Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Οδηγός Σπουδών Αλλες Κατηγορίες Μαθητών Γεν. Λυκείου Μαθητές από Ξένα Σχολεία & από Γενικά Λύκεια Εξωτερικού

Μαθητές από Ξένα Σχολεία & από Γενικά Λύκεια Εξωτερικού

Μαθητές από Ξένα Σχολεία

 

Για τους μαθητές που προέρχονται από Ξένα Σχολεία ισχύουν τα εξής:

 

1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 3 του Π.Δ. 182/1984 (ΦΕΚ 60Α) αντικαθίσταται ως εξής:

"6. Οι μαθητές που εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του τροποποιούμενου άρθρου αυτού και φοιτούν σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο προάγονται ή απολύονται, όταν έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση που προβλέπεται από τις διατάξεις του παραπάνω διατάγματος, κατά περίπτωση, ως εξής:

  • Κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος Π.Δ., με παράλληλη μείωση του προβλεπόμενου μέσου όρου εννέα και πέντε δέκατα (9,5) κατά δύο μονάδες.
  • Κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος Π.Δ., με παράλληλη μείωση του προβλεπόμενου μέσου όρου εννέα και πέντε δέκατα (9,5) κατά μία (1) μονάδα.
  • Οι μαθητές της κατηγορίας αυτής μετά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο εξετάζονται, βαθμολογούνται και προάγονται όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος για τους μαθητές της ημεδαπής".

2. Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Π.Δ. 182/1984 (ΦΕΚ 601) η φράση "με βαθμολογική βάση το οκτώ (8)" αντικαθίσταται από τη φράση "με βαθμολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5)" και η φράση "με βαθμολογική βάση το δέκα (10)" αντικαθίσταται από τη φράση "με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5)".

 

3. Οι μαθητές του άρθρου αυτού στα μαθήματα για τα οποία προβλέπεται προφορική εξέτασή τους εξετάζονται από την επιτροπή εξέτασης Φυσικώς Αδυνάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενο για την εξέταση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

 

 Μαθητές από Γενικά Λύκεια Εξωτερικού

 

Οι μαθητές της Γ΄ τάξης των Γενικών Λυκείων του Εξωτερικού εξετάζονται στα σχολεία τους με θέματα που ορίζονται από τον οικείο Σύλλογο Διδασκόντων σε όλα τα μαθήματα. Στους αποφοίτους των Λυκείων αυτών χορηγείται απολυτήριο Γενικού Λυκείου, στο οποίο αναγράφεται ότι εκδόθηκε σύμφωνα με την παρούσα διάταξη.

 

Μαθητές των Λυκείων της παραγράφου αυτής, μπορούν, κατ’ εξαίρεση των κειμένων διατάξεων, να μετεγγράφονται στην τελευταία τάξη των Γενικών Λυκείων της ημεδαπής, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων του Β΄ Τετραμήνου των Γενικών Λυκείων της ημεδαπής.

 

Για τους μαθητές της παρούσας διάταξης ο Γ.Μ.Ο. της Γ΄ τάξης εξάγεται σύμφωνα με τα οριζόμενα για τους μαθητές της Γ' τάξης του Γεν. Λυκείου λαμβανομένης υπόψη της προφορικής βαθμολογίας των τετραμήνων του σχολείου όπου φοίτησαν οι μαθητές αυτοί.

 

Visitors:
Site Meter
Hits:
Online Visitors