσαρθρία, τραύλισμα κλπ.).

 

2.  Οι παθήσεις των περ. i και ii του εδαφίου α΄ και οι παθήσεις του εδαφίου β΄ της προηγούμενης παραγράφου βεβαιώνονται από την οικεία Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή, η οποία εκδίδει σχετική γνωμάτευση ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων.

 

3.  Η πάθηση των μαθητών της περ. iii του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 βεβαιώνεται με ειδική διαγνωστική έκθεση αναγνωρισμένου δημόσιου Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου ή Σταθμού, που εκδίδεται, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, και ισχύει για τρία συνεχόμενα χρόνια από την έκδοσή της.

 

4.  Οι μαθητές της Α΄ τάξης του άρθρου αυτού εξετάζονται ταυτόχρονα με τους μαθητές της τάξης στην οποία ανήκουν και στα ίδια θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Ειδικά, οι μαθητές του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εξετάζονται ενώπιον επιτροπής, την οποία συγκροτεί για το σκοπό αυτό ο Διευθυντής του Λυκείου και την αποτελούν ο ίδιος ή ο Υποδιευθυντής, ως Πρόεδρος, και δύο καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας. Ο μέσος όρος (Μ.Ο.) των βαθμών των δύο καθηγητών είναι ο βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

 

5.  Οι μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης εξετάζονται στο βαθμολογικό κέντρο της οικείας νομαρχίας ενώπιον επιτροπής που συγκροτεί για το σκοπό αυτό ο πρόεδρος του βαθμολογικού κέντρου και αποτελείται από τον ίδιο τον πρόεδρο ή ένα μέλος του βαθμολογικού κέντρου ως πρόεδρο, δύο καθηγητές - βαθμολογητές και έναν καθηγητή - αναβαθμολογητή, σχετικής ειδικότητας με το εξεταζόμενο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο καθηγητών - βαθμολογητών της επιτροπής είναι ο γραπτός βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα, με την επιφύλαξη ανάλογης εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 25 του παρόντος διατάγματος.

 

6.  Κατ’ εξαίρεση, οι βαθμοί των μαθητών του εδαφίου β΄ της παραγράφου 1, στα μαθήματα των Ξένων Γλωσσών και της Αισθητικής Αγωγής, δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την εξαγωγή του αποτελέσματος της ετήσιας προόδου ούτε στο γενικό βαθμό προαγωγής ή απόλυσης.

 

7.  Οι ειδικές γνωματεύσεις που βεβαιώνουν τις παραπάνω παθήσεις κατατίθενται στη Διεύθυνση του Σχολείου.

 

Σημείωση: Οι ρυθμίσεις αυτές ισχύουν για τους μαθητές που αποφοιτούν κατά το 2005. Για τους μαθητές της Β΄ Λυκείου που αποφοίτησαν ή θα αποφοιτήσουν από το 2006 και αργότερα, να ισχύει ότι και για τους μαθητές της Α΄ Λυκείου καθώς παύουν να υπάρχουν πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα στη Β΄Λυκείου.

 

Οι παραπάνω δικαιούχοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους την έντυπη Αίτηση - Δήλωση που χορηγείται από το Λύκειο αρχές Φεβρουαρίου της κάθε χρονιάς . Η Αίτηση - Δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα κατά κατηγορία δικαιολογητικά.

 

Οι μαθητές των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής θα υποβάλουν ΜΟΝΟ την Αίτηση - Δήλωση στο Γενικό Λύκειο που είναι πλησιέστερα στον τόπο κατοικίας τους συνοδευόμενη από βεβαίωση του σχολείου τους ότι είναι μαθητές της τελευταίας τάξης του. Με την Αίτηση - Δήλωσή τους δηλώνουν, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες, το ειδικό μάθημα στο οποίο επιθυμούν να εξεταστούν και το δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας που θα εξετασθούν σε εθνικό επίπεδο. Διευκρινίζεται ότι όσοι μαθητές των ΣΜΕΑ θέλουν να πάρουν το απολυτήριο του Λυκείου με ενδοσχολικές εξετάσεις, δεν υποβάλλουν την ανωτέρω Αίτηση - Δήλωση.

 

Δικαιολογητικά Φυσικώς Αδυνάτων

 

1.  Υπενθυμίζεται ότι οι μαθητές που εμπίπτουν στις διατάξεις των “ΦΥΣΙΚΩΣ ΑΔΥΝΑΤΩΝ” (άρθρο 27 πδ 86/01 ΦΕΚ 73 Α΄ όπως τροποποιήθηκε με τα πδ. 26/02 ΦΕΚ 21 Α΄ και 80/03 ΦΕΚ 77 Α΄) και εξετάζονται προφορικά πρέπει να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά στο Λύκειό τους μέχρι 31 Ιανουαρίου του 2006 και ισχύουν και για τα τυχόν ειδικά μαθήματα στα οποία θα δηλώσουν εξέταση με την παραπάνω Αίτηση - Δήλωση.

 

2.  Οι απόφοιτοι που θα υποβάλουν την Αίτηση - Δήλωση για συμμετοχή στις εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης, εφόσον εμπίπτουν στις παραπάνω διατάξεις για προφορική εξέταση, θα πρέπει μαζί με την Αίτηση - Δήλωση να καταθέσουν και τα σχετικά δικαιολογητικά.

 

Αιτήσεις και δικαιολογητικά που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω κατά περίπτωση προθεσμία δεν θα γίνονται δεκτά, εκτός και αν πρόκειται για έκτακτους και επιγενόμενους λόγους (π.χ. σπάσιμο χεριού ή προσωρινή αναπηρία των άνω άκρων από γεγονός που μεσολάβησε μετά τη λήξη της προθεσμίας).

Υποψήφιοι Μειονοτικών Σχολείων

Οι υποψήφιοι των Μειονοτικών Σχολείων της Θράκης δικαιούνται να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για το ποσοστό των θέσεων που προβλέπεται γι' αυτούς. Προκειμένου να συμμετάσχουν στις εξετάσεις θα πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους την έντυπη Αίτηση - Δήλωση που χορηγείται από το Λύκειο αρχές Φεβρουαρίου της κάθε χρονιάς. Η Αίτηση - Δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα κατά κατηγορία δικαιολογητικά.

 

Οι μαθητές των Μειονοτικών Σχολείων θα πρέπει να υποβάλουν την Αίτηση - Δήλωση στο Γενικό Λύκειο που είναι πλησιέστερο στον τόπο κατοικίας τους, συνοδευόμενη από βεβαίωση του Μειονοτικού Λυκείου ότι είναι μαθητές της τελευταίας τάξης του. Με την Αίτηση - Δήλωσή τους δηλώνουν εκτός από τα ειδικά μαθήματα και την κατεύθυνση στα μαθήματα της οποίας επιθυμούν να εξεταστούν, το δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας που θα εξετασθούν σε εθνικό επίπεδο, καθώς και αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για Στρατιωτικές ή Αστυνομικές Σχολές ή τις Σχολές Εμπορικού Ναυτικού.

Visitors:
Site Meter
Hits:
Online Visitors