Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Οδηγός Σπουδών Νέο Λύκειο Γενικά

Το Νέο Λύκειο Γενικά

 

Γενικά

 

Η τελική μορφή του Νέου Λυκείου θα ισχύσει για τους μαθητές που θα φοιτήσουν τη χρονιά 2013-14 στην Α’ Λυκείου και θα δώσουν πανελλαδικές το 2016 και τους νεότερους.

Με το νόμο 4186/2013 (ΦΕΚ Α’ 193/17-9-2013) εισάγονται σημαντικές αλλαγές στη δομή και τη λογική του προγράμματος σπουδών ιδιαίτερα στη Β' και τη Γ' Λυκείου αλλά και στον τρόπο πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Σύμφωνα με το νόμο 4186/2013 το «Γενικό Λύκειο» αποτελεί εκπαιδευτική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παροχής γενικής παιδείας και βαθμιαίας εμβάθυνσης και εξειδίκευσης στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα. Σκοποί του Γενικού Λυκείου είναι ιδίως:
α. Η παροχή γενικής παιδείας υψηλού επιπέδου, που θα συμβάλλει στην ισόρροπη γνωστική συναισθηματική, πνευματική και σωματική ανάπτυξη όλων των μαθητών.
β. Η προαγωγή της κριτικής σκέψης, της πρωτοβουλίας, της δημιουργικότητας και των ικανοτήτων των μαθητών.
γ. Η καλλιέργεια της εθνικής, θρησκευτικής και πολιτισμικής μας κληρονομιάς αλλά και η προετοιμασία των νέων για την κοινωνία των ευρωπαίων πολιτών,
δ. Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της διαφορετικότητας και της πολιτισμικής ετερότητας στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας,
ε. Η ενδυνάμωση των αξιών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης και η διαμόρφωση συνείδησης ενεργού πολίτη,
στ. Η διασφάλιση της ισορροπίας στη σχολική ζωή ούτως ώστε οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα να συνδυάζουν τη γνώση, τον ελεύθερο χρόνο, τη δημιουργία και τη συμμετοχή,
η. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων εφαρμογής της γνώσης και επίλυσης προβλημάτων,
θ. Η καλλιέργεια της ικανότητας κάθε ατόμου για κριτική προσέγγιση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών και
ι.Η καλλιέργεια δεξιοτήτων που θα διευκολύνουν την πρόσβαση των μαθητών στην αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με το Νόμο, στο πλαίσιο του νέου συστήματος πρόσβασης, τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα είναι 4. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ο κάθε μαθητής θα επιλέγει (μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου) για να παρακολουθήσει στη Γ' Λυκείου μια Ομάδα (τεσσάρων) Μαθημάτων Προσανατολισμού η οποία αντιστοιχεί σε ένα Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης. Έτσι, σε σχέση με το απερχόμενο σύστημα, περιορίζονται σημαντικά οι επιλογές των μαθητών-υποψηφίων.
Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα διεξάγονται, μετά την απόλυση του μαθητή από το Λύκειο, σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα που προκύπτουν: α) κατά ποσοστό 50%, με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και β) κατά ποσοστό 50%, από κεντρική επιτροπή εξετάσεων.
Στο Βαθμό Πρόσβασης για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα υπολογίζεται και ο Βαθμός Προαγωγής και Απόλυσης (Β.Π.Α.) του κάθε μαθητή δηλαδή ο Σχολικός Βαθμός της Α', Β' και Γ' Λυκείου, ο οποίος θα "διορθώνεται" με βάση τους βαθμούς των πανελλαδικών εξετάσεων.
Για την εποπτεία και οργάνωση των πανελλαδικών εξετάσεων αλλά και των ενδοσχολικών εξετάσεων της Α', Β' και Γ' Λυκείου, δημιουργείται Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων, υπό την εποπτεία του υπουργείου Παιδείας, που θα αναλάβει συνολικά τη ρύθμιση όλων των σχετικών με τις εξετάσεις θεμάτων, των τριών τάξεων του λυκείου και των πανελλαδικών εξετάσεων.

Visitors:
Site Meter
Hits:
Online Visitors